Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A «L'ESTUDI D'IMPLEMENTACIÓ DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA A LES BALEARS: AVALUACIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE LES MASSES D'AIGUA COSTERES UTILITZANT INDICADORS I ÍNDEXS BIOLÒGICS»

Palma, 20 de desembre de 2007

 

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Miquel Àngel Grimalt, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 101 extr., de 9 de juliol).

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

INTERVENEN

 1. El primer, en representació de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (en endavant, AGÈNCIA), com a president de l'entitat: article 10.1 del Decret, 115/2005, d'11 de novembre, BOIB núm. 173, de 19 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, fent ús de les facultats que li atribueix l'article 11 de l'esmentat decret, que està facultat per a la firma del present conveni mitjançant acord del Consell d'Administració de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental de data 24 d'octubre de 2007.

 2. b) La segona, en representació de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), en la seva qualitat de Rectora de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre , pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

EXPOSEN

  1. L'entitat de dret públic que actua en règim de dret privat anomenada Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, adscrita a la conselleria competent en matèria de medi ambient, té com a finalitat institucional, entre altres, la realització d'estudis i el desenvolupament de qualsevol tipus d'accions en matèria hidrològica i hidràulica, inclosos els relatius a la qualitat de les aigües per als mencionats usos, la realització de programes de qualitat de l'aigua per al compliment dels objectius establerts per a aquest efecte en la legislació d'aigües i en el Pla hidrològic i la realització de programes de qualitat de les aigües litorals per al compliment dels objectius establerts per a aquest efecte a la normativa de qualitat de les aigües de bany.
  2. Que la Directiva marc 2000/60/CE (en endavant, DM), per la qual s'estableix el marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües, té entre altres objectius la consecució del bon estat ecològic de les aigües superficials, tant epicontinentals com costaneres. La dita normativa suposa un repte cientificotècnic de primer ordre, en particular pel que fa a la introducció de noves eines per a la fixació d'estats mediambientals, el seguiment de la qualitat de les aigües i la seva gestió. Un concepte d'importància fonamental de la DM és el de la qualitat ecològica de les masses d'aigua, que integra, a més dels tradicionals factors fisicoquímics, indicadors de qualitat de tipus biològic i hidromorfològic, nous en la seva aplicació a la gestió.
  3. Que els coneixements adquirits, així com la informació obtinguda amb motiu dels estudis i treballs duts a terme fins a dia d'avui, per a la implementació de la Directiva Marc 2000/60/CE, així com per a l'elaboració i aprovació del Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les Illes Balears, fan del tot recomanable l'aprofundiment i reconfirmació dels estudis i treballs realitzats.
  4. Que la Universitat de les Illes Balears és una entitat de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa, entre altres, activitats d'ensenyança, investigació i desenvolupament científic i tecnològic i disposa dels mitjans materials i de personal tècnic qualificat per cobrir les necessitats tècniques i científiques que requereixen els estudis mencionats.
  5. Segons informe tècnic emès el dia 7 de setembre de 2007 pel cap del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, ampliat per informe de data 13 de setembre de 2007, atenent les exigències de la Unió Europea i atesa l'extensió i la complicada naturalesa dels treballs, a la Universitat de les Illes Balears hi ha els únics especialistes suficientment qualificats per desenvolupar els treballs objecte del present conveni.

  6. Per tot el que s'ha exposat, i atès el que estableix l'article 209.1 b) del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, s'ha pogut constatar que l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental i la Universitat de les Illes Balears comparteixen interessos i objectius comuns, raó per la qual ambdues parts es reconeixen, en la representació en què intervenen, plena capacitat legal per a la firma del present conveni de col·laboració, amb subjecció a les següents

   

  CLÀUSULES

  PRIMERA . OBJECTE DEL CONVENI

  L'objecte del present conveni és regular la col·laboració de les parts en el desenvolupament del projecte «Estudi d'implementació de la Directiva marc de l'aigua a les Balears: avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costeres utilitzant indicadors i índexs biològics».

  SEGONA . ACTUACIONS OBJECTE DE LA COL·LABORACIÓ CIENTÍFICA

  Les actuacions a realitzar com a desenvolupament del present conveni es concreten a implementar la Directiva marc de l'aigua en l'àmbit costaner de les Illes Balears, utilitzant la flora fitoplanctònica i la fanerògama marina Posidonia oceanica com a bioindicadors i els paràmetres fisicoquímics de les aigües marines. La descripció detallada de la metodologia i del pla de treball prevists per a la consecució d'aquest objectiu s'exposa a l'annex tècnic d'aquest conveni.

  TERCERA . DELIMITACIÓ D'OBLIGACIONS

  La realització i gestió dels treballs serà responsabilitat conjunta entre la UIB i l'AGÈNCIA, d'acord amb la distribució de tasques que es detalla a l'annex tècnic; a més, ambdues institucions vetllaran perquè a les presentacions, els anagrames, els cartells i les possibles publicacions derivades de l'estudi hi figuri la imatge corporativa de la Conselleria de Medi Ambient.

  - La Universitat de les Illes Balears contribuirà a través de la prestació de personal i mitjans suficients per a la realització de l'«Estudi d'implementació de la Directiva marc de l'Aigua a les Balears: Avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costeres utilitzant indicadors i índexs biològics», ja que aquesta universitat és l'única en què hi ha especialistes suficientment qualificats per realitzar els treballs objecte del present conveni i aplica els indicadors i índexs exigits per la Directiva marc 2000/60/CE, d'acord amb els informes tècnics esmentats a l'expositiu V.

