Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre J.N. Hillgarth i la Universitat de les Illes Balears per a la donació de la Biblioteca Hillgarth

Santa Maria del Camí, 21 de febrer de 2008

REUNITS

D'una part, el senyor J. N. Hillgarth, amb DNI núm. X 0750 363-B i amb domicili a Son Torrella, 07320 Santa Maria del Camí (Mallorca), Illes Balears, Espanya.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears, Espanya.

EXPOSEN

A) Que el senyor J. N. Hillgarth posseeix la Biblioteca Hillgarth sobre Ramon Llull i Història de les Illes Balears, que es descriu a l'inventari que s'adjunta com a annex d'aquest conveni.

B) Que el senyor J. N. Hillgarth vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . Que el senyor J. N. Hillgarth fa donació a la Universitat de les Illes Balears de la Biblioteca Hillgarth sobre Ramon Llull i Història de les Illes Balears, l'inventari de la qual figura com a annex al present conveni.

Segon . La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, en representació d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la. Per desig exprés del senyor J. N. Hillgarth, cap dels documents que conformen el fons Biblioteca Hillgarth sobre Ramon Llull i Història de les Illes Balears no pot sortir de la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears i, per tant, seran exclosos de préstec.

Quart . El transport de la Biblioteca Hillgarth sobre Ramon Llull i Història de les Illes Balears, des de la seva ubicació actual a Son Torrella, 07320 Santa Maria del Camí (Mallorca), al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

Cinquè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta J. N. Hillgarth.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Magister de la Maioricensis Schola Lullistica
Rectora de la Universitat de les Illes Balears,

J. N. Hillgarth

Montserrat Casas,
Rectora

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de gener de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).