Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Fundació Museu Regional d'Artà i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 19 de febrer de 2008

REUNITS

D'una banda el senyor Joan Garcia Truyols, president de la Museu Regional d'Artà, segons escriptura de constitució núm. 843, de 19 de maig de 2003, signada a la notaria de la senyora M. Jesús Ortuño Rodríguez.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que ambdues parts consideren de mutu interès per complir millor llurs funcions d'establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç de llurs esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon . Que ambdós organismes tenen entre els seus objectius la conservació, catalogació i restauració del patrimoni historicoartístic de les Illes, així com el desenvolupament de totes les activitats dirigides a afavorir l'estudi i protegir aquest patrimoni.

Tercer . Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sotasignades desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

ACORDEN

Primer . Dins el marc d'intencions que han manifestat, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Museu Regional d'Artà es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords o contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

  1. Encomanar-se mútuament treballs o estudis determinats que qualcuna de les parts estigui en condicions de realitzar.
  2. Desenvolupar activitats i campanyes de formació i informació per a professionals de les institucions signants o de l'exterior.
  3. Intercanviar-se documentació científica i publicacions, periòdiques o no.
  4. Convenir tots els altres compromisos que, a parer dels signants, tinguin cabuda en aquest acord marc.

Segon . Les institucions signants programaran anualment les activitats que es realitzaran i, en els convenis que signin en cada cas, hi estipularan obligatòriament almenys l'objecte i les obligacions de les parts i s'hi detallarà, si escau, el règim de finançament, els mecanismes de seguiment de l'execució del conveni i el règim de rescissió i pròrroga.

Tercer . Es nomenarà una comissió mixta de seguiment per al foment i l'avaluació del present acord marc formada per dos representants designats per la Fundació Museu Regional d'Artà i dos per la Universitat de les Illes Balears, que es reuniran semestralment.

Sens perjudici de les funcions d'aquesta comissió mixta, els convenis específics podran preveure el nomenament de comissions especials per fer-ne el seguiment, incloent-hi aquelles persones que per la seva especialització o capacitació concretes puguin resultar idònies per dur a terme els objectius establerts.

Quart . El present acord té una vigència de quatre anys comptats a partir de la data de la signatura, i es prorrogarà llevat que qualsevol de les parts decideixi de rescindir-lo, cosa que ha de comunicar a l'altra part amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi d'entrar en vigor la pròrroga. Aquesta decisió s'ha de comunicar per escrit i de manera que pugui acreditar-se la tramesa i la recepció d'aquest i la data d'ambdues coses. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit per les parts aquest acord de col·laboració i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, el signen dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Museu Regional d'Artà,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Garcia

Montserrat Casas

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 02 d'octubre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).