Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre Laboratorios BIOMED, S.L. i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 16 de novembre de 2007

REUNITS

D'una banda, Laboratorios BIOMED, S.L., domiciliat al carrer Licorers, 169-170, nau 14, polígon Ca'n Robiols, 07141 Marratxí (Balears), amb CIF B07734221, inscrita en el Registre Mercantil de Balears, assentament 829, diari 97, en data 20 d'octubre de 1995, i representada pel director general de la companyia, senyor Eduardo Ruiz Santiago, major d'edat, amb DNI núm. 43.028.234H, en virtut de la seva condició de director general, segons resulta de l'escriptura pública atorgada davant el notari de Madrid, senyor Alfonso Madridejos Fernández.

I de l'altre la senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora Magnífica de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableix la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present acord.

MANIFESTEN

Primer . Que ambdues parts consideren de mutu interès, per a complir millor les seves funcions, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Segon . Laboratorios BIOMED, S.L., és un laboratori titular i de comercialització d'especialitats farmacèutiques amb número de registre 3445 E.

Tercer . Que ambdues entitats tenen entre els seus fins el desenvolupament científic i, en el seu cas, comercial de les diverses línies de recerca entre les quals destaquen:

 • Càlculs renals
 • Calcificacions cardiovasculars
 • Altres tipus de processos de calcificació

Quart . Que en compliment dels fins que tenen assignats, les entitats sota signants desitgen establir un conveni marc que afavoreixi i dinamitzi totes les accions de col·laboració que puguin concretar en el futur mitjançant la formalització de convenis, acords o contractes específics.

Per tot això,

ACORDEN

Formalitzar el present acord marc de col·laboració, conforme a les següents,

CLÀUSULES

Primera .- Finalitat de l'acord marc

L'objecte d'aquest acord es l'establiment d'un marc d'actuació per a la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB) i Laboratorios BIOMED, S.L. (en endavant BIOMED) en activitats científiques relacionades amb la investigació.

Ambdues parts es comprometen a fomentar la seva cooperació mitjançant els convenis específics, acords i contractes que convinguin en cada cas, en funció de la naturalesa de cada actuació concreta, emparats pel present acord marc i sempre d'acord amb la legislació vigent. Els compromisos poden tenir com a objectius específics els següents:

 • Potenciar la col·laboració científica entre ambdues entitats.
 • Fomentar la transferència de tecnologia de la Universitat de les Illes Balears derivada de la seva investigació.
 • Facilitar l'arribada al mercat de la recerca que es desenvolupa, per tal que pugui ésser útil en benefici de la societat.

Segona .- Modalitats de col·laboració

 1. Execució de projectes de transferència de tecnologia.
 2. Cooperació en programes de formació o intercanvi de personal investigador i tècnic.
 3. Utilització de determinades instal·lacions i equips disponibles d'ambdues institucions, en les condicions que s'estableixin de mutu acord.
 4. Assessorament mutu en qüestions relacionades amb les activitats objecte d'aquest acord marc.
 5. Cooperació en programes de difusió tecnològica i innovació.

f) Quantes altres siguin considerades d'interès comú i dintre de les disponibilitats de les parts en relació a l'activitat objecte d'aquest acord marc.

Tercera .- Contingut dels acords específics

Cada projecte i/o programa d'actuació en el marc d'aquest acord serà objecte d'un conveni específic que haurà de contenir, entre altres, els següents aspectes:

a) Definició de l'objecte que es persegueix.
b) Descripció del pla de treball, que inclourà les diferents fases del mateix i la cronologia del seu desenvolupament.
c) Pressupost total i mitjans materials i humans que requereixi el citat programa, especificant les fonts de finançament.
d) Normes per a la coordinació, execució i seguiment del projecte.
e) Nom de les persones, una per cada part, que es designaran per mutu acord i es responsabilitzaran de la marxa del conveni.
f) Plaç de durada.

Quarta .- Comissió mixta

Es constituirà una comissió mixta paritària integrada pels signants del conveni, o persones en qui deleguin, dos representants de la UIB i dos representants de BIOMED. Aquesta comissió es constituirà en el termini de trenta dies, comptadors a partir de la data de la signatura d'aquest acord marc.

