Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de gestió entre la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del programa d'activitat de recerca ref. csd2007-00004, dins el marc del programa Consolider-Ingenio 2010

Tarragona / Palma, 30 de gener de 2008

 

REUNITS

D'una banda, Francesc Xavier Grau i Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili (d'ara endavant URV), amb CIF Q9350003A i domicili al carrer de l'Escorxador, s/n, 43003 Tarragona, que actua en virtut de les facultats que li atorga el seu càrrec.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

 

ACORDEN

La subscripció d'aquest conveni de gestió d'acord amb els antecedents i les clàusules següents:

 

ANTECEDENTS

Primer . El programa CONSOLIDER per a la concessió d'ajuts de finançament estratègic de programes d'activitat de recerca, efectuats per equips de recerca d'alt nivell, va ser creat el 2006. Enguany, per Resolució de 21 de novembre del 2006 de la Secretaria d'Estat d'Universitats i de Recerca (BOE núm. 285, de 29 de novembre del 2006) es fa pública la convocatòria d'ajuts per a CONSOLIDER 2007.

Segon . El 30 de novembre de 2007 s'ha fet pública la Resolució de concessió de la convocatòria CONSOLIDER. L'Equip de Recerca Avançada en Seguretat i en Privacitat de la Informació (ARES: Team for Advanced Research on Information Security and Privacy) ha estat el beneficiari del desenvolupament del programa d'activitat de recerca amb codi de referència CSD2007-00004.

L'equip ha estat creat mitjançant un conveni de col·laboració, de data 05.12.2006.

Tercer . El 12 de desembre de 2007 s'ha formalitzat el conveni d'execució CONSOLIDER per al desenvolupament del programa d'activitat de recerca de l'Equip de Recerca Avançada en Seguretat i Privacitat de la Informació entre el Ministeri d'Educació i Ciència i la Universitat Rovira i Virgili com a entitat gestora, d'acord amb l'apartat vint-i-dosè de la Resolució de convocatòria.

Que, d'acord amb el que s'ha exposat, la URV i la UIB, com a integrants d'aquest programa, volen regular les condicions de col·laboració entre totes dues institucions.

 

D'acord amb el que s'ha esmentat anteriorment, les parts convenen de signar aquest conveni, que serà sotmès a les clàusules següents:

 

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest conveni de gestió és determinar les condicions de:

  1. Desenvolupament i d'execució del programa d'activitat de recerca.
  2. Finançament de les entitats participants en l'equip amb fons CONSOLIDER.
  3. Transferència econòmica dels fons CONSOLIDER des de la URV a la UIB.
  4. Control i seguiment cientificotècnic.
  5. Control i seguiment econòmic.

Segona. Condicions de desenvolupament i d'execució del programa d'activitat de recerca

Els grups que formen l'equip han de desenvolupar el programa d'activitat de recerca d'acord amb les condicions establertes a la sol·licitud d'ajuda.

Tercera. Finançament de les entitats participants en l'equip amb fons CONSOLIDER

1. El finançament corresponent al programa d'activitat de recerca CSD2007-00004, d'acord amb el que estableixen la Resolució de concessió i el Conveni d'execució, és el següent:

  • Total concedit per al període de cinc anys: 5.458.000 ¿
  • Total per anualitats:

 

2007

2008

2009

2010

2011

Total

Part de subvenció

1.000.000 ¿

1.114.000 ¿

1.116.000 ¿

1.114.000 ¿

1.114.000 ¿

5.458.000 ¿

Total concedit

1.000.000 ¿

1.114.000 ¿

1.116.000 ¿

1.114.000 ¿

1.114.000 ¿

5.458.000 ¿

 

2. El finançament de les entitats participants a l'equip amb fons CONSOLIDER , segons el total concedit i la distribució per anualitats esmentada anteriorment, és el següent, d'acord amb el percentatge de participació en el pressupost sol·licitat:

