Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

CONVENI D'INVESTIGACIÓ

Barcelona, 27 de març de 2008

REUNITS

El senyor Miquel Vilar i Devís, director executiu de la Fundació la Marató de TV3, segons poders atorgats el 30 de juliol de 1997 davant el notari de Barcelona senyor Antonio-Carmelo Agustín Torres, protocol número 2610, en representació de l'esmentada institució (d'ara endavant, la Fundació), amb domicili a Barcelona, c/ Ganduxer, 117, 1a planta, i NIF G-61209706.

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

El senyor Pedro José Montoya Jiménez, professor titular d'universitat de l'àrea de coneixement de Psicobiologia i membre del Departament de Psicologia de la UIB, amb domicili a Palma, c/ de l'Abat de la Real, 43, baixos, i DNI 31833915, que actua en nom i interès propi (d'ara endavant, l'investigador).

Tots els compareixents, en la qualitat amb què actuen, es reconeixen mútua capacitat i competència per intervenir en aquest acte, en relació amb el qual fan constar els següents

ANTECEDENTS

Primer . El 17 de febrer del 2007 la Fundació va obrir el termini de presentació de projectes de recerca científica sobre aspectes etiològics, patogènics, fisiopatològics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris en l'àmbit del dolor crònic, a finançar amb càrrec a les donacions rebudes amb ocasió de la Marató televisiva del 16 de desembre del 2006.

Segon . L'investigador, coneixent la dita convocatòria i ajustant-se a les bases del concurs, va sol·licitar un ajut per finançar el projecte «Dinàmica cerebral del processament cognitiu i afectiu en pacients amb fibromiàlgia».

Aquest projecte, un cop valorat positivament pels avaluadors, ha estat seleccionat pel Patronat de la Fundació a la reunió del dia 21 de novembre del 2007 i dotat amb una quantitat total de 199.668,78 euros.

Tercer . Atès que la finalitat d'ambdues parts és aconseguir l'execució del projecte esmentat, formalitzen el present conveni acceptant de comú acord les següents

CLÀUSULES

Primera . L'investigador es compromet a desenvolupar el projecte d'acord amb la memòria i el pressupost aprovats, i en les condicions que es determinen en aquest conveni i a les bases de la convocatòria del concurs de la Fundació.

Segona . El termini d'execució del projecte és de 3 anys.

Tercera . La realització del projecte d'investigació (núm. d'expedient: 070110) serà duta a terme a l'Institut Universitari d'Investigacions en Ciències de la Salut (IUNICS), que és un institut universitari de recerca propi creat per la UIB, d'acord amb les condicions següents:

a) El pressupost total aprovat és de 199.668,78 euros i es desglossa en annex.

b) La dotació econòmica s'habilitarà a l'investigador a través de l'administració de la Universitat de les Illes Balears.

c) La gestió dels fons destinats a la contractació de personal la realitzarà l'investigador a través de l'administració de la institució esmentada. La relació jurídica resultant es limitarà exclusivament als termes del conveni que acordin i en cap cas se'n derivarà vinculació jurídica amb la Fundació.

d). El material inventariable inclòs en el pressupost passarà a ser propietat de la UIB, amb la possibilitat, si ho decideix la Fundació, de fer constar la procedència dels recursos que han fet possible l'adquisició, amb la llegenda que, en aquest cas, facilitarà la Fundació.

e). Els imposts que es puguin produir pel present conveni i pel resultat de la investigació seran a càrrec de l'investigador o, si escau, de la UIB si així ho han acordat.

Quarta . El control dels aspectes tècnics i econòmics del projecte d'investigació el realitzarà la UIB. Tot i així, la Fundació pot portar a terme les comprovacions i els seguiments que estimi oportuns, ja sigui directament o a través de les persones especialitzades que designi.

Cinquena . L'aplicació de la dotació econòmica s'ha de fer d'acord amb les partides pressupostàries aprovades.

Per fer qualsevol modificació d'aquestes, de la metodologia i/o del pla de treball es necessitarà la conformitat de la Fundació, per la qual cosa s'ha de sol·licitar i justificar prèviament, per escrit, l'autorització corresponent.

