Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Addenda al conveni de col·laboració entre la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació i la Universitat de les Illes Balears per a la gestió de programes d'ajuts en el marc de l'Estatut del personal investigador en formació

De conformitat amb el punt 8.2 del Conveni, es pot modificar parcialment o totalment el que s'hi ha subscrit per acord d'ambdues parts, i les modificacions acordades s'han d'adjuntar com a addenda al text del Conveni.

Considerant les dificultats per dur a terme el calendari de pagament dels ajuts previst a la clàusula quarta del Conveni i el sistema de justificació que s'hi preveu;

Considerant la necessitat d'articular procediments de simplificació administrativa amb la garantia necessària per a la gestió adequada;

Ambdues parts acorden de modificar els apartats del Conveni com segueix:

Quart. Finançament i pagament dels ajuts

La clàusula 4.3 queda redactada de la forma següent:

4.3. El pagament dels ajuts corresponents als beneficiaris en actiu s'efectuarà a la Universitat per anticipat. L'import es transferirà anualment tenint en compte que per als beneficiaris que durant l'exercici modifiquin la seva situació de beca a contracte, l'ajut serà per la quantia que correspongui a cada un dels dits períodes a partir de la data prevista per al canvi de situació.

La Universitat haurà d'enviar fotocòpia dels contractes en el termini de quinze dies naturals des de la seva formalització. Igualment comunicarà en aquest termini les incidències de baixes o de suspensió dels ajuts que es produeixin durant el seu període de vigència.

La clàusula 4.5 queda redactada de la forma següent:

4.5. Amb la finalitat d'assegurar a la Universitat la provisió de fons necessaris i garantir l'adequada aplicació del Reial decret, els pagaments del Ministeri d'Educació i Ciència a la Universitat s'efectuaran atenent el calendari següent:

a) Al començament de cada exercici s'efectuarà el pagament anticipat dels ajuts en període de beca i de contracte dels beneficiaris en actiu, corresponents a l'anualitat que s'inicia. Aquests ajuts inclouran l'import dels ajuts corresponents als períodes relatius als contractes que es formalitzin durant l'exercici.

b) Els ajuts de les beques les altes de les quals es produeixin durant l'exercici s'abonaran a partir de l'alta dels beneficiaris en el termini màxim dels tres mesos següents.

Cinquè. Justificació

5.1. La justificació de la Universitat es realitzarà d'acord amb l'article 72.3 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, inclosa la certificació de les despeses efectuades en l'execució dels ajuts concedits als beneficiaris per cada una de les convocatòries, així com carta de pagament, si escau, de reintegrament en el supòsit de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

5.2. La certificació, de caràcter anual, s'ha de presentar a la Direcció General d'Universitats abans del 31 de març de cada any amb les despeses efectuades fins al 31 de desembre de l'any anterior, i s'ha d'acompanyar amb la relació dels preceptors dels ajuts, amb els imports abonats en concepte de dotació o sou mensual, pagues extraordinàries en el cas dels contractes i les despeses per quota empresarial a la Seguretat Social. La justificació d'ajuts per a estades breus i preus públics per matrícules, s'ha de fer de forma separada.

5.3. Per a la millor gestió de les dades relatives a la justificació, la Direcció General d'Universitats concretarà, a través d'instruccions, la forma d'intercanviar la informació i, si escau, la presentació en format electrònic.

5.4. En cas d'extinció o de rescissió de l'ajuda per a la qual s'hagi concedit finançament, els fons no invertits s'hauran de reintegrar al Tresor Públic.

5.5. La Universitat enviarà als centres directius gestors dels diferents programes d'ajuts la certificació de la incorporació dels seus imports a la seva comptabilitat.

I com a prova de conformitat, signen la present addenda al Conveni en dos exemplars, a 8 d'agost de 2007.

El Secretari d'Estat d'Universitats i Investigació

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears

Miguel Ángel Quintanilla

Montserrat Casas

Diligència

La present addenda la va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de juliol de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).