Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials i la Universitat de les Illes Balears per a l'estudi de la situació de les persones dependents a l'illa de Mallorca

Madrid, 27 de febrer de 2008

 

REUNITS

D'una part, la senyora Natividad Enjuto García, directora general de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO).

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

 

INTERVENEN

La senyora Natividad Enjuto García, com a directora general de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials (IMSERSO), nomenada pel Reial decret 992/2007, de 13 de juliol, en representació d'aquest institut.

La senyora Montserrat Casas Ametller, com a rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), segons nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), amb vigència des del dia 22 d'abril de 2007, en representació d'aquesta universitat, amb potestat per dur a terme aquest acte en virtut del seu càrrec.

 

EXPOSEN

I

Que l'IMSERSO, en compliment dels objectius d'interès general i social que té encomanats i en l'exercici de les competències atribuïdes mitjançant Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, i el Reial decret 1226/2005, de 13 d'octubre, sobre estructura orgànica i funcions de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials, creu necessari col·laborar amb centres especialitzats per promocionar i fomentar el desenvolupament i manteniment d'accions i programes d'investigació sobre la situació de les persones dependents, els quals serviran per a una més bona planificació en la creació de recursos destinats a l'atenció de les persones dependents.

II

Que la UIB realitza una important activitat en l'àmbit de la investigació bàsica i aplicada, per a la qual té un grup d'experts qualificats que desenvolupen projectes d'investigació i docents relacionats amb la dependència.

III

Que la UIB i l'IMSERSO creuen convenient, en favor del compliment dels seus respectius objectius, unir forces, compartint feina, coneixements i experiència, per a la realització de l'esmentat estudi.

Por tot això, les parts acorden de subscriure el present conveni de col·laboració, el qual es regirà por les següents

 

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

L'objecte d'aquest conveni és la col·laboració entre l'IMSERSO i la UIB en l'estudi de les necessitats d'atenció i serveis de les persones dependents a l'illa de Mallorca per planificar la creació i reforma de recursos i millorar la qualitat de vida d'aquest col·lectiu.

Com a part integrant d'aquest conveni, l'annex recull punt per punt el projecte al qual s'haurà d'ajustar el desenvolupament del present document.

Segona. Equip de treball

Per a la realització del projecte es constituirà una comissió tècnica de seguiment integrada per:

-Un representant de l'IMSERSO
-Un representant de la UIB

Aquesta comissió tindrà la funció d'interpretar aquest conveni, proposar accions concretes per al seu desenvolupament i fer el seguiment de les accions realitzades.

Tercera. Compromisos de col·laboració que assumeix la Universitat de les Illes Balears

 1. Contribuir a la consecució de l'objectiu del conveni mitjançant l'execució del contingut del projecte recollit a l'annex.
 2. Aportar els recursos humans necessaris per al desenvolupament de l'estudi.
 3. Nomenar un responsable o director de l'equip de treball, que assumirà les funcions d'organitzar i dirigir aquest equip, d'establir les línies generals i concretes d'actuació i també de gestionar i administrar les despeses que es produeixin, fixant les necessitats de material i equipament, a més del fons documental.
 4. El responsable de la UIB mantindrà informats periòdicament els interlocutors nomenats per l'IMSERSO sobre les accions, els resultats, els acords i les línies d'actuació que es desenvolupin i executin sota el seu control.
 5. Elaborar un informe final amb els resultats obtinguts de l'estudi.
 6. La UIB s'ocuparà de la gestió econòmica derivada de la realització del projecte.
 7. La UIB aportarà a l'IMSERSO documentació acreditativa d'estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social.

Quarta. Protecció de dades de caràcter personal

La UIB, en execució dels compromisos derivats del present conveni de col·laboració, ajustarà les seves actuacions segons el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Cinquena. Compromisos de col·laboració que assumeix l'IMSERSO

L'IMSERSO col·laborarà en el desenvolupament del projecte recollit a l'annex mitjançant l'habilitació de tota la documentació disponible i l'aportació econòmica a què es refereix la clàusula següent.

