Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE)

Palma, 17 de gener de 2008

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

De l'altra, la senyora Maria Magdalena Villalonga Ramis, presidenta de l'Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE).

MANIFESTEN

Que les dues organitzacions estan interessades en la millora de l'atenció a la família i la infància de les Illes Balears.

Que ABIE i el grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB (GIFES) treballen amb similars plantejaments d'intervenció i estan interessats a aprofundir la col·laboració establerta fins al moment.

Que la col·laboració es podrà fer extensiva a tots els àmbits relatius a la formació de professionals, i actualment es concretarà en la participació en la validació del Programa de competència familiar (PCF), dirigit per la professora doctora Carme Orte Socias, responsable de GIFES.

Per això es formalitza aquest conveni entre la Universitat de les Illes Balears i l'Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE), amb les següents:

CLÀUSULES

Primera . Objecte i direcció del treball

 1. L'objecte del conveni és la participació en la validació del Programa de competència familiar (PCF), dirigit per la professora doctora Carme Orte Socias, responsable de GIFES.
 2. El Programa de competència familiar, d'acord amb l'annex 1, està orientat a famílies en situacions de dificultat relacional com les que atén actualment ABIE.
 3. Actualment es realitza la validació dels instruments d'avaluació de les famílies, per la qual cosa és necessària la participació d'ABIE en la prova dels instruments dissenyats. ABIE accepta participar amb un nombre de famílies a acordar posteriorment, al llarg de 2008, en la prova d'aquests instruments en modalitat de doble aplicació.
 4. La direcció del Programa de competència familiar anirà a càrrec de la doctora Carme Orte, responsable de GIFES i catedràtica del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB, que tindrà com a interlocutors vàlids per part d'ABIE la senyora Maria Magdalena Villalonga Ramis i el senyor Joan Miquel Gelabert Mir, responsables de programes d'ABIE.

Segona . Contraprestació

 1. El grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB reconeixerà explícitament, en els estudis de validació, la col·laboració d'ABIE.
 2. El grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB autoritzarà, sense cap restricció, la utilització dels instruments i protocols d'aplicació resultants de les proves de validació en les quals haurà participat ABIE.
 3. Els resultats de l'avaluació de les famílies seran entregats pel grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB a ABIE.
 4. El grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB dóna plenes garanties de confidencialitat en les dades i informacions aportades per ABIE.

Tercera . Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert, per part de la Universitat de les Illes Balears, amb la finalització del procés de col·laboració, amb la finalització de l'any 2008. En qualsevol cas, es pot prorrogar per tant de temps com les parts considerin necessari.

En tota la publicitat derivada de la validació del programa i en tots els documents que es generin hi haurà de constar la participació d'ABIE.

Quarta . Responsabilitat de la Universitat

El contingut de la prova serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants dins el grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB. Per tant, el seu paper no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena . Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena . Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball i la documentació necessària romandran integrats com a béns de la Universitat de les Illes Balears.

Setena . Règim d'adscripció de béns

 1. Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual, tots els drets pertanyeran al grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB.
 2. En cas que del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte del curs, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, tots els drets d'explotació pertanyeran a la UIB.

Vuitena . Utilització dels resultats

La documentació, si es fa esment d'on procedeix, podrà ser utilitzada per l'Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE) de la forma que cregui convenient i sense que calgui autorització expressa dels autors o de la UIB, tal com s'estableix a la clàusula 2.2.

Novena . Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat el conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment del grup d'Investigació i Formació Educativa i Social de la UIB.

Desena . Vigència del contracte

Les activitats a realitzar finalitzaran abans del dia 31 de desembre de 2008. Per tant, la vigència d'aquest conveni finalitzarà en finalitzar la prova de validació dels instruments d'acord amb els terminis establerts.

Onzena . Finalització anticipada

La realització del procés de validació objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, l'Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE) es compromet a aportar els resultat dels treballs realitzats fins al moment.

Dotzena . Comissió de seguiment

Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part de l'Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn (ABIE), per la senyora Maria Magdalena Villalonga Ramis i el senyor Joan Miquel Gelabert Mir, responsables de programes d'ABIE, i per part de la UIB, per la doctora Carme Orte i pel doctor Lluís Ballester. La comissió esmentada resoldrà els problemes d'interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més, exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament i de formulació de protocols addicionals per a noves actuacions conjuntes relacionades amb l'objecte del conveni.

