Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre el Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte S.C. i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma, 27 de novembre de 2007

 

REUNITS

D'una part, el vicerector primer, de Planificació i Coordinació Universitària de la Universitat de les Illes Balears, senyor Martí X. March Cerdà, per substitució reglamentària de la Magnífica senyora Montserrat Casas Ametller, rectora, en virtut del que estableixen l'article 32.4 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (UIB) (Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat) i la Resolució 7822/2007, de 23 d'abril (FOU núm. 280, de 24 d'abril).

I de l'altra, la Rectora del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte, S.C. (CUFCD), senyora Gabriela Murguía Canovas.

 

Declara el CUFCD:

Que és una associació civil constituïda de conformitat amb la legislació mexicana, cosa que acredita en termes d'escriptura pública núm. 84.461, de data 23 de maig de 2001, atorgada davant el Llic. Francisco Javier Gargollo, notari públic número 74 del Discricte Federal, i inscrita en el Registre Públic de la Propietat i del Comerç amb el número 150 llibre 1r, secció tercera, amb data 2 d'agost de l'any 2001.

Que ha conferit a la doctora Gabriela Murguía Canovas poders i facultats suficients per obligar-la en els termes del present acord de voluntats, segons consta a l'escriptura pública núm. 84.461, de data 23 de maig de 2001, atorgada davant el Llic. Francisco Javier Gargollo, notari públic número 74 del Districte Federal, i que no han estat revocats, modificats ni restringits en cap forma.

Que el seu objecte social és, entre d'altres:

  1. Fundar i sostenir establiments docents per fomentar el coneixement, l'ensenyament i la pràctica de l'esport en tots els nivells.
  2. Impartir estudis amb reconeixement de validesa oficial d'educació preescolar, primària, mitjana superior, llicenciatura i postgrau, i promoure principalment les llicenciatures d'Educació Física, Ciències de la Comunicació, Administració, Psicologia i Mercadotècnia anàlogues de conformitat amb la Llei general d'Educació, la Llei d'estímul i foment a l'esport i les altres lleis aplicables, ja siguin locals o federals, així com impartir cursos i diplomes amb o sense reconeixement oficial, relacionats amb el concepte.
  3. Elaborar els plans d'estudis, que inclouran activitats físiques o intel·lectuals destinades a complir amb els programes oficials obligatoris d'educació bàsica, mitjana superior i superior, així com les activitats tendents a despertar en els alumnes les inclinacions i aptituds envers l'esport, de forma que contribueixin a propiciar el desenvolupament saludable i harmònic de les seves facultats i el desenvolupament equilibrat de la seva personalitat.
  4.  

  5. Establir quan ho consideri oportú, i d'acord amb el que es disposa en aquest capítol, plans d'educació superior, a nivell universitari tècnic: acadèmies, empreses, editorials d'obres científiques, didàctiques o artístiques i en general institucions de tota classe, que tinguin com a finalitat relacionada amb els objectius de la societat, patrocinar tota casta d'agrupacions i esdeveniments que es relacionin amb l'objectiu social i mereixin el suport de la societat.
  6. En general, l'execució de tots els actes i la subscripció de tots els contractes civils, d'una manera directa o indirecta, que es relacionin amb els fins anteriors, sempre que siguin actes d'especulació comercial.
  7. Col·laborar en l'organització i el desenvolupament d'investigacions multidisciplinàries amb la participació de professionals de diverses institucions en el marc de distints països, de manera que es puguin integrar especialistes d'altres països al grup de treball científic i així contribuir al perfeccionament de l'activitat futbolística en general.
  8. Que té la infraestructura i els recursos humans i econòmics suficients per complir amb les obligacions que adquireix pel present instrument.
  9. Que als efectes del present instrument, assenyala com el seu domicili el de Libramiento Circuito la Concepción km 2 Col. La Concepción, CP 42160, San Agustín Tlaxiaca, Estado de Hidalgo, México.
  10. Que el seu número de Registre Federal de Causantes és el CUF010523KL9.

 

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

 

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitària la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats pot incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.

2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.

3. Seminaris, col·loquis, simposis.

4. Estudis d'investigació conjunts.

5. Programes i plans d'estudis conjunts.

6. Accés a equips i material específics.

7. Visites de durada curta.

8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.

9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins les àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.

2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.

3. La durada del programa projecte.

4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.

5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.

6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de tenir l'aprovació del rector de cada universitat.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de dos anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Coordinació

Cada rectora nomenarà, en un termini no més gran de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

 

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Centro Universitario del Fútbol y Ciencias del Deporte S.C.,

 

Martí X. March
Vicerector primer de Planificació i Coordinació Universitària

Gabriela Murguía
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de setembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).