Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre l'IBATUR i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 30 de gener de 2008

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Buils i Huguet, president de l'Institut Balear del Turisme (d'ara endavant IBATUR), en representació de l'entitat, amb CIF Q-5755004-H i seu al carrer de Montenegro, número 5, de Palma, CP 07012, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 5.1.f del Decret 6/2004, de 23 de gener, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'empresa pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per atorgar aquest conveni i, atès això,

MANIFESTEN

Que la Universitat de les Illes Balears, dins el reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'alumnes d'estudis de formació de postgrau de la UIB, vol potenciar l'experiència professional dels estudiants i que realitzin pràctiques en entitats públiques i privades que complementin la formació rebuda a les aules universitàries.

Que l'IBATUR vol cooperar amb la formació dels postgraduats de la Universitat de les Illes Balears.

Per la qual cosa, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per dur a terme el present conveni,

ACORDEN

PRIMER. Beques postgraduats . La Universitat de les Illes Balears convoca per a l'any 2008 tres beques amb un import total de 7.000 (set mil) euros, IVA inclòs, cada beca per un període total de vuit mesos, que serà abonat directament per la Universitat de les Illes Balears a la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears en concepte de matrícula del Màster en Gestió Turística i el Màster en Direcció d'Empreses dels becaris. Els becaris iniciaran la seva activitat a la signatura del conveni.

L'IBATUR s'obliga a pagar per la raó d'aquest conveni la quantitat total de 21.000 (vint i un mil) euros, IVA inclòs. Aquest import serà abonat a la Universitat de les Illes Balears presentades prèviament vuit factures de caràcter mensual de 2.625 (dos mil sis-cents vint i cinc) euros cada una. Aquest cost anirà a càrrec de la partida pressupostària corresponent del pressupost de 2008.

SEGON. Durada . La beca tindrà una durada de vuit mesos, amb una dedicació màxima de 5 hores diàries.

TERCER. Condicions . La Universitat de les Illes Balears, amb un criteri de publicitat i seguint les normes establertes al reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'estudis de formació de postgrau de la Universitat de les Illes Balears, realitzarà una preselecció de becaris que s'enviarà a l'IBATUR perquè en faci la selecció definitiva.

QUART. Formació dels becaris . Per garantir l'aprofitament de les pràctiques i la formació del becari/ària com a tècnic professional, l'IBATUR el formarà en l'aprenentatge de les tecnologies utilitzades a l'entitat, així com també el formarà sobre temes generals de funcionament, organització i activitat professional durant un mínim de cent hores. Així mateix es nomenarà un/a tutor/a perquè el dirigeixi. El becari no pot suplir cap professional contractat. L'objectiu de la beca és formatiu.

CINQUÈ. Seguiment del conveni . La coordinació i avaluació de la tasca del becari/ària la faran el tutor de l'IBATUR i el tutor de la UIB. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament del becari/ària, l'IBATUR pot arribar a decidir la no continuació de la beca.

SISÈ. Lliurament de certificats . L'IBATUR i la Universitat de les Illes Balears lliuraran un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

SETÈ. Estatuts del becari/ària . Els titulats becats ho seran de l'IBATUR, tot i que aquest fet no representa cap lligam contractual entre els titulats i l'entitat pública.

VUITÈ. Regulació dels treballs i la investigació . La Universitat serà l'òrgan gestor que realitza el pagament. Per part de la Universitat de les Illes Balears es produirà una contraprestació, ja que dels treballs dels becaris en serà beneficiari l'IBATUR.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Per l'Institut Balear del Turisme,

Per la Universitat de les Illes Balears

Francesc Buils
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de febrer de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).