Tretzena . Causes de resolució

Seran causa de resolució del present conveni:

 1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.
 2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.
 3. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Catorzena . Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà als jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciosa administrativa de Palma, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre.

Quinzena . Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Associació Balear pel Suport a la Infància i el seu Entorn,

Per la Universitat de les Illes Balears

Maria Magdalena Villalonga
Presidenta

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de febrer de 2008, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

PROGRAMA DE COMPETENCIA FAMILIAR (Resumen)

INVESTIGADORA PRINCIPAL: Dra. Carmen Orte Socías Catedràtica d'Universitat-UIB

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN:

Dr. Martí X. March, Dr. Lluís Ballester, Dra. Carmen Fernández, Dra. Carmen Touza, Dr. Josep Lluís Oliver, Sra. Cristina Fernández, Sra. Luisa Mestre y Dra. M.Belén Pascual.

Investigador principal D. Carmen Orte Socias

Titulación: Licenciada en Psicología. Doctora en Ciencias de la Educación

Cargo en la entidad: Profesora Titular de Universidad Universitat Illes Balears (UIB)

Investigadores:

March Cerdà, Martí X.

Titulación:.Doctor en Ciencias de la Educación

Cargo en la entidad: Catedrático de Universidad UIB

Ballester Brage, Lluís

Titulación:.Doctor en Filosofía y en Sociología, Diplomado en Trabajo Social

Cargo en la entidad: Profesor Titular de Universidad UIB

Fernández Bennàssar, Carmen

Titulación:.Doctora en Ciencias de la Educación

Cargo en la entidad: Catedrática de Escuela Universitaria UIB

Touza Garma, Carmen

Titulación: Doctora en Psicología

Cargo en la entidad: Profesora Titular de Escuela Universitaria UIB

Oliver Torelló, Josep Lluís

Titulación: Doctor en Ciencias de la Educación

Cargo en la entidad: Profesor Titular de Escuela Universitaria UIB

Fernández Coll, Cristina

Titulación: Licenciada en Psicología

Cargo : Coordinadora Técnica Projecte Home-Illes Balears

Mestre Moyá, Luisa

Titulación: Licenciada en Psicología

Cargo : Psicóloga Hospital Universitario de Son Dureta

Pascual Barrio, M.Belén

Titulación: Licenciada en Sociología y Doctora en Ciencias de la Educación

Cargo en la entidad: Profesora Ayudante UIB

1. RESUMEN

Este proyecto se basa en la aplicación de un programa, así como probar su eficacia, que pueda ser utilizado por los profesionales que trabajan en instituciones de tratamiento de drogodependencias, para que puedan utilizarlo en la rehabilitación de los usuarios en lo que se refiere a su vida familiar, concretamente, para fortalecer su competencia parental y, al mismo tiempo, prevenir el desarrollo de conductas inadaptadas en sus hijos.

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL TEMA OBJETO DEL PROYECTO

La influencia de la familia

La investigación sobre los factores de riesgo y protección ha sido muy exhaustiva en los últimos 20 años. De forma resumida, los factores de protección más importantes que juegan un papel mediador en reducir o amortiguar los factores de riesgo, señalan tres grandes ámbitos de influencia de la familia: las relaciones afectivas entre padres e hijos o relaciones padres-hijos cercanas y mutuamente reforzantes; las prácticas educativas o métodos de disciplina positivos, control y supervisión de las relaciones y las actividades y el modelado de actitudes y conductas positivas, concretamente en relación a la existencia de normas explícitas contrarias al consumo de alcohol y otras drogas. Estos factores de protección parecen mejorar claramente la dinámica familiar y sus relaciones sociales, así como reducir el abuso de sustancias del adolescente estableciendo una relación padres-hijo desde el nacimiento, en la que el padre y la madre ejercen una influencia muy positiva.

Por otra parte, los factores familiares de riesgo, además de desarrollar dinàmicas familiares negativas, aumentan la probabilidad del consumo de drogas en la infancia y/o adolescencia. Así, el rechazo parental y la negligencia aumentan el riesgo de consumo de drogas. El abuso sexual, la victimización y otros tipos de exposición a la violencia aumentan de forma importante las probabilidades de consumo de drogas.

En lo que se refiere al ambiente familiar positivo, y de acuerdo con los datos disponibles (Kumpfer, Alvarado y Whiteside, 2003), los tres factores protectores más importantes que lo promueven son:

 1. Vinculación familiar, o relaciones positivas padres/hijos o apego.
 2. Control parental, supervisión y disciplina, o invertir en la educación de los hijos e hijas.
 3. Comunicación familiar de valores, normas y expectativas.

