Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre les Universitats d'Oviedo, Illes Balears, Alacant, Girona, Rovira i Virgili, Saragossa, la Laguna, Sevilla, Màlaga, Santiago, a Coruña, Barcelona, Vigo i València

20 de febrer de 2007.

 

REUNITS

El rector de la Universitat d'Oviedo, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Juan Antonio Vázquez García, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat d'Alacant, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Ignacio Jiménez Raneda, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

La rectora de la Universitat de Girona, Magnífica i Excel·lentíssima Senyora Anna Maria Geli de Ciurana, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat Rovira i Virgili, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Francesc Xavier Garau Vidal, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de Saragossa, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Felipe Pétriz Calvo, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de La Laguna, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Ángel Gutiérrez Navarro, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de Sevilla, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Miguel Florencio Lora, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

La rectora de la Universitat de Màlaga, Magnífica i Excel·lentíssima Senyora Adelaida de la Calle Martín, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de Santiago, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Senén Barro Ameneiro, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de A Coruña, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor José María Barja Pérez, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de Barcelona, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Marius Rubiralta Alcañiz, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de Vigo, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Alberto Gago Rodríguez, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

El rector de la Universitat de València, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Francisco Tomás Vert, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de la universitat esmentada.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació en l'àmbit dels estudis universitaris de turisme i de la necessitat de potenciar els contactes i la col·laboració que mantenen en aquest àmbit les universitats que van posar en marxa un títol propi de segon cicle, així com en els treballs preparatoris per elaborar la proposta de Màster en Direcció i Planificació del Turisme durant les reunions que han tingut lloc en els últims anys, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objecte i denominació

Aquest acord s'estableix per tal de constituir una xarxa universitària per a la cooperació en l'estudi, l'intercanvi d'experiències i, si escau, la proposta d'actuacions per al compliment de les exigències derivades del procés d'adaptació a l'Espai Europeu d'Educació Superior en l'àmbit dels estudis oficials de postgrau en matèria de turisme, per avançar en la cooperació en la docència, investigació i mobilitat d'estudiants, així com per col·laborar en la millora contínua en la seva aplicació a cada universitat. La xarxa adopta la denominació de Xarxa Interuniversitària de Postgraus en Turisme (Xarxa-INTUR).

Segona. Membres fundadors de la Xarxa

Les universitats que signen aquest acord són membres de la Xarxa, en qualitat de fundadors.

Tercera. Actuació de les universitats a la Xarxa

Les universitats signants actuen a la Xarxa a través dels representants designats pels rectors de cadascuna, i s'entén que, des del moment que la constitueixen i tret que posteriorment declarin expressament el contrari, les persones que s'esmenten a l'annex d'aquest acord actuen en qualitat de representants. El contingut de l'annex es considera vàlidament modificat amb la simple comunicació per part de cada universitat.

Quarta. Funcionament de la Xarxa

Els representants dels membres de la Xarxa mantindran un contacte habitual i continuat i es reuniran periòdicament per fer efectiva la cooperació desitjada, intercanviant informació, discutint i elaborant els documents que considerin pertinents.

Els membres de la Xarxa adoptaran regles pròpies de funcionament, respectant les de les universitats respectives, que incloguin la possibilitat que altres universitats s'hi incorporin.

Cinquena. Inexistència de compromisos financers o acadèmics

La participació en aquesta Xarxa no implica cap compromís financer per a les universitats signants ni pressuposa o condiciona les decisions que cadascuna adopti sobre la implantació de programes oficials de postgrau en aquest àmbit.

Sisena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes fetes sota aquest acord estarà a disposició de les parts, llevat que els membres de la Xarxa estableixin altres normes.

Setena. Vigència i durada

Aquest acord entrarà en vigor en el moment de la signatura i tindrà una validesa mínima de dos anys, renovable de forma expressa abans que acabin els dos anys. Qualsevol de les parts podrà proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista. En el cas que l'acord es denuncïi, les universitats signants es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que estiguin en fase de realització.

