Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en relació amb el programa d'orientació i transició a la Universitat

Palma, 10 de desembre de 2007

PARTS

Bàrbara Galmés Chicón, consellera d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenada pel Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l'exercici de les facultats atribuïdes per l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril, en l'exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003 de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

ANTECEDENTS

 1. En data de 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir una col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits.
 2. Al llarg de l'any acadèmic 2003-2004 es va constituir una comissió mixta entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears, amb l'objectiu de desenvolupar actuacions en els centres d'educació secundària per incrementar el nombre d'alumnes de la UIB, així com millorar i ampliar la difusió dels estudis que s'oferten a la Universitat, potenciar la coherència del sistema educatiu amb el traspàs d'informació entre nivells educatius, especialment entre l'educació secundària i l'ensenyament universitari, i apropar l'alumnat i el professorat dels diferents nivells.
 3. En el marc d'aquesta comissió es va dissenyar el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat (POTU), per desenvolupar les actuacions que han de donar a conèixer l'oferta d'estudis universitaris i fomentar els ensenyaments superiors a la nostra comunitat. Per tal de concretar la col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament d'aquest Programa, s'han signat tres convenis: el primer, de 3 de juny de 2004; el segon, de 22 de novembre de 2005; i el tercer, de 8 de novembre de 2006.
 4. A pesar d'aquests esforços realitzats, els indicadors estadístics mostren una proporció de la població de les Illes Balears amb estudis superiors per davall de la mitjana estatal i, relacionat amb això, un nombre d'alumnes de nou ingrés a la UIB inferior a la mitjana espanyola i molt inferior a l'aconsellada per la Unió Europea.
 5. La Conselleria d'Educació i Cultura té com a objectiu la millora de la formació i la cultura de la ciutadania de les Illes Balears, i la Universitat de les Illes Balears és el principal agent de formació superior a la Comunitat Autònoma.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

És objecte del present conveni mantenir la col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears per tal de dur a terme actuacions conjuntes per fomentar l'increment del nombre d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears i difondre l'activitat universitària a la societat.

Segona. Programa d'Orientació i Transició a la Universitat

Per assolir l'objectiu fixat a la clàusula anterior la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Educació i Cultura manifesten la seva voluntat de continuar desenvolupant el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat amb les característiques generals que s'estableixen com a annex I en aquest conveni.

La finalitat d'aquest Programa és:

 1. Potenciar la coherència del sistema educatiu amb el traspàs d'informació entre nivells educatius, especialment entre l'educació secundària i l'ensenyament universitari.
 2. Difondre l'oferta formativa de la Universitat de les Illes Balears.
 3. Apropar l'alumnat i el professorat dels diferents nivells.
 4. Fer atractius i propers els estudis universitaris a l'alumnat de l'educació secundària.
 5. Proposar actuacions que augmentin el nombre d'alumnes universitaris a la Universitat de les Illes Balears.

Les accions que es duran a terme en el marc d'aquest Programa d'Orientació i Transició a la Universitat es concretaran en un pla d'actuació que per a cada any acadèmic serà aprovat per la Comissió que s'estableix a la clàusula següent.

Tercera. Comissió mixta

El disseny i supervisió del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat correspon a una Comissió Mixta, que s'ha de reunir com a mínim una vegada a l'any, integrada pels membres següents:

 • La directora general d'Universitat i el vicerector d'Estudiants i Campus, que copresidiran la Comissió.
 • El cap del Servei d'Universitat, de la Direcció General d'Universitat.
 • El cap del Servei de Formació Permanent del Professorat, de la Direcció General d'Innovació i Formació del Professorat.
 • Un representant del professorat d'educació secundària de Mallorca, un de Menorca i un d'Eivissa i Formentera i un representant dels departaments d'orientació dels instituts d'educació secundària, proposats per la directora general d'Universitat.
 • Tres representants del professorat de la UIB, designats per la rectora.
 • Un representant del Consell d'Estudiants de la UIB, designat pel vicerector d'Estudiants i Campus.
 • El director de l'Institut de Ciències de l'Educació.
 • El coordinador de les relacions de la UIB amb els centres de secundària, que actuarà com a secretari.

Quarta. Funcions de la comissió mixta

Són funcions de la comissió mixta:

 1. Aprovar un pla d'actuació per a cada any acadèmic i valorar-ne el cost.
 2. Efectuar el seguiment i l'avaluació del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat i dels plans d'actuació que se'n derivin.
 3. Supervisar la gestió dels recursos.
 4. Aprovar, si escau, els informes anuals d'avaluació que se'n derivin.
 5. Formular les propostes de reforma d'aquest conveni.
 6. Qualsevol altra funció que es derivi d'aquest conveni.

