Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat Nacional de Chiayi (Taiwan) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Chiayi / Palma, 22 de novembre de 2007

REUNITS

D'una part Ming-Jen Lee, Rector, en nom de la Universitat Nacional de Chiayi, Taiwan.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

A. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

B. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
3. Seminaris, col·loquis, simposis.
4. Estudis d'investigació conjunts.
5. Programes i plans d'estudis conjunts.
6. Accés a equips i material específics.
7. Visites de durada curta.
8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.
9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

C. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

D. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de gaudir de l'aprovació del rector de cada universitat.

E. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

F. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

El sistema que s'apliqui als protocols haurà de formar part de la documentació del protocol i haurà de ser aprovat per les autoritats acadèmiques corresponents de cada universitat.

G. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

H. Vigència i durada

El present conveni tindrà una vigència de quatre (4) anys a partir de la data de signatura i es renovarà automàticament per un període equivalent llevat que s'emprenguin accions per rescindir-lo o modificar-lo. Les parts podran, per acord mutu, modificar o cancel·lar el conveni. Si es vol rescindir el conveni al final dels quatre anys, s'haurà de notificar amb una antelació mínima de sis (6) mesos abans de la data de venciment. En cas que el conveni sigui rescindit, i exceptuant els projectes sotmesos a una actuació especial, ambdues parts es comprometen a concloure els estudis i projectes que estiguin en fase de realització.

I. Coordinació

Cada rector nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

I com a prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni, amb dues còpies en català i dues en anglès, i el conveni entrarà en vigor en la data en què l'hagin signat totes dues parts.

Per la Universitat Nacional de Chiayi,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Ming-Jen Lee
Rector

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 6 de novembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).