Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior per a l'ús de les instal·lacions i els equipaments del centre

Palma, 8 de febrer de 2008

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segon el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Pere Jaume Alzina Seguí, amb DNI núm. 78305686-R, director de l'IES Josep Miquel Guàrdia d'Alaior (Menorca).

Ambdues parts, actuant en representació de les institucions esmentades i en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

Primer. La UIB, a través de l'Institut de Ciències de l'Educació, durà a terme a Menorca el curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica (CAP).

Segon. Per a la impartició d'aquest programa i atès el volum d'alumnat inscrit, la UIB no disposa d'espai suficient a la Seu universitària de Menorca, a Can Salort, Alaior.

I com a resultat d'aquests antecedents estableixen aquest conveni i

ACORDEN

Primer . L'IES Josep Miquel Guàrdia aportarà les instal·lacions i l'equipament on es durà a terme el curs per a l'obtenció del certificat d'aptitud pedagògica (CAP) i es farà càrrec de les despeses corrents de manteniment i neteja de les instal·lacions.

Segon. La UIB, per part seva, aporta la quantitat de 1.000 (mil) euros per cobrir les despeses que es puguin derivar de la signatura d'aquest conveni de col·laboració.

Tercer. El pagament es farà quan acabi l'esmentada acció formativa.

Quart . Les parts, de mutu acord, poden modificar o completar aquest conveni, mentre sigui vigent, per adequar-lo a les circumstàncies que, si escau, puguin sobrevenir.

Com a prova de conformitat amb tot el que s'ha indicat abans, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'IES Josep Miquel Guàrdia,

Per la Universitat de les Illes Balears

Pere Jaume Alzina
Director

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de novembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).