Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS I L'ENTITAT SOL MELIÁ, SA, PER AL MANTENIMENT DEL PROGRAMA CÀTEDRA SOL MELIÁ D'ESTUDIS TURÍSTICS

Palma, 4 d'abril de 2008

 

REUNITS

D'una part, el senyor Gabriel Escarrer Julià, que, com a president de Sol Meliá, SA, intervé en representació d'aquesta entitat, amb domicili social al carrer del Gremi de Boters, 24 (Polígon Son Castelló), d'aquesta ciutat, NIF A-78304516.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat (en endavant, la UIB).

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per atorgar el present document, i per això

 

EXPOSEN

I. Que la UIB i l'entitat Sol Meliá, SA, varen signar un conveni marc de col·laboració el 3 de setembre de 2002, amb l'objecte d'establir les línies generals de la col·laboració entre ambdues institucions en l'àmbit turístic. La vigència d'aquest conveni es va fixar per un període de cinc anys, renovable automàticament.

II. Que en la mateixa data ambdues institucions varen signar l'annex I al conveni marc per constituir el programa Càtedra Sol Meliá d'Estudis Turístics, amb l'objectiu de desenvolupar actuacions formatives, d'investigació i de divulgació orientades a: a) Facilitar l'estudi i la recerca sobre el turisme considerat des del vessant multidisciplinari i b) Desenvolupar accions formatives d'alt nivell sobre el turisme i les seves implicacions, sobre la gestió d'empreses turístiques o, en definitiva, sobre qualsevol fenomen o activitat turístics que es considerin d'interès. La durada d'aquest annex es va fixar per un període de cinc anys, prorrogable de mutu acord.

III. Que transcorreguts els cinc (primers) anys de vigència del conveni marc i l'annex I subscrits entre ambdues institucions el 3 setembre de 2002, i atès que s'han renovat de manera automàtica, segons el que estableixen el pacte sisè i la clàusula quarta, respectivament, la UIB i Sol Meliá han valorat les accions i activitats dutes a terme aquests darrers cinc anys i han manifestat llur interès a aprofundir en la continuïtat d'aquesta mútua col·laboració en l'àmbit del turisme mitjançant el programa Càtedra Sol Meliá d'Estudis Turístics.

IV. Per tot això, la UIB i Sol Meliá, SA, estableixen en el present conveni les línies d'actuació futures i la forma de gestió del programa.

 

CLÀUSULES

Primera. Línies d'actuació del programa

Les accions que durà a terme la Càtedra s'hauran d'englobar dins de les línies d'actuació següents:

   1. Accions per a la promoció de la qualitat en la docència i la recerca en turisme que es fa a la UIB i que afavoreixin la col·laboració entre les dues parts que signen aquest conveni.
   2. Accions per consolidar a la UIB els estudis de turisme, tant de grau com de postgrau, i afavorir-ne la internacionalització.
   3. Convocatòria del Premi Internacional d'Estudis Turístics Gabriel Escarrer.

  Segona. Àrees preferents del programa

  Ambdues institucions acorden prioritzar el desenvolupament d'activitats i accions que afavoreixin el desenvolupament del turisme des de la perspectiva de la sostenibilitat. Per això es defineixen com a àrees preferents a les quals orientar, si escau, les accions del programa, les següents:

  1. Gestió sostenible de recursos en el turisme: conservació de la biodiversitat i el paisatge.

  2. Defensa de la diversitat i el patrimoni cultural: contribució del turisme a la protecció i promoció de la diversitat cultural i el patrimoni tangible i intangible de les destinacions turístiques.

  3. Producció sostenible del turisme: creació de productes i serveis turístics basats en el descobriment i respecte dels actius naturals i culturals de les destinacions turístiques.

  4. Turisme i diversitat en la gestió i les polítiques de recursos humans.

  5. Turisme com a dinamitzador de les destinacions: iniciatives de suport al desenvolupament social i integració a la destinació.

  6. Turisme i accessibilitat: incorporació de criteris d'accessibilitat universal a l'oferta de productes, serveis i instal·lacions turístiques.

  Tercera. Gestió del programa

  1. El Consell de Direcció de la UIB designarà la persona responsable de la direcció de la Càtedra durant el període de validesa d'aquest conveni.
  2. El responsable de la Càtedra proposarà anualment a la comissió de seguiment del conveni un programa específic d'activitats per desenvolupar les accions del programa. La comissió hi haurà de donar el vistiplau.
  3. El responsable de la Càtedra podrà proposar, si escau, la designació de coordinadors de les accions específiques (a la comissió de seguiment o al Consell de Direcció).
  4. L'encarregat de la Càtedra presentarà a la comissió de seguiment, un cop acabat l'any natural, un informe final de les activitats desenvolupades durant l'any i de la gestió econòmica del programa.

  Quarta. Contingut econòmic i de col·laboració

  Sol Meliá, SA, aportarà anualment, durant la vigència del present conveni, la quantitat de 60.000 (seixanta mil) euros per finançar les accions corresponents a aquest programa. D'aquesta quantitat es destinaran anualment 10.000 euros a la dotació del Premi Internacional d'Estudis Turístics Gabriel Escarrer.

  Cinquena. Comissió de seguiment

  Cada una de les parts nomenarà, en un termini no superior a tres mesos, una comissió que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc del present conveni. La comissió serà formada per dues persones designades per cada una de les parts. Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

  Sisena. Desenvolupament i vigència del conveni

  La durada del present conveni és de cinc anys, prorrogables de mutu acord entre ambdues parts. La signatura d'aquest conveni de col·laboració substitueix i deixa sense efecte el conveni marc i l'annex I signats amb data 3 de setembre de 2002 .

   

  Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest annex, les dues parts el signen al lloc i en la data indicats.

  Per Sol Meliá, SA,

   

  Gabriel Escarrer
  President

  Per la Universitat de les Illes Balears,

   

  Montserrat Casas
  Rectora

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)