Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Fundació Drac i la Universitat de les Illes Balears per a una col·lecció de llibres titulada Humanitats i Noves Tecnologies

Palma, 11 d'octubre de 2007

REUNITS

Vicenç J. Grande Garau, president de la Fundació Drac, amb domicili legal al camí de Jesús, 77, Palma.

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

  1. El dia 14 de juny de 2006 la Fundació Drac (en aquell acte anomenada Fundació Cabana) i la Universitat de les Illes Balears, representades pels reunits, signaren un acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural.
  2. La clàusula 4 de l'esmentat acord preveia la possibilitat d'establir programes projecte específics de cooperació.
  3. Les dues institucions manifesten interès per publicar assaigs relacionats amb la relació entre humanitats i noves tecnologies.

CLÀUSULES

  1. La Fundació Drac es compromet a finançar durant tres anys una col·lecció de llibres titulada Humanitats i Noves Tecnologies.
  2. La Universitat de les Illes Balears es compromet a publicar anualment mitjançant Edicions UIB un màxim de dos llibres dins la col·lecció esmentada.
  3. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar en totes les comunicacions públiques relacionades amb la col·lecció esmentada i en tots els números editats mentre duri aquest programa projecte el nom i el logotip de la Fundació Drac.
  4. La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar amb caràcter immediat a la Fundació Drac totes les informacions relacionades amb aquesta col·lecció.
  5. Edicions UIB vetllarà per la qualitat dels originals i l'edició.
  6. La Universitat de les Illes Balears lliurarà a la Fundació Drac 100 (cent) exemplars de cada número publicat en aquesta col·lecció mentre duri el programa projecte.
  7. La Fundació Drac farà efectiu el pagament a la Universitat de les Illes Balears de 3.000 (tres mil) euros en el termini de trenta dies a comptar de la recepció dels exemplars esmentats a la clàusula 6.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts indicats, signam aquest protocol en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Drac,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Vicenç J. Grande
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de setembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).