Sisena . Finançament

El pressupost total estimat del projecte puja a la quantitat de 18.000 euros (DIVUIT MIL EUROS), que seran finançats conjuntament per l'IMSERSO i la UIB.

D'aquest pressupost total de 18.000 euros (DIVUIT MIL EUROS) la UIB es farà càrrec de 6.000 euros (SIS MIL EUROS). L'IMSERSO, per la seva part, aportarà a la UIB la diferència fins al total pressupostat, és a dir, 12.000 euros (DOTZE MIL EUROS), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 35.91.2624, per a l'exercici 2008.

L'abonament de l'aportació de l'IMSERSO al projecte objecte del conveni es farà a la UIB, amb la conformitat prèvia de l'Adjuntia a la Direcció General de l'IMSERSO, de la manera següent:

-A la signatura del conveni, l'IMSERSO farà la corresponent proposta de pagament a la UIB per un import de 7.200 euros (SET MIL DOS-CENTS EUROS), equivalent al 60% de la seva aportació total i certificada prèviament la despesa compromesa.

-En concloure els treballs objecte d'aquest conveni, un cop la UIB hagi presentat els oportuns justificants de les despeses i els pagaments fets i en la pràctica hagi conclòs el projecte, l'IMSERSO li farà efectiu el segon i darrer pagament, per import de 4.800 EUROS (QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS), equivalent al 40% restant, i inexcusablement dins l'exercici 2008.

Setena. Vigència

El present conveni serà vigent des de la data de la signatura fins al compliment del seu objecte i en haver-se acomplert els compromisos adquirits per les parts haurà d'estar finalitzat necessàriament abans del 30 de novembre de 2008.

Vuitena. Justificació de la despesa

La UIB haurà de justificar davant l'IMSERSO totes les despeses realitzades de conformitat amb las partides i els conceptes especificats per cada part en el Pressupost que es detalla a l'Annex memòria del Conveni.

La UIB facilitarà a l'IMSERSO tota la documentació (factures, nòmines, certificats...) original o compulsada, segons el tipus de despesa, degudament especificada, ordenada, detallada i visada.

Acabat el projecte, la UIB n'haurà de facilitar una memòria econòmica, i haurà de justificar les despeses efectuades amb factures originals o fotocòpies compulsades per l'IMSERSO, abans del 30 de novembre de 2008.

Novena. Avaluació dels resultats

La UIB, en acabar l'exercici, presentarà a l'IMSERSO un informe d'avaluació en el qual es detallarà el desenvolupament del projecte i els resultats de l'estudi.

Desena. Supervisió

Independentment del que s'ha expressat a la clàusula anterior, tant la UIB com l'IMSERSO, a través de l'Adjuntia del director general, podran supervisar, en qualsevol moment, la realització del projecte objecte d'aquest conveni.

Onzena. Resolució per incompliment

Serà causa de finalització del present conveni l'incompliment de les seves obligacions essencials per qualsevol de les parts, entenent per aquestes les que es refereixen a l'àmbit subjectiu i material del conveni, a la tècnica de col·laboració i als compromisos de finançament.

En cas de resolució per incompliment de les seves obligacions per part de la UIB, aquesta haurà de reintegrar l'import rebut a l'IMSERSO amb els interessos que sigui procedent d'exigir d'acord amb la normativa vigent.

Dotzena. Cotitularitat del projecte

L'IMSERSO i la UIB figuraran com a cotitulars del material i les activitats que es realitzin en l'àmbit d'aquest projecte, i s'ha de reflectir així en tot document o referència informàtica, sens perjudici que altres institucions també hi apareguin pel fet de col·laborar en l'execució de les activitats previstes.

Tretzena. Règim jurídic i jurisdicció competent

Aquest conveni té naturalesa administrativa i es troba exclòs de l'àmbit del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix a l'article 3.1.

