Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de pròrroga del conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears relatiu al Laboratori Internacional Mediterrani sobre la Convivència

Barcelona, 1 d'octubre de 2007
Palma, 18 de setembre de 2007

REUNITS

D'una part el Magnífic Senyor Màrius Rubiralta Alcañiz, Rector de la Universitat de Barcelona, segons nomenament pel Decret 103/2005, de 31 de maig (DOGC núm. 4397, de 2 de juny), com a representant d'aquesta institució en virtut de les competències que preveu l'Estatut de la Universitat de Barcelona, aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre).

De l'altra part la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, segons el nomenament efectuat pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril), que entrà en vigor el dia 22 d'abril de 2007, com a representant d'aquesta institució, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Primer : Que en data 23 de gener de 2002 es va signar un conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears l'objectiu del qual era la creació del Laboratori Internacional Mediterrani sobre la convivència.

Segon : Que l'acord quart del conveni esmentat preveu una validesa de cinc anys, així com que el conveni es pugui prorrogar per períodes de la mateixa durada.

Tercer : Que és voluntat d'ambdues parts prorrogar el dit conveni per cinc anys més, des del 23 de gener de 2007 fins al 22 de gener de 2012, per la qual cosa

ACORDEN

Primer : Prorrogar el conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears per cinc anys més, des del 23 de gener de 2007 fins al 22 de gener de 2012.

Segon : Aquest acord de pròrroga es regirà per aquest document i, en tot allò que no s'hi contradigui, pel conveni signat en data 23 de gener de 2002.

I com a prova de conformitat, se signa aquest acord de pròrroga en dos exemplars, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Barcelona

Per la Universitat de les Illes Balears

Màrius Rubiralta
Rector
Montserrat Casas
Rectora
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).