Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Modificació de la pròrroga per a 2008 del I Protocol de desenvolupament del conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Mallorca, TIRME, SA, i la Universitat de les Illes Balears, per dur a terme actuacions previstes en el pla de vigilància ambiental

Palma, 19 de desembre de 2007

REUNITS

D'una banda, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada pe la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Àngel Fernández Homar, amb NIF 42958251-R, en qualitat de director gerent de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8,2, Palma, que actua en representació d'aquesta.

ANTECEDENTS

El dia 22 de maig de 2007 les entitats que encapçalen aquest document signaren una pròrroga per al 2008 del I Protocol de desenvolupament del conveni de col·laboració per dur a terme actuacions previstes en el pla de vigilància ambiental.

ACORDS

Les dues entitats acorden modificar la redacció de l'acord setè de la pròrroga esmentada de la forma següent: «La vigència de la present pròrroga és d'un any a comptar de l'1 de gener de 2008, prorrogable per períodes anuals, excepte denúncia expressa d'alguna de les parts, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del present conveni.»

I com a prova de conformitat, les parts signen aquest document al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per TIRME, SA,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Àngel Fernández
Director gerent

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de desembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).