La efectividad de la intervención familiar

Se dispone de considerable apoyo empírico en la literatura sobre la efectividad de las intervenciones familiares. Se trata de estrategias parentales y de refuerzo familiar que parecen efectivas en la prevención de la conducta antisocial, el embarazo en la adolescencia, el fracaso escolar o el abuso de sustancias. La investigación etiológica sugiere factores familiares comunes, para todos estos problemas de conducta. De acuerdo con ello, parece lógico que las intervenciones familiares efectivas cuyo objetivo es la mejora de las relaciones familiares, el control y la supervisión parental y la vinculación padres-hijos puedan tener un impacto.

Estos resultados también sugieren que no existen soluciones simples a corto plazo. Los acercamientos preventivos más efectivos implican programas complejos y multicomponente que se dirigen a precursores precoces de los problemas de conducta en los jóvenes.

El entrenamiento en estrategias familiares es una de las estrategias de intervención que han demostrado ser efectivas para reducir los factores de riesgo y aumentar los factores de protección (CSAP, 2002). Son intervenciones multicomponente que incluyen, entrenamiento parental conductual, entrenamiento en habilidades sociales de los niños y entrenamiento familiar conductual o role play con entrenamiento especial por parte de formadores (Kumpfer y Alvarado, 1995).

Se trata de acercamientos dirigidos a grupos de familias y chicos y chicas de alto riesgo, de acuerdo con el cada vez más necesario énfasis en crear programas de prevención que respondan a las necesidades de subgrupos de individuos, clasificándose como programas de prevención selectivos (Gordon, 1987, Institute of Medicine 1994). Son programas que se fundamentan en los principios del entrenamiento de los padres y madres en habilidades parentales y de implicación afectiva con sus hijos o hijas de acuerdo a su etapa de desarrollo; con la finalidad de ayudarles a establecer expectativas claras y adecuadas a su edad y su conducta, controlar y supervisar sus actividades, fomentar y reforzar la conducta prosocial y fomentar la cohesión familiar, proporcionando actividades estructuradas que ayudan a mejorar la vinculación padres-hijos. De acuerdo con los resultados de los trabajos de Kumpfer (1996), este tipo de programas son los que afectan el mayor número de factores de riesgo y protección de las familias y de los jóvenes.

La efectividad de la intervención familiar: El programa Strenghtening Families Program (SFP)

El programa de Competencia Familiar que estamos implementando, como Equipo de Investigación de la UIB, es una adaptación propia del Programa Strengthening Families Program (SFP), de Kumpfer y DeMarsh (1985) y Kumpfer, DeMarsch y Child (1989), y revisiones posteriores de 1998 y 2004.

El programa está considerado un programa modelo, en la clasificación del Sustance Abuse and Mental Health Services Administration (CSAP, 2002). El programa Strengthening Families Program (SFP), es un programa de prevención de drogas multicomponente de tipo selectivo. Se compone de un curriculum muy estructurado basado en la familia, de 14 semanas de duración, que incluye tres programas de aplicación simultánea en una única sesión de 2-3 horas de duración, una vez por semana:

 • Un programa de formación de habilidades de los padres y madres
 • Un programa de formación de habilidades de los hijos e hijas
 • Un programa conjunto de formación de la familia

Así pues, el programa permite una intervención en los diversos niveles del funcionamiento familiar, siendo los principales objetivos para la familia, los padres y madres y los hijos o hijas los siguientes:

1.- Mejorar las relaciones familiares;
2.- Aumentar las habilidades parentales;
3.- Mejorar el comportamiento de los hijos e hijas;
4.- Aumentar la competencia social de los hijos e hijas;
5.- Reducir o prevenir el consumo de drogas y de alcohol.

Es un programa de enseñanza que está siendo impartido por formadores con experiencia clínica y educativa, a partir de una formación previa especializada, cuyo objetivo es que los formadores entrenen y modelen las respuestas apropiadas en los hijos e hijas y en sus padres y madres. El programa pretende reducir los factores de riesgo familiares en los hijos e hijas de drogodependientes y reforzar los factores de protección, con el objetivo global de aumentar la resiliencia personal de los chicos y chicas que tienen alto riesgo social. A nivel concreto, el programa pretende aumentar las habilidades de los padres y madres, aumentar las habilidades de los hijos y mejorar las relaciones familiares.

