Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE EL MINISTERI DE MEDI AMBIENT I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A L'ELABORACIÓ DE TREBALLS DE SEGUIMENT DE L'ESTAT AMBIENTAL DE LES RESERVES DE LA BIOSFERA LOCALITZADES A LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Madrid,11 d'abril de 2008

 

REUNITS

 

D'UNA BANDA,

 

El senyor Antonio Serrano Rodríguez, secretari general per al Territori i la Biodiversitat, nomenat pel Reial decret 719/2004, de 19 d'abril, que actua en virtut de l'Ordre MAM/224/2005, de 28 de gener, sobre delegació de competències del Ministeri de Medi Ambient.

 

D'ALTRA BANDA,

 

La Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril, en virtut de les facultats que li confereixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la universitat esmentada.

 

Totes dues parts reconeixen mútuament, en la qualitat en què cadascuna intervé, la competència i la capacitat legal suficient per a l'atorgament d'aquest conveni, a l'efecte del qual

EXPOSEN

 

I. Que el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears van signar el dia 10 d'octubre de 2005 un conveni marc de col·laboració que és un marc de referència per a la col·laboració entre totes dues institucions per donar una resposta eficaç a les exigències dels canvis tecnològics i de les demandes de la societat.

 

II. Que, per tal d'assolir un benefici mutu de caràcter formatiu, informatiu i científic, el conveni marc estableix, a la clàusula primera, que la col·laboració entre totes dues parts se centra, entre altres matèries, en "l'execució d'estudis o de projectes de recerca sobre diferents temes, com ara guies per a l'ordenació i el desenvolupament sostenible de territoris, normatives tècniques, avaluació dels efectes dels grans projectes d'infraestructures sobre el territori, desenvolupament d'indicadors, sistemes de dades i gestió de bancs de dades sobre variables ambientals i territorials, etc.".

 

III. Que l'article 4 del Reial decret 1477/2004 estipula, entre altres competències de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, que cal vetllar per l'ús creixent i sostenible dels recursos naturals, per a la qual cosa es disposa de prou fons pressupostaris.

 

IV. Que la Universitat de les Illes Balears destaca per haver-se especialitzat en assumptes territorials i mediambientals i un dels seus objectius, entre d'altres, és respondre a les demandes de tipus tècnic i científic que planteja la societat moderna, a través de la seva capacitat docent i de recerca. Aquest objectiu s'emmarca dins de les funcions de recerca, docents, científiques, tècniques i de servei públic que preveu l'article primer de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

 

V. Que el secretari general per al Territori i la Biodiversitat és també el president del Comitè Espanyol del Programa MaB (Home i Biosfera) de la UNESCO. Entre les tasques que exerceix aquest Comitè hi ha el seguiment i l'avaluació de l'estat ambiental de les reserves de la biosfera declarades a Espanya.

 

VI. Que la Reserva de la Biosfera de Menorca, localitzada a la comunitat autònoma de les Illes Balears, representa un valor natural d'importància reconeguda tant per a la preservació de la biodiversitat com per a la identificació d'un escenari territorial fruit de la integració cultural del territori.

 

VII. Que aquesta reserva de la biosfera es troba en un escenari d'activitat on es presenten situacions que, en alguns casos, posen en perill els seus valors ambientals i el caràcter pilot de sostenibilitat que suposen aquests espais.

 

VIII. Que el senyor Cels Garcia Garcia, vicerector d'Estudiants i Campus de la Universitat de les Illes Balears, és membre del Consell Científic del Comitè Espanyol del Programa MaB, òrgan encarregat d'informar sobre la situació de les reserves de la biosfera existents o les noves propostes que es poden fer sobre aquest tema i de valorar-les.

 

IX. Que una gestió adequada dels responsables de les reserves de la biosfera sens dubte serà facilitada gràcies a l'aportació científica, la caracterització i l'anàlisi de possibles situacions que hi siguin presents i la valoració de la influència que exerceixen sobre les seves condicions mediambientals.

 

Per tot el que s'ha exposat, totes dues parts decideixen subscriure aquest conveni específic de col·laboració, que es regeix per les següents

CLÀUSULES

 

Primera. Objecte

Aquest conveni específic de col·laboració té per objecte elaborar informes puntuals sobre les reserves de la biosfera per al Comitè Científic i treballs de seguiment del grau de compliment dels objectius del Programa MaB a les reserves de la biosfera, particularment a les localitzades a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Aquest conveni específic es desenvolupa a l'empara del conveni marc de col·laboració existent entre el Ministeri de Medi Ambient i la Universitat de les Illes Balears.

 

Segona. Àmbit geogràfic d'actuació

La col·laboració al si del Consell Científic serà per al conjunt de les reserves de la biosfera espanyoles, però el compromís de coordinació del senyor Cels Garcia Garcia es refereix a la Reserva de la Biosfera inclosa a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que és Menorca.

