Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre AENA i la Universitat de les Illes Balears

Madrid / Palma, 11 de desembre de 2007

REUNITS

D'una part, el senyor Jesús Fernández Rodríguez, en la seva qualitat de director de la Secretaria General Tècnica d'Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (d'ara endavant, AENA), que actua per delegació de signatura del senyor Manuel Azuaga Moreno, president director general d'AENA, amb data 1 de setembre de 2005.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure aquest acord marc, i a aquest efecte

EXPOSEN

 1. Que AENA té com a objectiu, segons l'art. 1.2 del seu Estatut, aprovat pel Reial decret 905/1991 i les seves posteriors modificacions, la gestió, construcció i explotació dels aeroports civils d'interès general, de les bases aèries obertes al tràfic civil i de les instal·lacions i xarxes d'ajuts a la navegació aèria, i pot dur a terme, a més, totes les activitats annexes o complementàries que permetin rendibilitzar les inversions efectuades.
 2. Que la Universitat de les Illes Balears, per al millor compliment de les finalitats que té encomanades, en els àmbits d'investigació científica i tècnica i de la formació de titulats i postgraduats dels diferents àmbits en els quals donen formació, especialment en l'àrea dels estudis aeronàutics i del transport aeri en general, i de forma més concreta en els relatius a la titulació pròpia en gestió aeronàutica, estan interessats a mantenir línies de cooperació tant amb entitats que duguin a terme tasques d'investigació i desenvolupament com amb institucions públiques o privades que tinguin les mateixes finalitats.
 3. Que ambdues institucions estan interessades a dur a terme una col·laboració en diferents àmbits d'interès mutu.

En virtut de tot això, subscriuen aquest acord marc, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

La cooperació d'ambdues institucions es concreta, entre d'altres, en les actuacions següents:

 • Cooperació educativa per al desenvolupament de programes de pràctiques dels alumnes dels diferents centres de la Universitat, a les dependències d'AENA.
 • Cooperació i patrocini en l'elaboració i realització de cursos, seminaris i programes per a la formació presencial o virtual.
 • Realització de projectes, estudis i activitats comunes de caràcter científic i cultural.
 • Utilització per AENA de les instal·lacions, aules, laboratoris, mitjans d'investigació i biblioteques de la Universitat, sempre que es trobin disponibles, per al desenvolupament de les actuacions anteriorment esmentades.
 • Establir les condicions de participació del personal d'AENA en les titulacions de la Universitat així com la possibilitat que AENA obtingui descomptes econòmics per la matriculació del seu personal.
 • Qualsevol altra actuació que sigui d'interès per a ambdues parts.

Segona. Acords específics

Aquest acord marc es completa amb acords específics en els quals es desenvolupen cada un dels programes concrets de col·laboració descrits abans, i s'hi fixaran els fins i objectius proposats, les condicions i els mitjans necessaris per a la seva realització.

La comissió mixta de coordinació estudia les propostes d'acords específics i en fa un informe, abans que siguin sotmeses a l'aprovació dels òrgans competents d'ambdues parts.

Aquests acords específics tenen, des del moment de la seva signatura vàlida, la consideració de part integrant d'aquest acord marc, i són d'aplicació el règim i les normes reguladores que s'hi contenen.

Tercera. Comissió mixta de coordinació

A fi de concretar les accions específiques que es desenvolupen en els successius acords específics, com també d'exercir qualsevol altra funció que s'atribueixi en aquest acord, es constitueix una comissió mixta de coordinació.

Aquesta comissió mixta és formada:

 • per dos representants d'AENA.
 • per dos representants de la Universitat de les Illes Balears.

Quarta. Vigència

Aquest acord té un termini de vigència de quatre anys, que entra en vigor el dia de la seva signatura, i pot prorrogar-se per acord exprés de les parts.

No obstant això, qualsevol de les parts pot denunciar aquesta acord mitjançant avís per escrit a l'altra part amb una antelació mínima de tres mesos.

En el cas que a l'acabament d'aquest acord marc hi hagi algun acord específic vigent, a l'empara d'aquest acord marc, aquest continuarà fins que s'acabi l'activitat concreta que hi és prevista.

Cinquena. Resolució de conflictes

Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada d'aquest document, en relació amb la seva interpretació i aplicació, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls en el cas de desavinença en la interpretació o aplicació del que s'ha pactat.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, estès en quatre exemplars, dos redactats en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per AENA,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Jesús Fernández

Director Secretaria General Tècnica

Montserrat Casas

Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).