Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE LA CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, PER A «L'ESTUDI D'IMPLEMENTACIÓ DE LA DIRECTIVA MARC DE L'AIGUA A LES BALEARS: AVALUACIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL DE LES MASSES D'AIGUA COSTERES UTILITZANT INDICADORS I ÍNDEXS BIOLÒGICS»

Palma, 29 de desembre de 2007

 

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Miquel Àngel Grimalt, Conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 101 extr., de 9 de juliol).

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

INTERVENEN

 

  1. El primer, en representació de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental (en endavant, AGÈNCIA), com a president de l'entitat: article 10.1 del Decret, 115/2005, d'11 de novembre, BOIB núm. 173, de 19 de novembre, pel qual s'estableix l'organització i el règim jurídic de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental, fent ús de les facultats que li atribueix l'article 11 de l'esmentat decret.

  2. La segona, en representació de la Universitat de les Illes Balears (en endavant, UIB), en la seva qualitat de Rectora de la UIB, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre , pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a l'atorgament de la present addenda, i per això,

MANIFESTEN

  1. Que l'AGÈNCIA i la UIB varen signar en data 20 de desembre de 2007 un conveni de col·laboració per a «l'estudi d'implementació de la directiva marc de l'aigua a les Balears: avaluació de la qualitat ambiental de les masses d'aigua costeres utilitzant indicadors i índexs biològics».
  2. Que havent-se detectat, posteriorment a la seva signatura, un error de transcripció a la clàusula novena del conveni, i fent ús de la representació que tenen, acorden subscriure la present ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ signat per les parts en data 20 de desembre de 2007, amb acceptació expressa de la següent

 

CLÀUSULA

Única . Les parts acorden deixar sense efecte el contingut de la CLÀUSULA NOVENA del conveni de referència (Règim jurídic) i substituir-lo pel següent:

El present conveni té la naturalesa dels convenis de col·laboració prevists a l'article 5.2.a) de la Llei de contractes de les administracions públiques, text refós aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, que té per això naturalesa administrativa. Li és aplicable l'esmentada llei de contractes en els casos de conflicte o resolució dels dubtes o les llacunes que es puguin presentar. L'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per conèixer dels eventuals litigis que puguin sorgir entre les parts a l'hora d'executar o interpretar el conveni de referència.

I de conformitat amb el contingut de la present addenda al conveni de col·laboració de referència, les parts la signen en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

El Conseller de Medi Ambient i president de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental,

 

 

Miquel Àngel Grimalt

La Rectora de la UIB,

 

 

 

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de febrer de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).