Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears en matèria de serveis socials

Palma, 11 de desembre de 2007

PARTS

Josefina Santiago Rodríguez, consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears en virtut del Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 101, de 9 de juliol), en exercici de les facultats que li atribueix la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en virtut del Decret 55/2007, de 20 d'abril, pel qual és nomenada rectora de la UIB (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), com a representant d'aquesta institució segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB.

ANTECEDENTS

1. En data 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears subscrigueren un conveni marc de col·laboració general a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden fer-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de formalitzar amb un conveni específic.

2. El Decret 11/2007, d'11 de juliol, pel qual s'estableix l'estructura orgànica de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, atribueix a la Direcció General d'Atenció a la Dependència les competències relatives a atenció i suport a persones amb dependència, amb discapacitat, a persones de la tercera edat, a altres col·lectius en situació de risc; prestacions econòmiques, autorització, registre i inspecció de serveis i centres de serveis socials.

3. La Universitat de les Illes Balears treballa en les matèries objecte d'aquest conveni des de la formació i la recerca. És voluntat seva contribuir a millorar la qualitat de vida, la cohesió social i el benestar dels ciutadans de les Illes Balears.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte del conveni

L'objecte d'aquest conveni és establir els pactes i les condicions de la col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració (Direcció General d'Atenció a la Dependència) i la Universitat de les Illes Balears en matèria de serveis socials mitjançant les actuacions següents:

a) Actuació 1. Creació d'un centre de documentació sobre polítiques i serveis socials (es descriu a l'annex 1).
b) Actuació 2. Creació d'una càtedra de gerontologia social i educativa (es descriu a l'annex 2).
c) Actuació 3. Creació d'un observatori de la realitat social de les Illes Balears (es descriu a l'annex 3).
d) Actuació 4. Curs de postgrau d'especialista universitari en direcció de centres i serveis de serveis socials (es descriu a l'annex 4).

2. Obligacions de les parts

A. De la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració

a) Col·laborar en el finançament de les accions descrites a la clàusula primera amb la quantitat de 149.000 (cent quaranta-nou mil) euros, amb càrrec a la partida pressupostària 23501.313D01.44113.00. S'ha d'ordenar el pagament del 100% de l'import de les actuacions, en concepte de bestreta, en signar-se el conveni .
b) Fer un seguiment periòdic dels projectes que, en virtut d'aquest conveni, ha de dur a terme la Universitat, per la qual cosa pot demanar informació en qualsevol moment .

B. De la Universitat de les Illes Balears

a) Organitzar i dur a terme les activitats descrites a la clàusula primera d'aquest conveni .
b) Justificar les despeses realitzades segons el que disposa la clàusula cinquena d'aquest conveni .
c) Facilitar la informació que en qualsevol moment li demani la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració .
d) Fer constar el suport de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en tot el material de difusió de les activitats i a les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n, incorporant-hi el seu logotip.

  1. Exempció de garantia

D'acord amb l'article 25.3.d del Decret 75/2004, de 27 d'agost, de desplegament de determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals, s'eximeix la UIB de presentar garantia.

3. Comissió mixta de seguiment

Es constitueix la comissió mixta de seguiment d'aquest conveni, formada per dos membres de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i dos membres de la UIB, amb les funcions següents:

      1. Aprovar els plans d'actuació específics de cada una de les actuacions establertes als annexos i fer-ne el seguiment .
      2. Informar de la seva actuació la comissió mixta establerta al conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

La comissió s'ha de reunir amb caràcter ordinari bimestralment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts, amb una antelació de 15 dies.

La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni.

4. Termini d'execució de les actuacions

Totes les accions han d'haver acabar el 31 de desembre de 2008, llevat del curs de postgrau (descrit a l'annex 4), que ha d'acabar el 30 de juny de 2009.

Es pot prorrogar la durada de les actuacions previstes al conveni, amb la valoració prèvia de la comissió mixta de seguiment establerta a la clàusula tercera, amb l'autorització expressa de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

5. Justificació

Per justificar les actuacions que s'estableix en aquest conveni, la UIB ha de presentar en els dos mesos següents a la finalització de cada una de les accions, aquesta documentació:

a) Una memòria de l'activitat que inclogui els resultats aconseguits.
b) Una memòria econòmica que inclogui una relació numerada de despeses, a la qual s'ha d'adjuntar un certificat de la Gerència de la UIB de la despesa efectuada per valor del total concedit per a cada una de les actuacions previstes.

6. Romanents

En cas que es produeixi un romanent en l'assignació d'alguna de les accions previstes al conveni, es pot incorporar a una altra de les previstes, sempre que la UIB en motivi i en sol·liciti per escrit el canvi i tingui l'autorització de la Direcció General d'Atenció a la Dependència.