Les qüestions litigioses que puguin suscitar-se seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

I com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni i el seu annex, ambdues parts el signen en tres exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Natividad Enjuto

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ESTUDI BASE DEL PLA PER A LA DEPENDÈNCIA

Anàlisi de les necessitats d'atenció i serveis per a la població dependent de Mallorca

L'estudi té per objectiu analitzar les necessitats d'atenció i serveis de la població dependent a Mallorca a través de l'estudi de l'oferta actual de places en residències i centres de dia per a gent gran i discapacitada, de l'estudi de la demanda actual (coberta o no coberta) i de l'estudi de la caracterització i evolució prevista de la demanda potencial amb la finalitat de configurar un pla estratègic quadriennal d'atenció a la dependència a Mallorca.

Justificació de la proposta. Situació actual

La informació de què es disposa fins al moment mostra que per al conjunt de les Illes Balears persisteix un notable dèficit en els serveis orientats a l'atenció a la dependència. Tot i així, no es disposa d'anàlisis actualitzades referides a l'illa de Mallorca que permetin conèixer les necessitats de serveis de la població dependent i la seva evolució previsible en els pròxims anys.

Les dades comparatives referides a les Illes Balears i considerant exclusivament la població més gran de 65 anys indiquen que la cobertura mitjana de places residencials era de 2,8, quan la mitjana nacional ascendia al 3,5 (o 3,7 segons les fonts), i la de centres de dia era de 0,24, quan la mitjana espanyola oscil·la entre un 0,46 i un 0,35 segons la font que s'utilitzi.

La informació de què es disposa sobre la situació a Mallorca, corresponent a 2004, constata també aquesta situació de dèficit, que s'agreuja per un notable desequilibri en la distribució territorial de les anomenades places en funció de les seves característiques i titularitat entre la capital de Palma i la resta de la illa de Mallorca. El dèficit més gran en la cobertura de places residencials es dóna a la Part Forana.

A inicis de 2005 hi havia en funcionament a Mallorca 61 residències i centres de dia, dels quals un 32,7% són de titularitat pública, i un 67,2%, privada (un 44,2% són d'entitats privades d'iniciativa mercantil i un 22,9% corresponen a entitats SAL).

La distribució territorial d'aquestes entitats evidencia un accentuat contrast, ja que a la capital, Palma, la gran majoria són d'entitats privades, mentre que a la resta de l'illa, la majoria són de titularitat pública.

Del conjunt d'entitats, en el conjunt de l'illa un 57,3% són residències, un 26,2% centres de dia i un 16,3% entitats mixtes que tenen places de residència i centre de dia simultàniament.

El total de l'oferta de places de residència és de 3.595, i 464 són places d'estada diürna. D'aquestes places en conjunt un 61,45% són per a vàlids i un 38,5% per a assistits. El total de places d'accés públic és de 1.773 i les d'accés privat són en total 2.286. Moltes d'aquestes places no compleixen la normativa d'acreditació de centres, ja que és necessari reformar-les per poder ser susceptibles de concertació de places dins el Sistema d'Atenció a la Dependència.

La informació en relació amb la demanda no coberta per ara és fraccionada, poc homogènia i parcial. La totalitat de les places públiques per a gent gran estan ocupades, i aquesta situació també es pot considerar extensiva a la majoria de places privades SAL, en canvi, existeixen vacants a les residències privades mercantils.

Tot apunta a un increment molt important del volum de demandes no cobertes de gent gran en els últims cinc anys referides a les residències. I és a Palma on la proporció de demanda no coberta arriba a una proporció més alta. Tot i així, la manca de depuració i seguiment de les llistes d'espera converteix en poc fiables els índexs de cobertura de la demanda de residències d'accés públic i privat sense ànim de lucre que s'han manejat fins al moment.