El Programa de Competencia Familiar adaptado por el Grupo de la Universitat de les Illes Balears ha sido implementado, con excelentes resultados a lo largo de 2005 y 2006, en colaboración con Proyecto Hombre Baleares, Barcelona, Córdoba, Sevilla y Alicante.

3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Hipótesis de investigación

Partimos de las hipótesis siguientes:

1. La participación efectiva en grupos psicoeducativos dirigidos a fomentar las competencias familiares en los padres (con hijos a su cargo), y las habilidades de relación en los hijos, previene posibles problemas de adaptación en los menores, mediante la potenciación de los factores de protección.

2. Si se forma a los padres en estrategias educativas de manejo del comportamiento, entonces podrán influir sobre la reducción de los factores de riesgo y la potenciación de los factores de protección en sus hijos.

3. Si se forma a los hijos en los factores reguladores del comportamiento (comunicación, autocontrol, etc.), entonces podrán influir sobre su propio proceso de desarrollo psicosocial y sobre la dinámica familiar, facilitando procesos personales y familiares más constructivos.

3.2. Objetivos

Objetivo general del programa:

Aumentar la competencia familiar y prevenir posibles conductas inadaptadas en familias en situaciones de riesgo social.

Objetivos específicos del programa:

Los principales objetivos del Programa de Refuerzo de Familias de K.Kumpfer, para la familia, los padres y los hijos son los siguientes:

a. Mejorar las relaciones familiares

 • Mejorar la comunicación familiar
 • Aumentar el tiempo que pasan juntos padres e hijos
 • Aumentar la empatía de los padres hacia los hijos
 • Aumentar la planificación y organización familiar

b. Incrementar la capacidad parental

 • Aumentar la atención positiva y el elogio
 • Aumentar la autoestima de los hijos
 • Reducir el castigo físico
 • Aumentar la disciplina eficaz
 • Aumentar la obediencia filial
 • Disminuir la agresividad y los problemas conductuales de los hijos
 • Incrementar el conocimiento de los padres respecto a una educación adecuada, supervisión, habilidades relacionales, riesgo de alcoholismo y toxicomanías y factores protectivos, así como expectativas apropiadas de desarrollo, y mejorar significativamente las habilidades parentales y relacionales.

c. Incrementar las habilidades de los hijos

 • Mejorar las habilidades comunicativas
 • Mejorar la capacidad de resistencia al grupo paritario
 • Aumentar la capacidad de reconocer sentimientos
 • Mejorar el conocimiento sobre alcohol y drogas
 • Mejorar las habilidades para manejarse con el enfado y la crítica.
 • Reducir las intenciones y el consumo futuros de alcohol y drogas
 • Reducir el consumo infantil de alcohol, tabaco y otras drogas, intenciones de consumo y otros problemas fundamentales de conducta, como delincuencia, embarazo adolescente, sida, fracaso escolar e inadaptación social.
 • Reducir otros factores intermedios de riesgo infantil (como problemas conductuales, sociales, emocionales y escolares) y mejorar los factores de protección (como habilidad para enfrentarse a problemas, habilidades comunicativas, sociales y académicas) mediante la mejora de las relaciones familiares y la capacidad parental y de supervisión.

4. CONTENIDO DE LAS SESIONES

Contenido de las sesiones formativas

Sesiones para los padres:

Sesiones para los hijos:

Sesiones para el conjunto de la familia:

  • Presentación y consolidación del grupo

 • Bienvenida y reglas
 • Presentación y consolidación del grupo
 • Expectativas de desarrollo y gestión del estrés
 • Habilidades sociales I
 • Juego de los Hijos
 • Recompensas
 • Habilidades sociales II
 • Juego de los Hijos: Recompensa
 • Metas y objetivos
 • Crear buena conducta
 • Metas y objetivos
 • Atención diferenciada-Gráficos y ruletas temáticas
 • Saber decir "NO" para no meterse en problemas
 • Atención diferenciada-Gráficos y ruletas temáticas
 • Comunicación I
 • Comunicación I
 • Comunicación I
 • Comunicación II
 • Comunicación II
 • Comunicación II
 • Alcohol, drogas y familias
 • Alcohol y drogas
 • Aprender de los padres: Coloquio de los padres
 • Resolución de problemas, cómo dar indicaciones
 • Resolución de problemas
 • Juego de los Padres: Resolución de problemas, dar indicaciones
 • Establecer límites I
 • Introducción al Juego de los Padres
 • Juego de los Padres
 • Establecer límites II
 • Habilidades de adaptación I: Reconocer sentimientos
 • Juego de los Padres
 • Establecer límites III
 • Habilidades de adaptación II: Manejarse con la crítica
 • Juego de los Padres
 • Desarrollo-Aplicación de programas conductuales
 • Habilidades de adaptación III: Manejarse con la rabia
 • Desarrollo-Aplicación de programas conductuales
 • Generalización y mantenimiento
 • Graduación, recursos, repaso
 • Finalización
 • REFERENCIAS