7. Termini de vigència

Aquest conveni es mantindrà des de la data en què se signi fins al dia 30 de setembre de 2009.

8. Denúncia del conveni

Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen o per impossibilitat sobrevinguda. En cas d'incompliment per part de la Universitat, ha de reintegrar els diners que li hagin estat pagats i que no hagi efectuat, d'acord amb el que disposa aquest conveni.

9. Normativa aplicable

A aquest conveni li és aplicable la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i queda exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que estableix a l'article 3.1. c .

10. Resolució de conflictes

Les parts es comprometen a resoldre, mitjançant la comissió mixta de seguiment prevista a la clàusula tercera, els problemes d'interpretació, compliment o qualsevol altre que es pugui plantejar respecte d'aquest conveni.

Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la naturalesa jurídica administrativa del present conveni, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria Afers Socials, Promoció i Immigració,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Josefina Santiago
Consellera

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de novembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex 1
Creació d'un centre de documentació sobre polítiques i serveis socials

A. Objectius del centre

a) Donar el suport documental i la informació significativa que necessiten les administracions públiques, els col·legis oficials professionals, les organitzacions del tercer sector i les persones que treballen, estudien o actuen en el camp de les polítiques socials, perquè desenvolupin amb eficiència la seva tasca.
b) Constituir-se en un centre de referència quant a documentació sobre el tema en l'àmbit dels països de parla catalana i espanyola.
c) Abastar exhaustivament tota la documentació generada sobre el tema en l'àmbit de les Illes Balears.

B. Productes documentals

Els productes documentals que ha d'oferir el centre són els següents:

a) Biblioteca digital: recopilació sistemàtica de documents digitalitzats, catalogació de documents digitals i integració dels documents a text complet en un sistema de biblioteca digital.
b) Biblioteca tradicional: recopilació sistemàtica del material documental, creació i desenvolupament d'una col·lecció bibliogràfica bàsica, catalogació dels documents, oferta de material en préstec i consulta, digitalització de documents, etc.
c) Directori: recopilació sistemàtica de la informació sobre organisme, persones i institucions, organització de la informació en una bases de dades i oferta de la plataforma del directori.

C. Gestió del centre

El Centre de Documentació sobre polítiques i serveis socials serà gestionat pel Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB.

En el termini de tres mesos des que se signi aquest conveni, la comissió mixta de seguiment ha de confeccionar una proposta de reglament de funcionament del centre, tipologia d'usuaris, drets i deures del destinataris, etc. El reglament de règim intern ha de preveure l'accessibilitat de tots/totes els/les professionals que treballen en l'àmbit dels serveis socials a les Illes Balears.

D. Aportacions de les parts

a) La UIB ha d'aportar les prestacions pròpies del Servei de Biblioteca i Documentació i altres d'específiques per a aquest centre (programari, maquinària, instal·lacions i mobiliari, material bibliogràfic i documental i material d'oficina i fungible).
b) L'aportació de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en el marc d'aquest conveni serà de 30.000 euros en concepte de personal i part del programari, maquinari i material bibliogràfic i documental específic per al centre.

Annex 2
Creació d'una càtedra de gerontologia social i educativa

A. Objectius

L'objectiu és la millora de la qualitat de vida de les persones grans mitjançant la formació i la recerca.

B. Línies d'actuació

a) Formació d'experts universitaris en matèria de gerontologia.
b) Recerca sobre aquest sector de població, amb especial esment a l'autonomia personal i l'atenció a la dependència.
c) Informes periòdics sobre la realitat social de les persones grans.
d) Disseny d'instruments metodològics sobre avaluació de recursos d'atenció, especialment els residencials.
e) Formació per a persones grans.
f) Constitució de xarxes nacionals i internacionals de recerca i formació en la matèria.
g) Creació de premis i dotació de beques de recerca en matèria de dependència.

C. Gestió de la Càtedra

La UIB nomenarà, d'entre el seu professorat doctor que desenvolupi el seu treball en la temàtica objecte de la Càtedra, una persona responsable de dirigir-la.

D. Aportacions de les parts

a) La UIB ha d'aportar les prestacions pròpies per a l'organització de la Càtedra (instal·lacions i mobiliari, material bibliogràfic i documental i material d'oficina i fungible).
b) L'aportació de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en el marc d'aquest conveni serà de 49.000 euros en concepte de despeses de funcionament, personal i part del material bibliogràfic i documental específic.