 

Tercera. Definició dels treballs que cal fer i dels resultats esperats

Els treballs que cal fer són, d'una banda, sistemàtics de caràcter anual i, d'una altra, puntuals. Dels últims, se'n fan com a màxim tres i quan ho requereix la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat. Els treballs es posen a disposició de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat perquè aquesta els faci arribar al Consell Científic del Comitè MaB i aquest, si escau, i amb les modificacions que consideri oportunes, els faci arribar al Comitè MaB.

 

En tot cas, abans de l'inici dels treballs, el membre de la Universitat integrat al Consell Científic del Comitè MaB ha de comunicar al gestor de la Reserva de la Biosfera que afecta el treball, als ajuntaments, als consells insulars, a la comunitat autònoma implicada i les altres institucions (empreses, sindicats, organitzacions ecologistes, etc.) representades al Comitè MaB l'inici del treball i els sol·licitarà informació i col·laboració per desenvolupar-lo.

 

   

 1. Treballs sistemàtics:
 2.  

 

Elaboració d'un seguiment anual de l'estat ambiental de les reserves de la biosfera especificades a la clàusula segona que inclogui:

1.1La caracterització i l'anàlisi de les pressions principals a què, des del punt de vista mediambiental, són sotmeses històricament, així com la caracterització i l'anàlisi dels impactes ambientals principals que n'han resultat.

    

 

1.2 La caracterització i l'anàlisi de les pressions principals a què, des del punt de vista mediambiental, es poden veure sotmeses en el futur així com la caracterització i l'anàlisi dels principals impactes ambientals que es poden produir, previsiblement, per aquest motiu. Aquesta anàlisi té un caràcter més general que el dels estudis que es descriuen a continuació (vegeu el punt 2.1) i es basa fonamentalment en els requisits establerts a l'avaluació periòdica de reserves de la biosfera de la UNESCO, en la valoració del grau d'obtenció dels objectius del Programa MaB i les previsions que conté la planificació territorial i econòmica de la comunitat autònoma on es localitza la Reserva de la Biosfera.

 

   

 1. Treballs puntuals
 2.  

 

Coordinació i elaboració d'estudis o d'informes específics sobre processos o pressions concretes que la Secretaria General els comuniqui, que afecten o poden afectar alguna de les reserves de la biosfera previstes a la clàusula segona. Aquests estudis es faran a requeriment de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, amb coneixement previ del Comitè MaB i, consegüentment, de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Per a cada estudi o informe concret, s'acorda el grau de detall i el termini de realització, a partir del que estableix la clàusula quarta.

 

Els treballs (tant sistemàtics com puntuals) s'han de dur a terme d'acord amb el període de vigència del conveni que s'estableix a la clàusula sisena. Els resultats principals cal recollir-los en:

 

   

 1. Dos informes de seguiment sistemàtic (un per cadascun dels dos anys de vigència del conveni).
 2.  

   

   

 3. Un informe sobre cadascun dels casos concrets que, amb un màxim de tres informes durant els dos anys de vigència del conveni, requereix la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat i aprova la Comissió de Seguiment. Aquests informes seran traslladats al Consell Científic pel membre de la Universitat pertanyent al Consell Científic del Comitè MaB. Aquest Consell valorarà i, si escau, modificarà o aprovarà l'informe per ser traslladat al Comitè MaB.
 4.  

 

Els formats dels dos tipus d'informes seran definits per la Comissió de Seguiment que s'esmenta a la clàusula cinquena, d'acord amb el Consell Científic del Comitè MaB.

 

Quarta. Finançament

   

 1. Treballs sistemàtics
 2.  

 

La Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat participa en el finançament dels treballs sistemàtics mitjançant l'abonament a la Universitat de la quantitat total de VINT MIL EUROS (20.000 euros) amb càrrec a l'aplicació pressupostària 23.04.452M.640 de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat.

 

L'abonament de l'import dels treballs es farà mitjançant els pagaments següents:

 

 

   

 1. 20% de l'import total en lliurar un informe preliminar sobre la situació de l'estat de les Reserves de Biosfera.
 2.  

   

 3. 40% de l'import total en lliurar el primer informe de seguiment sistemàtic (corresponent al primer any de les activitats 1.1 i 1.2).
 4.  

   

 5. 40% de l'import total en lliurar el segon informe de seguiment sistemàtic (corresponent al segon any de les activitats 1.1 i 1.2).
 6.  

 

2. Treballs puntuals

 

La Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat participa en el finançament dels treballs puntuals mitjançant l'abonament a la Universitat d'una quantitat de 3.000 euros per cadascun dels treballs elaborats. El nombre màxim d'aquests treballs és de tres i, en conseqüència, l'import màxim del pagament per aquest concepte és de 9.000 euros.

 

L'import corresponent als treballs puntuals, independentment de la data en què s'elaboren, es fa després del lliurament dels informes corresponents als treballs específics que, en un nombre màxim de tres, requereix la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat i aprova la Comissió de Seguiment, en les condicions establertes a la clàusula tercera d'aquest conveni.