  - Amb periodicitat trimestral, a partir de l'entrada en vigor del conveni, el director del projecte enviarà les justificacions que incloguin els treballs efectivament realitzats en les tasques que s'estableixen a l'annex tècnic. La valoració dels treballs no podrà superar la quantitat assignada en cada anualitat i només se certificaran les efectivament realitzades.

  - Amb la periodicitat adient al desenvolupament dels treballs realitzats, es lliuraran els informes parcials de les activitats i els resultats obtinguts, i en finalitzar l'estudi es presentarà un informe complet del projecte. Els dits informes seran lliurats contra document acreditatiu, degudament signat per la direcció dels treballs, en el qual quedi constància de la seva recepció.

  - Qualsevol responsabilitat derivada de la realització dels treballs de camp o d'altres necessaris que s'efectuïn anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears d'acord amb la distribució de tasques que es detalla a l'annex tècnic. L' AGÈNCIA quedarà indemne de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d'aquests treballs.

  QUARTA . RÈGIM ECONÒMIC

  - L'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental es compromet a abonar la quantitat de 805.000 (vuit-cents cinc mil) euros a la Universitat de les Illes Balears i amb càrrec al projecte d'inversió plurianual (anys 2007, 2008 i 2009), repartits de la manera següent:

  Any

  UIB

  2007

  150.000 ¿

  2008

  385.000 ¿

  2009

  270.000 ¿

  TOTAL (euros)

  805.000 ¿


  - L'aportació del l'AGÈNCIA a la UIB es realitzarà de la forma següent: l'any 2007 es realitzarà el pagament de 150.000 euros. L'any 2008 s'efectuarà el pagament de 385.000 euros i finalment durant l'any 2009 es realitzarà el pagament de 270.000 euros. Cada pagament s'efectuarà una vegada presentat cadascun dels diferents informes que han de realitzar-se sobre la marxa dels treballs, i l'últim pagament, contra el lliurament de l'informe final del projecte, prèviament comprovat i aprovat per la direcció dels treballs.

  - Per altra banda, l'AGÈNCIA i/o la Conselleria de Medi Ambient es comprometen a proporcionar tota la informació relacionada amb l'objecte de l'estudi que posseeixin els seus Serveis Tècnics.

  CINQUENA . COMISSIÓ DE SEGUIMENT

  Es crearà una comissió de seguiment constituïda per un o més investigadors de cada part, que seran responsables de la qualitat i el ritme d'execució dels treballs davant la Conselleria de Medi Ambient i Litoral del Govern dels Illes Balears; per part de la UIB, serà/an anomenat/s per la senyora Rectora; per part de l'AGÈNCIA i, si escau, la Conselleria de Medi Ambient i Litoral, el nomenament correspondrà al president de l'AGÈNCIA. La comissió de seguiment s'haurà de constituir en un termini de 15 dies a comptar de la signatura del conveni i vetllarà pel bon desenvolupament del projecte, interpretarà els termes de l'acord que ho requereixin i aprovarà les modificacions en la realització del treball que per causes no previstes puguin ser necessàries. Els dits representants podran tenir en aquesta Comissió fins a dos col·laboradors dels seus respectius equips.

  SISENA . PROPIETAT I UTILITZACIÓ DELS RESULTATS DE L'ESTUDI

  La propietat dels resultats de l'estudi, objecte d'aquest conveni, correspondrà a l'AGÈNCIA, i en serà dipositària la Direcció General de Recursos Hídrics. En conseqüència, la Universitat de les Illes Balears no en podrà divulgar o utilitzar en tot o en part els resultats ni traspassar-los a terceres persones sense autorització prèvia de la direcció dels treballs o si escau de l'AGÈNCIA, la qual, per la seva banda, es compromet a fer constar en tots els informes de caràcter públic la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears.

  No obstant això, la Universitat de les Illes Balears podrà utilitzar els resultats de l'estudi per al fi de les seves pròpies investigacions i publicacions científiques.

  SETENA . TERMINI DE VIGÈNCIA

  El període de vigència del present conveni començarà en el moment de la seva signatura i s'estendrà fins a la fi de l'any 2009; es pot prorrogar per un període igual al del present conveni, fins a un màxim de dues pròrrogues. No obstant això, qualsevol de les parts podrà formular denúncia davant l'altra amb una antelació mínima de dos mesos a la data que hagi de donar per finalitzat el conveni.

  VUITENA . CAUSES DE RESOLUCIÓ

  El present conveni pot resoldre's per alguna de les causes següents

  • Mutu acord de les parts.
  • Incompliment per alguna de les parts de qualsevol de les clàusules establertes en el present conveni.
  • Decisió de qualsevol de les parts si sobrevenen causes que impedeixin o dificultin de forma significativa l'execució del conveni, sempre que sigui comunicada per escrit a l'altra part amb antelació suficient mitjançant denúncia.

  En cas de resolució del conveni, les parts queden obligades a complir els seus respectius compromisos fins a la data que aquesta es produeixi.

  NOVENA . RÈGIM JURÍDIC

  Aquest conveni té la naturalesa dels convenis de col·laboració prevists a l'article 3.1 c del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny; per tant, queda fora de l'àmbit d'aplicació de la dita llei, encara que, no obstant això, haurà d'atenir-se als seus principis per resoldre els dubtes i les llacunes que es puguin plantejar durant la seva execució i interpretació. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per resoldre les qüestions litigioses que puguin tenir lloc com a conseqüència de la interpretació o execució del present conveni.

  I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels punts d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

   

  Per l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental,
  Montserrat Casas
  Rectora

  Per la Universitat de les Illes Balears,
  Àngel Grimalt
  President

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

  ANNEX