Objectius específics

Els objectius específics de la investigació són:

 1. Anàlisi de les característiques de la població dependent a Mallorca i la seva evolució previsible els pròxims anys.
 2. Actualització de la informació sobre les residències i centres de dia operatius al territori de Mallorca, tant de titularitat pública com privada, per a gent gran i discapacitats.
 3. Caracterització de l'oferta actual d'aquests serveis i de l'índex de cobertura de l'anomenada oferta per municipis de l'illa de Mallorca i els mencionats incompliments de la normativa d'acreditació de centres.
 4. Anàlisi de les característiques del col·lectiu que demana serveis de residència i centres de dia. Estimació del nombre de persones que demana aquests serveis i caracterització dels seus perfils sociodemogràfics.
 5. Estimació de la demanda no coberta i la seva evolució previsible per al conjunt de Mallorca, Palma i la Part Forana, municipi per municipi i reflectida en mapes.
 6. Establir propostes en relació amb les necessitats de serveis a la dependència (places residencials i centres de dia) de Mallorca en un horitzó temporal de quatre anys.

L'estudi planteja també un objectiu metodològic bàsic consistent a detectar els problemes derivats de l'estat actual dels registres administratius sobre l'oferta de serveis a la dependència i el volum i les característiques de les persones que demanen aquests serveis i plantejar propostes d'homogeneïtzació i tractament de les dades amb l'objectiu de disposar dels instruments que es requereixen per a un correcte seguiment de la situació de l'atenció a la dependència a Mallorca.

Metodologia

La metodologia que s'utilitzarà es basa en el tractament de la informació quantitativa, a partir de l'elaboració d'un conjunt d'indicadors relatius a les característiques de la població dependent a Mallorca i a l'oferta i la demanda de serveis a partir de:

 1. El maneig de les fonts administratives de dades sobre l'oferta i la demanda de places de residència i centres de dia procedents de S'Institut, del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Mallorca i de la Conselleria d'Afers Socials del Govern balear.
 2. El treball de camp relatiu a les característiques de l'oferta actual de residències i centres de dia a través d'un formulari específic.
 3. La utilització de les fonts estadístiques bàsiques (padró de població i enquestes específiques a la dependència) i de les dades ja elaborades en fonts secundàries tals com el Libro Blanco sobre la dependencia en España o les estadístiques que publica regularment l'IMSERSO: en els dos casos amb la informació referida a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Fases de la investigació

La investigació consta de les fases següents:

 1. Recollida d'informació elaborada en estudis específics previs i en les estadístiques comparatives del conjunt d'Espanya.
 2. Identificació de les fonts administratives bàsiques i anàlisi de les bondats i deficiències de les dades tal com es recullen i exploten.
 3. Treball de camp per a l'actualització de la informació relativa a l'oferta.
 4. Anàlisi de les característiques de la població dependent a Mallorca i previsió poblacional.
 5. Elaboració i anàlisi dels indicadors bàsics d'oferta i demanda (ràtios, cobertura, etc.).
 6. Establiment del mapa de l'oferta actual i de l'evolució previsible de la demanda potencial a nivell municipal.
 7. Propostes per a un pla estratègic per a l'adequació de residències i centres de dia a les necessitats de la població dependent de Mallorca.
 8. Propostes per a l'establiment d'un sistema d'informació, regular i homogeni sobre la dependència a Mallorca.

Pressupost Conveni UIB - IMSERSO

Estudi i anàlisi de les necessitats i serveis de la població dependent a Mallorca

Investigadora responsable: Maria Antònia Carbonero Gamundí

Pressupost total : 18.000 ¿

Aportació IMSERSO

 

Despeses de personal

5500

Becaris

2000

Serveis professionals externs

900

Material fungible

700

Varis

500

Despeses gestió universitat 20%

2400

TOTAL

12000

Aportacions de la Universitat de les Illes Balears

Utilització de les instalacions, infraestructures i manteniment

2000

Utilització del material informàtic i audiovisual disponible

1500

Accés al material documental

1000

Suport informàtic i dels sistema d'informació geogràfica

1500

TOTAL

6000