 

3. En tots els casos (treballs sistemàtics i puntuals), els pagaments es fan efectius només després que la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat accepti els resultats dels treballs, per haver-se'n complert les condicions, i això al marge de les modificacions que poden experimentar aquests treballs posteriorment al si del Consell de Recerca del Comitè MaB.

 

4. L'abonament de les quantitats esmentades es fa efectiu a la caixa d'estalvis "Sa Nostra", en el compte corrent número 2051-0151-65-1014198336, a nom de la Universitat de les Illes Balears un cop enviada la factura a la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat.

 

Cinquena. Comissió de Seguiment

   

 1. Per resoldre els problemes d'interpretació i de compliment que es poden plantejar durant la vigència d'aquest conveni es crea una Comissió Mixta de Seguiment, que està integrada pel secretari general per al Territori i la Biodiversitat o la persona que delegui, un vocal nomenat pel secretari general i dos membres designats per la Universitat de les Illes Balears, un dels quals és el membre de la Universitat pertanyent al Consell Científic del Programa MaB.
 2.  

   

   

 3. La Comissió de Seguiment s'ha de reunir, almenys, cada sis mesos durant el període de vigència del conveni. Addicionalment es reuneix quan ho requereix la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat per tal de plantejar l'elaboració d'algun dels treballs puntuals amb les condicions que es preveuen a la clàusula tercera. També, en el cas que sorgeixin assumptes urgents o importants, la Comissió es podrà reunir si ho sol·licita qualsevol de les parts signants, amb l'acord de l'altra.
 4.  

   

   

 5. Les funcions de la Comissió de Seguiment són les següents:
 6.  

 

Assegurar l'intercanvi d'informació entre les parts que subscriuen aquest conveni.

 

Acordar l'estructura i el format dels informes de seguiment sistemàtic, que preveu la clàusula tercera, d'acord amb el Consell Científic del Comitè MaB.

 

Aprovar, a l'efecte d'aquest conveni, i a requeriment de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, l'elaboració dels treballs puntuals esmentats a la clàusula tercera i determinar-ne, d'acord amb les condicions tècniques establertes a la clàusula esmentada, tenint en compte el finançament màxim fixat a la clàusula quarta i els mitjans i la informació disponible, el contingut concret, l'abast, el termini d'execució i l'estructura i el format dels seus informes de presentació de resultats corresponents, d'acord amb el que s'assenyala en el punt anterior.

 

Analitzar els continguts dels informes que es facin dins el marc d'aquest conveni i, si escau, donar-hi el vistiplau a l'efecte administratiu d'aquest conveni, abans que la Secretaria General per al territori i la Biodiversitat l'accepti. I això, independentment dels acords que es poden adoptar posteriorment al si del Consell Científic o al Comitè MaB.

 

Resoldre els problemes d'interpretació i de compliment que poden sorgir en l'execució d'aquest conveni.

Sisena. Vigència

Aquest conveni entra en vigor a partir del dia següent a la signatura i finalitza un cop hagin transcorregut dos anys.

 

Setena. Utilització dels resultats

Els treballs lliurats per la Universitat de les Illes Balears són propietat de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, que els farà servir, si ho considera oportú, en el desenvolupament de les seves activitats.

 

Perquè la Universitat difongui els treballs objecte d'aquest conveni específic o d'algun dels seus aspectes parcials, mitjançant qualsevol tipus de publicació (en format escrit o digital), cal l'autorització prèvia de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat. En tot cas, en difondre's qualsevol aspecte relacionat amb els treballs sempre cal fer menció del nom dels autors, així com de la col·laboració establerta entre les parts signants d'aquest conveni.

 

La Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, un cop s'accepten administrativament els treballs, els lliura al Consell Científic per a la discussió i la presentació, si escau, o amb les modificacions que aquest considera oportunes, al Comitè MaB.

 

Vuitena. Causes d'extinció

El conveni es podrà extingir per les causes generals admeses en dret i, en particular, per qualsevol de les següents:

 

 

   

 • Per acord mutu de les parts manifestat per escrit.
 •  

   

 • Per denúncia de qualsevol de les parts comunicada per escrit a l'altra, amb un termini mínim de dos mesos.
 •  

   

 • Per incompliment o irregularitats greus en l'execució del conveni per qualsevol de les parts.
 •  

 

Novena. Naturalesa del conveni i resolució de conflictes

El present conveni és de caràcter administratiu i es considera inclòs a l'article 3.1.c) del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Les parts es comprometen a intentar resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament, la interpretació o el compliment d'aquest conveni. En cas que no sigui possible una solució amigable i un litigi judicial sigui procedent, totes dues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

 

I perquè consti a l'efecte oportú i com a prova de conformitat total i d'acceptació, totes dues parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data que s'indiquen a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears

Pel Ministeri de Medi Ambient

 

 

Montserrat Casas
Rectora

 

Antonio Serrano
Secretari general per al Territori i la Biodiversitat

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de febrer de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).