Annex 3
Creació d'un observatori sobre la realitat social de les Illes Balears

A. Objectius de l'Observatori Social

a) Generar debat i informació entorn de les polítiques socials, la qualitat de vida i el benestar social de la població.
b) Recollir i generar la informació necessària per millorar el coneixement de la situació social dels diferents sectors de població.
c) Donar suport a la presa de decisions polítiques i tècniques en matèria de política social (Seguretat Social, mercat laboral, educació, salut, política d'ajuda a les famílies, exclusió social¿).
d) Recollir la informació necessària per fer el seguiment dels plans sectorials i per avaluar-los.
e) Detectar situacions emergents per tal d'anticipar la resposta per part de l'Administració, i assenyalar els punts crítics de la realitat social de les Illes Balears.
f) Proposar intervencions per millorar la qualitat de vida de la ciutadania de les Illes Balears.

B. Línies d'actuació de l'Observatori Social

1. Les línies d'actuació de l'Observatori s'han de basar en tres tipus d'anàlisi temporal: l'anàlisi puntual, la conjuntural i l'estructural:

a) L'anàlisi puntual fa referència a les investigacions exploratòries que es generin a partir de situacions concretes de necessitat. Aquestes investigacions es poden iniciar per iniciativa de la direcció de l'Observatori o bé a instància d'altres direccions generals de la Conselleria. En aquest segon cas, la funció de l'Observatori és donar suport a la investigació, no assumir-la com a pròpia.
b) L'anàlisi conjuntural té per objectiu generar informació relativa a la desigualtat social, als processos d'exclusió i a la cobertura que hi donen les distintes administracions. En aquest sentit, es proposa la publicació d'un butlletí de conjuntura que aporti indicadors generats a partir del sistema informatiu. La seva periodicitat pot ser, inicialment, semestral, i a mesura que es desenvolupi el sistema informatiu ha de tendir a ser quadrimestral.
c) L'anàlisi estructural fa referència a les investigacions que donen suport a plans i programes d'actuació, o bé a informes de detall de la situació social d'un col·lectiu o sector de població determinat. Són els diagnòstics socials que acompanyen els plans sectorials.

2. La tipologia de productes serà aquesta:

a) Bancs de dades que integrin informació sociodemogràfica, socioeconòmica i sociopolítica en el àmbits de les Illes Balears, de resta de comunitats autònomes i d'Europa.
b) Explotació i anàlisi longitudinal d'enquestes.
c) Elaboració de sistemes d'indicadors socials.
d) Edició de publicacions monogràfiques sobre els diferents àmbits/aspectes de la realitat social.

D. Gestió de l'Observatori Social

La UIB ha de nomenar una persona que dirigeixi l'Observatori, que ha de ser professor/a doctor/a, que desenvolupi el seu treball d'investigació en les matèries socials.

Perquè l'Observatori pugui dur a terme les seves tasques, la UIB hi ha d'adscriure investigadors/es de diferents àrees de coneixement.

E. Aportacions de les parts

a) La UIB ha d'aportar les prestacions pròpies per a l'organització de l'Observatori (instal·lacions i mobiliari, material bibliogràfic i documental i material d'oficina i fungible), a més del personal investigador.
b) L'aportació de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en el marc d'aquest conveni serà de 30.000 euros en concepte de despeses de funcionament, personal investigador i administratiu, material bibliogràfic i documental específic.

Annex 4
Organització d'un curs de postgrau sobre direcció de serveis i centres de serveis socials

A. Objectiu

Oferir una formació especialitzada en la direcció, la gestió i l'avaluació de serveis i centres de serveis socials.

B. Criteris metodològics

a) Amb l'objectiu que el curs d'especialització es vagi consolidant com a títol de la UIB i per tal de propiciar que hi participin alumnes de totes les Illes, es treballarà perquè aquesta titulació pugui ser oferta a distància (en línia) en properes edicions.
b) El material del curs s'ha de confeccionar amb aquest objectiu.
c) El curs ha de preveure un mòdul de pràctiques en serveis i centres de serveis socials de la comunitat autònoma.

C. Destinataris

Els destinataris del curs són els/les professionals de les Illes Balears del sistema de serveis socials.

La conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració es reservarà tres places per a tècnics propis.

D. Durada

Cursos de postgrau d'acord a la legislació sobre el tema.

E. Lloc i dates

El curs es farà a les dependències de la UIB, durant el curs escolar 2008-2009, i acabarà el mes de juny de 2009.

F. Gestió del curs

La UIB nomenarà la persona responsable o les persones responsables del curs d'entre el seu professorat.

G. Aportacions de les parts

a) La UIB ha d'aportar les prestacions pròpies per a l'organització del curs (instal·lacions i mobiliari, material bibliogràfic i documental i material d'oficina i fungible).
b) L'aportació de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració en el marc d'aquest conveni serà de 40.000 euros en concepte de despeses de funcionament, professorat, coordinació, material didàctic i part del material bibliogràfic i documental específic.