Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI ENTRE L'EMPRESA PÚBLICA SEMILLA, SA, I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS PER AL SUPORT DE L'ENSENYAMENT D'ENGINYERIA TÈCNICA AGRÍCOLA, ESPECIALITAT EN HORTOFRUCTICULTURA I JARDINERIA

Palma, 26 d'abril de 2007

 

PARTS

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), en exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Margalida Moner Tugores, presidenta de l'empresa pública SEMILLA, SA, adscrita a la Conselleria d'Agricultura i Pesca, en exercici de les facultats que resulten de l'article 27 dels Estatuts socials i dels acords de la Comissió Executiva de 8 de setembre de 2006 i de 23 de novembre de 2006, en representació de l'empresa pública SEMILLA, SA.

 

ANTECEDENTS

  1. Amb l'aplicació del Decret 41/2002, de 22 de març, pel qual s'autoritza a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, es compleix una exigència d'una bona part de la societat balear.
  2. En el procés d'implantació de noves titulacions a la UIB, es va considerar adequada la implantació del títol oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, tal com es posa de manifest oficialment amb l'aprovació del Decret 41/2002, de 22 de març, per la qual cosa s'autoritza la UIB a la implantació de la titulació esmentada.
  3. La Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la UIB, d'acord amb les seves respectives competències, varen aprovar la implantació d'aquesta nova titulació universitària.
  4. La formació dels nous tècnics agrícoles és un element estratègic important tant en els processos de modernització i dinamització de l'agricultura balear del futur com en el desenvolupament del seu entorn cultural, social, paisatgístic i mediambiental.
  5. Aquesta carrera, entesa com a instrument de motivació a la creació de professionals amb capacitats que puguin oferir els seus serveis específics als ciutadans, com que contribueix a augmentar els nivells de qualitat i prestacions, posa a l'abast del món rural i de la pagesia unes més grans disponibilitats de formació que han de contribuir a l'enriquiment de les persones a qui va dirigida.
  6. L'empresa pública SEMILLA, SA, i la Universitat de les Illes Balears coincideixen en la importància que per a les Illes Balears tenen els ensenyaments esmentats, ja que contribueixen a ampliar el ventall de titulacions de tipus tècnic i a la integració de professionals formats a la UIB en el sector primari.
  7. Aquests darrers anys s'han firmat convenis de col·laboració entre les parts, en suport de tot el que ha estat exposat, i es considera interessant i positiu per al sector primari continuar en aquesta línia de col·laboració.

  Ambdues parts ens reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

   

  CLÀUSULES

  1. L'empresa pública SEMILLA, SA, atès l'interès de la continuïtat dels ensenyaments per a les Illes Balears, contribuirà durant els cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009 amb una aportació econòmica al suport dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, a la Universitat de les Illes Balears.

  2. La Universitat de les Illes Balears va iniciar el curs 2002-2003 els estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, i es compromet a garantir-ne la continuació durant els períodes 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009. Les matèries que imparteix estan adaptades a la realitat de les Illes, per a una implantació pràctica en el món laboral dels seus titulats i apostar per estratègies innovadores i sostenibles de l'agricultura.

  3. L'empresa pública SEMILLA, SA, aportarà a la UIB la quantitat màxima de tres-cents mil euros per atendre l'objectiu previst a la clàusula anterior, desglossada de la manera següent:

  Any

  Curs

  Import en euros

  Primer any

  2006-2007

  150.000

  Segon any

  2007-2008

  100.000

  Tercer any

  2008-2009

  50.000

  Total

   

  300.000

  4. La Universitat de les Illes Balears inclourà en totes les seves publicacions editades des de l'Escola Tècnica d'Enginyers Agrícoles, de forma destacada, la participació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears.

  5. La Universitat de les Illes Balears, a l'acabament de cada un dels tres períodes lectius, presentarà una memòria de les activitats de cada curs amb la relació d'alumnes matriculats, els seus resultats acadèmics i totes aquelles qüestions que acordin les parts implicades. Aquesta memòria serà tramesa a SEMILLA, SA, i a la Conselleria d'Agricultura i Pesca. El pagament de cada període s'efectuarà una vegada es lliuri la memòria a SEMILLA, SA.

  6. Es crearà una comissió mixta de seguiment i supervisió, que vetllarà pel compliment d'aquest conveni i analitzarà els resultats obtinguts. En aquesta comissió hi participaran dos membres designats per SEMILLA, SA, i dos membres designats per la UIB, i es convidarà a participar-hi dos membres designats per la Conselleria d'Educació i Cultura.

  7. Aquest conveni finalitzarà amb el curs 2008-2009. En qualsevol cas, les parts signants poden acordar de modificar-ne alguna de les clàusules.

   

  Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

  Per l'empresa pública SEMILLA, SA,

   

  Margalida Moner

  Per la Universitat de les Illes Balears,

   

  Montserrat Casas

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 25 d'abril de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).