Sisena . Si del desenvolupament d'aquest projecte en resulta una patent o qualsevol altra forma d'explotació comercial, els rendiments nets que s'obtinguin correspondran per meitats a la Fundació i a la UIB.

A aquests efectes, l'investigador comunicarà a la Fundació els registres de les patents.

Correspondran als seus autors els drets de la propietat intel·lectual que siguin inherents al projecte de recerca o que se'n puguin derivar.

Setena . En la difusió que per qualsevol mitjà l'investigador efectuï dels resultats o informacions relacionades amb el projecte, es farà menció del finançament de la Fundació.

L'investigador es compromet a mantenir permanentment informada la Fundació sobre tota la bibliografia que generi el desenvolupament del projecte, inclosa la publicada amb posterioritat a la durada del període finançat, i a enviar-li'n un exemplar o separata.

Igualment, trametrà per correu electrònic les referències bibliogràfiques per tal que la Fundació pugui difondre-les pel mitjà que estimi oportú.

Vuitena . Finalitzada una anualitat d'ençà del pagament, l'investigador haurà de presentar una memòria, seguint els formularis que obtindrà del nostre web (fundaciomaratotv3.cat/recerca/memories_anuals), que serà avaluada per l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. Aquesta memòria anirà acompanyada d'un certificat de la UIB que avali la despesa de referència de l'investigador.

La continuïtat del conveni estarà supeditada a la presentació dins el termini escaient de la dita memòria, que haurà de ser aprovada per la Fundació abans de concedir la següent anualitat.

Finalitzat el període de durada d'aquest conveni, l'investigador haurà de presentar una memòria final, que servirà per a la publicació que la Fundació farà com a tancament de la convocatòria.

Novena . L'investigador es compromet a assistir i presentar les conclusions del seu projecte al simposi científic que, al lloc que es comunicarà, organitzarà la Fundació per tal d'informar sobre els avenços aconseguits sobre les malalties objecte d'aquesta convocatòria, mercès a les aportacions voluntàries dels ciutadans.

Desena . L'acceptació de l'ajut no implica cap tipus de vinculació contractual entre les persones participants en el projecte i la Fundació. Aquesta no assumeix cap responsabilitat per l'actuació de l'investigador ni del seu equip ni pels danys i perjudicis que els puguin sobrevenir a ells o a tercers amb motiu de l'activitat objecte de l'ajut o de l'ús o aplicació de les informacions o els resultats que s'obtinguin en la realització del projecte.

Onzena . En el cas d'incompliment per part de l'investigador i de la UIB d'alguna de les clàusules, la Fundació pot, en qualsevol moment i havent-ho notificat prèviament a l'investigador, declarar la resolució anticipada d'aquest conveni i reclamar, totalment o parcialment, segons escaigui, les dotacions econòmiques entregades per a la realització del projecte.

Igualment, l'investigador, amb notificació prèvia justificada a la Fundació, pot sol·licitar la resolució anticipada del conveni, cas en què s'obliga a tornar les quantitats no esmerçades en els treballs compromesos.

Dotzena . L'investigador és coneixedor que les dades que faciliti a la Fundació s'inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s'utilitzaran amb la finalitat específica per a la qual han estat facilitades. A més, la Fundació utilitzarà aquestes dades per poder informar l'investigador sobre les activitats que es portin a terme relacionades amb la seva finalitat fundacional i per remetre la revista i altres publicacions que s'hi relacionin.

En qualsevol moment l'investigador pot exercir els drets d'accés, d'oposició, de rectificació i de cancel·lació prevists a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, que si exerceix, ha de fer saber fefaentment a la Fundació.

 

En tot allò que no quedi reflectit en el present conveni són aplicables les bases de la convocatòria.

 

I com a prova de conformitat, se signa el present conveni en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al principi.

Per la Fundació, Miquel Vilar
Pedro José Montoya
Director

Per la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas
Rectora

 

L'investigador,

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de març de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 d'abril de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX