Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de l'inventari general de béns mobles en possessió d'institucions eclesiàstiques

Palma, 14 de desembre de 2007

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Bàrbara Galmés Chicón, consellera d'Educació i Cultura, facultada per autoritzar i signar el present conveni en virtut del que estableixen els articles 11.b) i c) i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que l'article 26.1 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, estableix que l'Administració de l'Estat, en col·laboració amb la resta d'administracions competents, confeccionarà l'Inventari general dels béns mobles del patrimoni històric espanyol no declarats d'interès cultural que tinguin una rellevància singular.

Que, en compliment de l'esmentat article, el Ministeri de Cultura i el Govern de les Illes Balears, el dia 28 de maig de 2007, varen signar un conveni mitjançant el qual el Govern col·labora en l'elaboració de l'Inventari general de béns mobles del patrimoni històric espanyol en possessió d'institucions eclesiàstiques.

La clàusula primera d'aquest conveni estableix que aquesta col·laboració es concreta en l'emplenament d'unes fitxes informatitzades que ha processat el Ministeri, i la clàusula cinquena preveu que el Govern, per realitzar aquesta tasca, pot signar convenis de col·laboració amb ens locals o institucionals.

Atès que la Universitat de les Illes Balears ja té experiència d'anys anteriors per emplenar aquestes fitxes, i atès que continua interessada a participar en la protecció del patrimoni històric de les Illes Balears, ambdues parts signen el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. OBJECTE

És objecte del present conveni la realització de l'Inventari general de béns mobles del patrimoni històric espanyol en possessió d'institucions eclesiàstiques, mitjançant l'emplenament de les fitxes processades que el Ministeri de Cultura ha elaborat per a la realització de l'Inventari general de béns mobles. Aquestes fitxes es referiran a objectes en els quals concorrin les característiques assenyalades a l'apartat primer de l'article 26 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimoni històric espanyol, és a dir, que es tracti de béns mobles no declarats d'interès cultural, que tinguin singular rellevància.

Segona. ELABORACIÓ DE LES FITXES

La Universitat de les Illes Balears, sota la direcció de la catedràtica d'Història de l'Art senyora Catalina Cantarellas amb la col·laboració dels professors senyors Jaume Andreu i Miquel A. Capellà, es compromet a emplenar 2.495 fitxes informatitzades, referides a tots els objectes mobles d'interès artístic, històric, paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic de singular rellevància que es trobin en els immobles indicats a l'annex que s'adjunta, d'acord amb el que preveuen les normes específiques elaborades per la Direcció General de Belles Arts i Béns Culturals.

Aquestes fitxes s'enregistraran en els CD necessaris per contenir la informació, si és possible, en l'aplicació informàtica proporcionada.

Cada una de les fitxes s'enviarà amb la seva documentació gràfica associada, digitalitzada en format jpg, en color, amb una mínima resolució de 3 megapíxels.

A més d'aquests CD, s'enviarà una còpia en paper de cadascuna de les fitxes amb la seva documentació gràfica en color.

Al titular del bé hom li entregarà, així mateix, una còpia impresa en paper de cadascuna de les fitxes informatitzades i una còpia en paper fotogràfic, en color, mida 10 x15 cm, de la documentació gràfica associada a cada fitxa.

Tercera. ENVIAMENT DE LES FITXES

La Universitat de les Illes Balears s'obliga a entregar a la Direcció General de Cultura de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, les còpies en paper, dins arxivadors de dimensions aproximades de 35 x 25 x10 cm. Cada arxivador ha de contenir, a més, una relació en la qual s'han de recollir les fitxes que conté, amb el número que s'hagi assignat a cadascuna, i s'ha de fer menció dels béns mobles que cataloguen, així com de l'any de la present campanya.

Els CD s'enviaran en caixes independents dels arxivadors.

En cada fotografia digitalitzada i en les seves còpies en paper fotogràfic, i en cada fitxa informatitzada, així com en les seves corresponents còpies impreses en paper, hi haurà de figurar el número assignat, i hi haurà d'haver les sigles de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Quarta. TERMINI D'ENTREGA

La Universitat de les Illes Balears s'obliga a entregar les fitxes degudament emplenades abans del 31 de desembre de 2007.

Cinquena. APORTACIÓ ECONÒMICA

El Govern de les Illes Balears aportarà a la Universitat de les Illes Balears, per cada fitxa a emplenar (inclosos els duplicats, les fotografies i la còpia en suport informàtic que s'han d'adjuntar), la quantitat de 43 euros, que dóna com a resultat una quantitat total de cent set mil dos-cents vuitanta-cinc euros (107.285 ¿), amb càrrec a la partida pressupostària 13201.455A01.44113.00 fons 13226.

Aquesta aportació ¿que el Govern ha rebut del Ministeri de Cultura en virtut del conveni a què fa referència la part expositiva d'aquest text¿ es farà efectiva a la firma del conveni per tal que la Universitat pugui dur a terme les tasques de recollida de dades i d'emplenament i enviament de les fitxes.

Sisena. QÜESTIONS LITIGIOSES

El present conveni té naturalesa administrativa, i per conèixer de les qüestions que puguin sorgir entre les parts, la jurisdicció competent és la contenciosa administrativa.

Setena. VIGÈNCIA DEL CONVENI

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva firma, fins al dia 31 de desembre de 2007.

I com a prova de conformitat, el signen al lloc i en la data assenyalats a l'encapçalament.

La Consellera d'Educació i Cultura,
La Rectora de la Universitat de les Illes Balears,

Bàrbara Galmés

Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).