  CSAP (2002). Science-Based Prevention Programs and Principles 2002 . Effective Substance Abuse and Mental Health Programs for Every Community. U.S. Department of Health and Human Services. Substance Abuse and Mental health Services Administration (SAMHSA). Center for Substance Abuse Prevention. Rockville, MD.

  DeMarsh, J. K. y Kumpfer, K. L. (1985). Family environmental and genetic influences on children's future chemical dependency. Journal of Children in Contemporary Society: Advances in Theory and Applied Research, 18 (1/2), 117-152.

  Foxcroft, D.R., Ireland, D., Lister-Sharp, D.J. Lowe, G., Breen, R. (2003). Longer-term primary prevention for alcohol misuse in young people: a systematic review. Addiction , 98, 397-411.

  Gordon, D.A. (1987). An operation classification of disease prevention. En J.A. Steinberg y M.M. Silverman (Eds.). Preventing Mental Disorders , Rockville, M.D.: Department of Health and Human Services.

  Institute of Medicine (1994). New directions in definitions. En, P.J. Mrazek y R.J. Haggerty (Eds.). Reducing risks for mental disorders: frontiers for preventive intervention research . Washington D.C.: National Academy Press.

  Kande1, D. B. (1980). Drug and drinking behavior among youth. Annual Review Socio1ogy, 6, 235-285.

  Kumpfer, K. L. (1990). Environmental and fami1y-focused prevention: The Cinderellas of prevention want to go to the ball, too. In K. H. Rey, C. L. Faegre, y P. Lowery (Eds.), OSAP prevention monograph-3: Prevention research findings: 1988 (pp.194-220). U.S. Department of Health & Human Services (DHHS Publication No. ADM-89-1615). Washington, DC: U .S. Government Printing Office.

  Kumpfer, K. L. (1996). Principles of effective family-focused parent programs. NIDA's Family Intervention Research Symposium . January 25-26, 1996, Gaithersberg, MD.

  Kumpfer, K. L., y Alvarado, R. (1995). Strengthening families to prevent drug use in multi-ethnic youth. En G. Botvin, S. Schinke, & M. Orlandi (Eds.). Drug Abuse prevention with Multi-Ethnic Youth. Sage Publications.

  Kumpfer, K.L., Alvarado, R., Whiteside, H.O. (2003). Family-based interventions for substance use and misuse prevention. Substance Use and Misuse, 38 (11-13): 1759-1789.

  Kumpfer, K. L., y DeMarsh, J. (1985). Genetic and family environmental influences on children of drug abusers. Journal of Children in Contemporary Society. Vol. 3/4 Fa1l.

  Kumpfer, K. L., DeMarsh, J. P., y Child, W. (1989). Strengthening Families Program: Children's Skills Training Curriculum Manual (Prevention Services to Children of Substance-abusing Parents). Social Research Institute, Graduate School of Social Work, University of Utah.

  Kumpfer, K. L., y Turner, C. W. (1990-91). The social ecology model of adolescent substance abuse: Implications for prevention. International Journal of the Addictions, 25(4A), 435-463.

  Orte, C. (1993a). Familia y factores de riesgo en el consumo de drogas. Estado de la cuestión. Seminario Internacional sobre la prevención de las drogodependencias y el papel de la familia (págs. 171- 193). Vitoria.

  Orte, C. (1993b). Factores de riesgo en el consumo de drogas. Revista Proyecto , Número 7, 73- 84.

  Orte, C. (1995). Familia y drogodependencias: Una guía documental para la investigación. Universitat de les Illes Balears. Palma de Mallorca.

  Orte, C. (1997) ¿Cuáles son los principales factores de riesgo y protección en la familia?. Seminario sobre Prevención Familiar y Drogas . Madrid: Plan Nacional sobre Drogas.

  Orte, C. (2004). Parent´s addiction and children´s needs: family centered drug abuse prevention programs international perspective. XXII World Federation of Therapeutic Communities Conference. Proceedings. Palma de Mallorca.