Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears per a la realització d'activitats d'educació de gent gran als barris de palma per part de la Universitat Oberta per a Majors

Palma, 13 de febrer de 2008

REUNITS

D'una banda, l'Il·lm. Sr. Eberhard Grosske Fiol, tinen de batlessa, regidor de l'Àrea de Benestar Social, Participació I Cultura, d'acord amb les facultats que li atorga el decret de batlia núm. 18831, de 13/12/2008 (sic) que refon els decrets d'organització dels serveis administratius de l'Ajuntament de Palma.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització d'un programa educatiu cultural per a adults grans per part de la UOM de la UIB als barris de la ciutat de Palma.

ACORDEN

  1. Constitueix l'objecte d'aquest conveni establir activitats formatives per a adults majors a barriades de Palma, en els Centres Municipals de Serveis Socials, en els locals del Moviment Associatiu, etc.
  2. El plantejament general del programa d'activitats s'adequarà a les necessitats formatives i a la demanda del col·lectiu al qual estan adreçades.
  3. La col·laboració entre les parts signatàries tindrà com a eix fonamental el cicle de "Conferències i Tallers" a diferents barris de Palma.
  4. L'organització de les diferents activitats de la Universitat Oberta per a Majors és responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adients i en coordinació amb el Programa Municipal d'Atenció als Majors.
  5. El present conveni serà vigent de l'1 de febrer al 31 de maig de 2008.
  6. No es preveuen altres causes d'extinció del present conveni que la prevista al punt anterior.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Ajuntament de Palma,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Eberhard Grosske

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 de gener de 2008 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de febrer de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ACORD ANY ACADÈMIC 2007-2008

  1. L'Ajuntament de Palma finançarà quatre cicles de conferències i tallers de la Universitat Oberta per a Majors a les barriades de Palma d'Arxiduc, Santa Catalina, Foners i Camp Redó, segons el pressupost adjunt.
  2. L'Ajuntament de Palma farà dos pagaments; el primer corresponent al concepte de conferències (apartat núm. 1 del pressupost), en el moment de la signatura del conveni, i el segon corresponent a la resta de conceptes pressupostats, al finalitzar les activitats de la Universitat Oberta per a Majors a les barriades de Palma. L'ingrés s'haurà d'abonar al compte corrent número 2051.0151.65.1014198336, amb el localitzador següent: 1618-2008-326.

PRESSUPOST DE LA UOM A LES BARRIADES DE PALMA
ANY ACADÈMIC 2007-2008

CONCEPTE

QUANTITAT

1. Professorat conferències i tallers (48 hores ´ 80 ¿

3.840¿

2. Carpetes i documentació

1.200¿

3. Publicitat

1.200¿

4. Altres despeses

1.000¿

5. Despeses de coordinació

1.500¿

Subtotal

8.740¿

Administració i gestió UIB

1.748¿

Total

¿10.488

CRONOGRAMA

Inici

Febrer 2008

Finalització

Abril 2008