Cinquena .- Funcions de la comissió mixta

A la comissió mixta li correspondran, entre altres, les següents funcions:

 1. Promoure possibilitats de col·laboració en temes científico-tecnològics d'interès comú, posant d'aquesta forma en marxa noves iniciatives que es plasmaran i regularan d'acord al que es pacti en el conveni específic que per a tal fi es signi entre les parts.
 2. Preparar els convenis específics d'execució del present acord marc sobre les matèries seleccionades, dintre de les modalitats de col·laboració establertes en la clàusula segona.
 3. Estudiar i decidir sobre les propostes de programes i projectes a desenvolupar que li siguin presentats pels ens i organismes dependents d'ambdues entitats.
 4. Proposar, per a la seva aprovació pels òrgans competents d'ambdues parts, els programes o projectes d'actuació a desenvolupar.
 5. Realitzar el seguiment i avaluació dels programes o projectes aprovats i dels convenis específics, així com aclarir i decidir sobre quantes dubtes i qüestions puguin plantejar-se en la interpretació i execució dels mateixos.
 6. Determinar la propietat industrial dels resultats obtinguts amb els programes o projectes desenvolupats, així com les condicions en que es realitzarà l'explotació dels mateixos.

Sisena .- Aportació de personal

Les parts aportaran el personal que es determini en els programes o projectes aprovats per la comissió mixta pel seu correcte desenvolupament. Així mateix cadascuna de les entitats participants en els programes o projectes aprovats hauran de posar a disposició de l'altre entitat participant el personal investigador o tècnic que s'hagi determinat en l'acord, assumint la seva remuneració i altres obligacions civils i socials. El personal estarà obligat a complir amb les normes establertes en el centre de treball en el qual prestin els seus serveis.

L'intercanvi de personal s'haurà de realitzar complint la legislació vigent sobre prestació de servei del personal en altres administracions públiques.

Setena .- Aportacions materials

Els béns d'equip aportats per cadascuna de les parts en un projecte comú seran sempre propietat de la part que els aporti. La propietat dels béns, tant mobles com immobles, dels equips adquirits o construïts, serà determinada en el propi projecte o programa per la comissió mixta en el moment de la seva aprovació.

Vuitena .- Utilització de resultats

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, les informacions científiques o tècniques pertanyent a l'altra part a les quals hagi pogut tenir accés en el desenvolupament dels programes o projectes desenvolupats, mentre aquestes informacions no siguin de domini públic o bé s'obtingui el permís per difondre les esmentades informacions.

Les dades i informacions obtingudes durant la realització dels projectes o programes conjunts, així com els resultats finals, tindran caràcter confidencial. Quan una de les parts desitgi utilitzar els resultats parcials o finals, en part o en la seva totalitat, per a la seva publicació com article, conferència o qualsevol altre medi, haurà de sol·licitar-ho per escrit a la comissió mixta que decidirà en la reunió que es convoqui a aquest efecte.

Quan en el programa o projecte es consideri la utilització en exclusiva, per una sola part, dels resultats que s'obtinguin amb el mateix, la part beneficiada podrà satisfer a l'altra aquesta utilització en la forma i manera que s'hagi estipulat en el programa o projecte, i en defecte d'això en el recer de la comissió mixta.

Tant en publicacions com en patents es respectarà sempre l'esment als autors del treball, havent de figurar en qualitat d'inventors. En qualsevol dels casos de difusió de resultats es farà sempre referència especial al conveni específic.

Novena .- Propietat i explotació de resultats

Quan es realitzin projectes d'investigació, en la mesura que els resultats que es puguin generar en els mateixos siguin objecte de patents, es determinarà, en el recer de la comissió mixta, la forma i la manera que es registraran aquestes patents. Els investigadors que intervinguin apareixeran com a inventors.

L'explotació dels resultats, "Coneixement o Saber" i patents de cada projecte d'investigació es determinaran en el recer de la comissió mixta, tret que en el projecte o programa es determini amb anterioritat com serà la destinació dels mateixos.

Desena .- Durada de l'acord

El present conveni marc entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i tindrà una durada de tres anys prorrogable de forma automàtica per períodes iguals.

Les parts podran denunciar o modificar el present document en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol de les parts podrà, al seu torn, denunciar el present acord comunicant-lo per escrit a l'altra part amb sis mesos d'antelació a la data de terminació del present acord marc.

En qualsevol cas haurien de finalitzar les tasques dels programes o projectes que estiguin en vigor, i en tot cas les disposicions de les clàusules novena i desena, subsistiran després de la terminació o rescissió del present acord marc.

Onzena .- Litigi

En cas de conflicte en la interpretació, aplicació i execució d'aquest conveni marc, les parts, conforme en la Llei 29/98, queden sotmeses a l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de les Illes Balears.

I perquè així consti als efectes oportuns, i en prova de conformitat, les parts signen el present document per duplicat, dos en català i dos en castellà, i a un sol efecte, en el lloc i data indicats ut supra .

Per Laboratorios BIOMED, S.L.,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Eduardo Ruiz

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 d'octubre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).