Grup de
recerca

CRISES
URV

IF-PAD
CSIC

KISON
UOC

ISG
UPC

GSI
UMA

GIDET
UIB

Total

Sol·licitud

Import

1.260.250,00

722.720,00

706.430,00

1.068.530,00

977.550,00

722.720,00

5.458.200,00

Percentatge

23,09%

13,24%

12,94%

19,58%

17,91%

13,24%

100,00%

Concessió

Any 2007

230.891,14

132.409,95

129.425,45

195.766,00

179.097,50

132.409,95

1.000.000,00

Any 2008

257.212,73

147.504,69

144.179,95

218.083,33

199.514,62

147.504,69

1.114.000,00

Any 2009

257.674,51

147.769,51

144.438,80

218.474,86

199.872,82

147.769,51

1.116.000,00

Any 2010

257.212,73

147.504,69

144.179,95

218.083,33

199.514,62

147.504,69

1.114.000,00

Any 2011

257.212,73

147.504,69

144.179,95

218.083,33

199.514,62

147.504,69

1.114.000,00

Total

1.260.203,82

722.693,52

706.404,11

1.068.490,85

977.514,18

722.693,52

5.458.000,00

Percentatge

23,09%

13,24%

12,94%

19,58%

17,91%

13,24%

100,00%

 

Quarta. Transferència econòmica dels fons CONSOLIDER des de l'entitat gestora a l'entitat participant en l'equip

1. La URV, en qualitat d'entitat gestora del programa d'activitat de recerca CSD2007-00004, ha de rebre anualment els fons CONSOLIDER, d'acord amb el que estableixen l'apartat vint-i-quatrè de la Resolució de convocatòria i la clàusula desena, punt 4, del Conveni d'execució.

2. La URV ha de transferir anualment els fons CONSOLIDER a la UIB d'acord amb la distribució establerta a la clàusula tercera, punt 2, d'aquest conveni de gestió en el termini màxim d'un mes des que es reben els fons.

3. La transferència s'ha de fer tan bon punt la URV hagi rebut l'ingrés del Ministeri.

4. L'abonament d'aquesta quantitat s'ha de fer efectiu al c/c núm. 2051.0151.65.1014198336, obert a la caixa Sa Nostra. Caixa de Balears (codi entitat 2051, codi sucursal 0151, i DC 65), situada al campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, codi postal 07122, a la ciutat de Palma, a nom de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquena. Control i seguiment cientificotècnic

1. L'investigador coordinador del projecte és el doctor Josep Domingo Ferrer, que és l'encarregat de recollir dels grups que formen l'equip els informes que es determinin en les diferents fases d'execució de les actuacions de recerca, a l'efecte de l'avaluació dels resultats parcials (anuals) i final, d'acord amb el que estableixen l'apartat vint-i-cinquè de la Resolució de convocatòria i la clàusula vuitena, punts 2 i 3, del Conveni d'execució.

2. Pel que fa a la UIB, l'investigador responsable del grup integrant de l'equip és el doctor Josep Lluís Ferrer Gomila, que es compromet a enviar a l'investigador coordinador l'informe parcial d'activitat (anual) de seguiment corresponent durant el mes de febrer de cada any natural. A l'informe s'han de detallar les activitats de l'any natural anterior.

3. L'investigador responsable del grup integrant de l'equip ha d'enviar a l'investigador coordinador l'informe final d'activitat corresponent en el termini màxim de 2 mesos després de l'acabament legal del programa. A l'informe han de constar els assoliments i els indicadors d'activitat obtinguts, així com el detall de les tasques efectuades i dels resultats obtinguts, amb explicació dels objectius i de les conclusions del grup corresponent.

Sisena. Control i seguiment econòmic

1. L'entitat gestora de l'equip ha de justificar anualment els fons CONSOLIDER rebuts l'any anterior, d'acord amb el que estableixen l'apartat vint-i-cinquè de la Resolució de convocatòria i la clàusula desena, punt 3, del Conveni d'execució.

2. L'investigador responsable del grup integrant de l'equip ha d'enviar a l'entitat gestora, a través de l'investigador coordinador, el certificat econòmic corresponent, que ha d'incloure una relació detallada dels justificants de les despeses efectuades amb els fons CONSOLIDER rebuts l'any anterior, degudament signat pel responsable econòmic de la seva entitat durant el mes de febrer de cada any natural i fins al mes de febrer següent a l'acabament legal del programa.

Setena. Durada del conveni de gestió

Aquest conveni de gestió té una durada de 5 anys, d'acord amb el període de finançament establert a l'apartat vint-i-unè de la resolució de convocatòria.

Vuitena. Resolució del conveni de gestió

Aquest conveni de gestió pot ser resolt per les causes establertes a l'apartat dotzè del conveni d'execució.

 

Com a prova de conformitat, els compareixents signen aquest document en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

El rector de la Universitat Rovira i Virgili,
Signat: Francesc Xavier Grau

la rectora de laUniversitat de les Illes Balears,
Signat: Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de gener de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).