Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració cultural i científica entre la Universitat de Florència i la Universitat de les Illes Balears

Florència, 30 de novembre de 2006

Palma, 25 de gener de 2008

 

PREMISSES

- Anteposant que per a una universitat unes idònies relacions culturals i científiques són indispensables per al desenvolupament de les funcions institucionals d'ensenyament i d'investigació;

- Anteposant que per a aquest objectiu és necessari afavorir i promoure acords culturals directes entre institucions de nivell universitari de països diversos;

- Considerant l'interès recíproc entre la Universitat de Florència (Itàlia) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya) per establir relacions adequades per al desenvolupament dels estudis en el sector de les ciències socials;

- Vista la documentació produïda per la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat de Florència, de la qual resulta l'existència d'una experiència de col·laboració i l'interès per la intensificació d'aquestes relacions;

- Vistes les normes vigents en els dos països i en particular, pel que fa a Itàlia, el Decret ministerial de 3 de novembre de 1999, núm. 509, en matèria d'autonomia didàctica dels ateneus, específicament l'article 3;

- Vists l'Estatut de la Universitat de Florència, específicament els articles 7 i 12, i el Reglament didàctic d'ateneu, específicament els articles 9 i 10;

- Vistes les deliberacions del Senat acadèmic i del Consell d'administració de la Universitat de Florència del 14 de gener de 2004 i del 30 de gener de 2004.

 

ENTRE

La Universitat de Florència, representada pel Rector, Prof. Augusto Marinelli, amb domicili a la Piazza San Marco, 4, 50121 Florència.

La Universitat de les Illes Balears, representada pel Rector, Prof. Avel·lí Blasco Esteve, amb domicili a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma.

 

CONVENEN I ESTIPULEN

Art. 1. Estructures

Les dues universitats es comprometen a col·laborar inicialment en el sector de les ciències socials.

En el desenvolupament d'aquesta col·laboració estan interessades les següents unitats de la Universitat de Florència:

- Facultat de Ciències Polítiques.

I les següents unitats de la Universitat de les Illes Balears:

- Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Les dues universitats, quan es consideri oportú, es reserven poder definir de mutu acord altres àrees de col·laboració. En aquest cas es farà front a l'estipulació d'actes agregats aprovats pels òrgans competents.

Art. 2. Intercanvis i activitats

La col·laboració a la qual es refereix l'article 1 estarà inspirada en criteris de reciprocitat i podrà desenvolupar-se mitjançant:

  1. Intercanvis de visites entre docents i investigadors de les unitats indicades a l'article 1. Aquests intercanvis tenen com a finalitat afavorir la realització de seminaris, cicles de lliçons, convenis, conferències; el desenvolupament d'investigacions comunes; la discussió d'experiències en els sectors d'interès comú, etc.
  2. Intercanvi de publicacions i informacions sobre els sectors específics considerats en el present acord o sobre qualsevol argument considerat útil.
  3. Intercanvi d'estudiants postgraduats per a temporades d'estudis i investigació.
  4. Intercanvi d'estudiants a fi que puguin assistir a cursos, pràctiques professionals, especialitzacions o altres activitats formatives.
  5. Intercanvi de personal tècnic i administratiu quan es consideri oportú.

Les modalitats de realització d'intercanvis poden ser descrites en els protocols (període de permanència, obligacions dels visitants, modalitat de selecció de les sol·licituds, il·lustració detallada dels temes motiu de l'acord, etc.) estipulats pels òrgans competents de les estructures promotores.

Les dues universitats afavoreixen la mobilitat dels estudiants, segons un principi de reciprocitat, i posen a disposició dels estudiants visitants els propis recursos didàctics i l'assistència tutorial prevista en els programes. Els períodes d'estudis realitzats a l'estranger podran ser reconeguts pels finals de la carrera escolar, amb una deliberació prèvia dels òrgans competents.

Cap de les dues universitats no imposarà quotes d'inscripció o d'un altre tipus, excepte en els casos prevists com a inderogables per les lleis vigents al país.

Art. 3. Assistència i facilitats

Les dues administracions es comprometen a intercanviar totes les informacions útils sobre l'estructura i l'organització de les universitats implicades, a fi d'incrementar el coneixement recíproc.

Cada part, de conformitat amb les seves pròpies lleis i els seus reglaments, assegurarà als visitants enviats per l'altra part i de conformitat amb el present acord, tota forma d'assistència i facilitats amb el propi país, per al compliment de les tasques acordades.

Art. 4. Cobertura i assegurança

Els participants a l'intercanvi han d'estar protegits per una assegurança mèdica. Aquesta assegurança pot ser proporcionada per la seva universitat segons les seves pròpies regles o bé activada per l'interessat mitjançant l'estipulació d'una pòlissa amb una entitat asseguradora per a la cobertura de riscs.

La universitat amfitriona no tindrà cap obligació de proporcionar assegurança mèdica als seus visitants; i haurà de garantir els danys a tercers que el visitant hagi ocasionat en el desenvolupament de les activitats previstes en el present acord, eximint de tota responsabilitat la universitat de procedència.

Art. 5. Modalitats financeres

Per al finançament de les activitats previstes en el següent acord, les dues universitats, a través de les estructures promotores, es comprometen a trobar els fons. Normalment les despeses de viatge del personal aniran a càrrec de la universitat de procedència, mentre que les despeses de permanència aniran a càrrec de la universitat amfitriona. En particular, pel que fa a la Universitat de Florència, aquestes despeses aniran a càrrec de les unitats administratives que donin actuació a l'acord.

En cas que manquin els finançaments respectius, serà de tota manera possible l'intercanvi del personal i d'estudiants de les dues seus, però les despeses respectives (de viatge, manutenció i allotjament) aniran a càrrec del personal que realitzarà l'intercanvi sense cap càrrec per a les respectives universitats.

Art. 6. Coordinadors

Per facilitar l'actuació de l'acord, les dues universitats designen, per començar, els coordinadors següents:

Per la Universitat de Florència, el professor Luciano Segreto, de la Facultat de Ciències Polítiques.

Per la Universitat de les Illes Balears, el professor Carles Manera, de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.

Art. 7. Durada i validesa

L'acord serà subscrit en llengua italiana i en llengua espanyola.

La resolució d'eventuals controvèrsies serà delegada a un col·legi arbitral compost per un membre designat per cada una de les parts i per un d'elegit de comú acord.

 

El present acord entra en vigor a la data del conveni i tindrà una validesa d'un any, serà renovable tàcitament cada any i no superarà els cinc anys de la data del conveni, excepte per revocació explícita que s'haurà de comunicar per escrit de cada una de les dues parts almenys sis mesos abans del venciment.

El Rector de la Universitat de Florència
Prof. Augusto Marinelli

La Rectora, de la Universitat de les Illes Balears,
Prof. Dra. Montserrat Casas

Diligència per la qual es fa constar que en la data de la signatura és Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, en virtut del nomenament per Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), i com a tal és l'actual representant de la UIB.

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).