Vuitena. Jurisdicció

Les parts signants intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir amb relació al desenvolupament d'aquest conveni, i renunciaran a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu

 

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat anteriorment, aquest acord de col·laboració se signa en catorze exemplars, un per a cada rector, en el lloc i la data que cada un indiqui.

Juan Antonio Vázquez Universidad de Oviedo

Avel·lí Blasco
Universitat Illes Balears

Ignacio Jiménez Universidad de Alicante

Anna Maria Geli
Universitat de Girona

Francesc Xavier Grau
Universitat Rovira y Virgili

Felipe Pétriz
Universidad de Zaragoza

Ángel Gutiérrez
Universidad de La Laguna

Miguel Florencio
Universidad de Sevilla

Adelaida de la Calle
Universidad de Málaga

Senén Barro
Universidad de Santiago

José María Barja
Universidad de A Coruña

Marius Rubiralta
Universitat de Barcelona

Alberto Gago
Universidad de Vigo

Francisco Tomás
Universidad de Valencia

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

De conformitat amb el que estableixen la clàusula tercera d'aquest acord i les condicions que s'hi indiquen, són representants de les universitats signants a la Xarxa que ara es constitueix les persones que han participat en la comissió que ha dut a terme els treballs preparatoris per a l'elaboració de la proposta de Màster en Direcció i Planificació del Turisme al llarg de les reunions que han tingut lloc en els últims anys i que s'esmenten a continuació:

Sr. Luis Valdés Peláez, coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat d'Oviedo.

Sr. Rafael Pérez Lorenzo, director de l'Escola Universitària Jovellanos de Gijón de la Universitat d'Oviedo.

Sra. Raquel Herranz Bascones, directora del Màster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de les Illes Balears.

Sra. Nativitat Juaneda Sampol, directora del Títol Superior de Turisme de la Universitat de les Illes Balears.

Sr. José Fernando Vera Rebollo, director del Màster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat d'Alacant.

Sr. Jordi Comas Trayter, responsable acadèmic del Màster Interuniversitari de Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de Girona.

Sr. Lluís Mundet Cerdán, director de l'Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Girona.

Sr. Salvador Antón Clavé, director de l'Escola Universitària de Turisme i Oci de la Universitat Rovira i Virgili.

Sr. Vitelio Tena Piazuelo, director de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials d'Osca.

Sr. Francisco Calero García, director del Màster en Gestió d'Empreses Turístiques de la Universitat de La Laguna.

Sr. Eduardo Parra López, coordinador acadèmic del Màster en Gestió d'Empreses Turístiques de la Universitat de La Laguna.

Sra. Isabel Vázquez Bermúdez, directora de l'escola universitària d'Estudis Empresarials de la Universitat de Sevilla.

Sr. Antonio Guevara Plaza, director del Máster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de Màlaga.

Sr. Luis González García, director de l'Escola Universitària de Turisme de la Universitat de Màlaga.

Sra. Teresa García Garazo, coordinadora del Màster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de Santiago de Compostel·la.

Sr. Antón Álvarez Sousa, coordinador del Màster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de A Coruña.

Sra. Mercedes Carreño Vicente, directora de l'Escola Universitària de Turisme de la Universitat de A Coruña.

Sra. Helena Puig Cros, subdirectora de la EUHT-CETT de la Universitat de Barcelona.

Sr. Damià Serrano Miracle, coordinador de postgraus de la EUHT-CETT de la Universitat de Barcelona.

Sr. José A. Fraiz Brea, coordinador del màster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de Vigo.

Sra. Amparo Sanco Pérez, coordinadora del Màster en Direcció i Planificació del Turisme de la Universitat de València.

Sra. Elvira Cerver Romero, coordinadora de la diplomatura de Turisme de la Universitat de València.