Cinquena. Subcomissió de seguiment

Es podrà crear una subcomissió de seguiment d'aquest conveni que vetllarà pel compliment del mateix i analitzarà els resultats obtinguts, que haurà d'estar integrada com a mínim pels membres següents:

 1. La directora general d'Universitat.
 2. El vicerector d'Estudiants i Campus de la UIB.
 3. Dues persones representants de la Conselleria d'Educació i Cultura designades per la directora general d'Universitat.
 4. Dues persones representants de la Universitat designades pel vicerector d'Estudiants i Campus.

Sisena. Aportacions de la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears aportarà els mitjans necessaris i facilitarà les relacions amb els serveis universitaris convenients per al bon desenvolupament del POTU.

Setena. Aportacions de la Conselleria d'Educació i Cultura

La Conselleria d'Educació i Cultura col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears durant els anys 2007 i 2008 en el finançament del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat amb una quantitat total de 80.000 euros.

Així mateix, la Conselleria d'Educació i Cultura destinarà quatre docents a temps complet per col·laborar amb el Vicerectorat d'Estudiants i Campus en el desenvolupament dels plans d'actuació establerts a la clàusula tercera. Aquestes persones podran assistir a les reunions de la comissió mixta.

Vuitena. Justificació i pagaments

La Conselleria d'Educació i Cultura abonarà a la Universitat de les Illes Balears la quantitat establerta a la clàusula anterior en els terminis i les condicions següents:

 1. 15.000 euros l'any 2007 amb càrrec a la partida 13801.421F01.44100.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2007.
 2. 65.000 euros l'any 2008 amb càrrec a la partida 13801.421F01.44100.00 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2008.

Aquests pagaments es realitzaran una vegada que la UIB hagi justificat les despeses que la realització de les actuacions del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat li hagi ocasionat en cada anualitat. Aquesta justificació es durà a terme mitjançant la presentació a la Conselleria d'Educació i Cultura de la documentació següent:

 • Una memòria d'actuació elaborada pel Vicerectorat d'Estudiants i Campus, indicativa de les accions desenvolupades en el marc del POTU.
 • Un certificat de la gerent de la Universitat de les Illes Balears que acrediti la realització de les activitats i el compliment de la finalitat d'aquestes. Aquest certificat haurà de contenir, desglossat, la relació de les despeses que les activitats del POTU han ocasionat, amb indicació de l'import, el concepte i el creditor de les mateixes.

Novena. Publicitat

En totes les actuacions i publicacions que es desenvolupin en el marc del POTU han d'aparèixer, conjuntament, el nom de la Conselleria d'Educació i Cultura i el de la Universitat de les Illes Balears.

Desena. Vigència

Aquest conveni es mantindrà vigent fins al 31 de desembre de 2008.

Onzena. Compromís de col·laboració

La Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears col·laboraran en tot moment d'acord amb els principis de bona fe i d'eficàcia perquè el Programa d'Orientació i Transició a la Universitat es pugui dur a terme amb èxit.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Bàrbara Galmés
Consellera

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex I
Objectius, àrees d'acció i col·lectius diana del Programa d'Orientació i Transició a la Universitat

 1. Els objectius específics que pretén el POTU són:
 1. Identificar mancances i aspectes millorables en tots els temes relacionats amb l'orientació i la transició a la Universitat.
 2. Dissenyar i realitzar programes i activitats relacionats amb la captació i acolliment d'alumnes a la Universitat.
 3. Promoure accions relacionades amb el suport i l'orientació a l'alumnat de secundària i de la Universitat de les Illes Balears.
 4. Millorar la col·laboració entre l'educació secundària i universitària.
 5. Potenciar els programes i les accions que ja s'han iniciat a la Universitat de les Illes Balears en relació amb l'orientació i transició a la universitat.

 1. Àrees d'acció principals:
 1. Activitats d'informació i orientació sobre els estudis i l'activitat universitària.
 2. Coordinació i comunicació entre l'educació secundària i universitària.
 3. Activitats participatives per a alumnes de l'educació Secundària.
 4. Atenció i suport a l'estudiant universitari de nou ingrés.
 5. Altres accions relacionades amb l'orientació i la transició.
 6. Organització interna de la Comissió Mixta del POTU.
 1. Col·lectius diana
 1. Alumnes d'Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat i de Cicles Formatius de Grau Superior
 2. Mares i pares d'alumnes de Secundària
 3. Orientadors de Secundària
 4. Professorat de Secundària i professorat universitari
 5. Alumnat universitari de nou ingrés.
 6. Societat en general