Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per a l'assistència en les tasques de gestió, seguiment i revisió del Pla Territorial Insular de Mallorca

Palma, 19 de març de 2008

 

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Francina Armengol Socias, presidenta del Consell de Mallorca, que actua en representació d'aquesta administració, en l'exercici de la competència atribuïda per l'article 9.2. lletra q), de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars.

I de l'altra, la rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest conveni, concretat en els termes de les manifestacions i els pactes que a continuació queden recollits.

 

MANIFESTACIONS

  1. El Consell de Mallorca, per acord adoptat pel ple de la institució en data 13 de desembre de 2004, va aprovar definitivament el Pla territorial insular de Mallorca. En el marc de la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d'ordenació territorial, i de conformitat i amb les determinacions contingudes a la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de directrius d'ordenació territorial de les Illes Balears, el Pla territorial insular constitueix l'instrument general destinat a la consecució, per mitjà de la definició d'una organització racional, equilibrada i sostenible del territori insular i dels seus recursos naturals, de l'objectiu primordial de millora de la qualitat de vida dels ciutadans de l'illa.
  2. La rellevància de la finalitat bàsica expressada a l'apartat anterior justifica la necessitat de preveure la possibilitat de modificacions del Pla territorial de Mallorca i, consegüentment, la necessitat d'assessorament jurídic de la Direcció Insular d'Ordenació del Territori en aquest àmbit.
  3. La Universitat de les Illes Balears, d'igual manera, està interessada en la tasca de dur a terme el seguiment i les modificacions del Pla territorial insular tenint en compte de forma particular la singular posició i significació que la legislació vigent atribueix a aquest instrument dins el sistema normatiu autonòmic d'ordenació territorial i, amb això, l'especial atenció que el Pla desperta en l'esfera del coneixement jurídic. Així mateix, altrament, l'objectiu primordial que el Pla territorial persegueix, centrat en les nocions de desenvolupament sostenible i millora de la qualitat de vida, constitueix expressió de valors fonamentals que han d'inspirar l'actuació de qualsevol mena de persones o institucions.

   

  PACTES

  Primer . El Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears acorden col·laborar mútuament en el compliment de l'interès compartit de fer possible un adequat seguiment de l'aplicació i gestió del Pla territorial insular, i a aquest efecte concerten la prestació del servei d'assessorament jurídic de la Universitat de les Illes Balears al Consell de Mallorca en els termes que seguidament s'exposen i que, en tot cas, haurà de comprendre les tasques que a continuació s'indiquen:

   • Prestar assessorament jurídic al Consell de Mallorca a l'efecte de l'exercici, per part dels òrgans d'aquest, de totes les actuacions atribuïdes a la competència de l'administració insular que resultin necessàries per a la major efectivitat del Pla territorial insular.
   • Assistir el Consell en la realització de la funció que té atribuïda de procurar, a tots els ciutadans de l'illa en general i a les diferents administracions municipals en particular, un correcte coneixement i interpretació dels diferents documents que integren el Pla territorial insular.
   • Elaborar informes i qualssevol altres documents que resultin pertinents a l'efecte de la resolució de totes aquelles qüestions o controvèrsies que puguin suscitar-se en vista o com a conseqüència de l'aplicació del Pla territorial insular.
   • Qualsevol altra tasca que les parts signants considerin adient dur a terme, sempre que estigui relacionada amb la matèria objecte d'aquest conveni.

   Segon . La Universitat de les Illes Balears prestarà els serveis pactats per mitjà dels senyors Avel·lí Blasco Esteve i Bartomeu Trias Prats, professors del Departament de Dret Públic de la Universitat de les Illes Balears.

   Tercer . El Consell de Mallorca, per la seva banda, abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat total de trenta-sis mil (36.000) euros. Aquesta quantitat es farà efectiva durant el 2008 mitjançant el pagament de nou mensualitats, cada una per l'import de quatre mil (4.000) euros.

   Quart . El conveni entrarà en vigor a partir de la seva signatura i tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2008.

   Cinquè . La Universitat de les Illes Balears i els professors Avel·lí Blasco Esteve i Bartomeu Trias Prats s'obliguen a mantenir en secret totes les dades relacionades amb l'objecte d'aquest conveni, llevat que, puntualment, se n'autoritzi la publicitat d'acord amb el que estableix el pacte següent.

   Sisè . La Universitat de les Illes Balears i els professors Avel·lí Blasco Esteve i Bartomeu Trias Prats reconeixen expressament al Consell de Mallorca el dret a l'exclusiva titularitat dels treballs que es puguin derivar del compliment d'aquest conveni. En conseqüència, ni la Universitat de les Illes Balears ni els senyors Avel·lí Blasco Esteve i Bartomeu Trias Prats podran publicar ni divulgar aquests treballs sense l'autorització expressa del Consell de Mallorca.

   Setè . Es fa constar expressament la naturalesa administrativa d'aquest conveni i la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa en cas de litigi entre les parts signants relativa a la seva interpretació o aplicació.

    

   Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats al començament.

   La presidenta del Consell de Mallorca,

    

   La rectora de la Universitat de les Illes Balears,

   Francina Armengol
   Montserrat Casas

   Diligència

   El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de febrer de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 11 de març de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).