Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Fundació Drac i la Universitat de les Illes Balears per a beques per a estudiants de Màsters oficials

Palma, 11 d'octubre de 2007

REUNITS

Vicenç J. Grande Garau, president de la Fundació Drac, amb domicili legal al camí de Jesús, 77, Palma.

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

  1. El dia 14 de juny de 2006 la Fundació Drac (en aquell acte anomenada Fundació Cabana) i la Universitat de les Illes Balears, representades pels reunits, signaren un acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural.
  2. La clàusula 4 de l'esmentat acord preveia la possibilitat d'establir programes projecte específics de cooperació.
  3. Les dues institucions manifesten interès per fomentar la matriculació d'estudiants a cursos oficials de màster organitzats per la Universitat de les Illes Balears.

CLÀUSULES

  1. La Fundació Drac es compromet a finançar sis beques de 1.000 (mil) euros cadascuna cada any acadèmic durant tres anys per a estudiants de màsters oficials organitzats per la Universitat de les Illes Balears.
  2. La Universitat de les Illes Balears es compromet a convocar les beques esmentades a la clàusula anterior i a assignar-les als candidats amb més bon expedient acadèmic d'acord amb el sistema de barem habitual en convocatòries oficials de beques.
  3. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar en totes les comunicacions públiques relacionades amb les beques objecte d'aquest programa projecte el nom i el logotip de la Fundació Drac.
  4. La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar amb caràcter immediat a la Fundació Drac la resolució de l'assignació de beques, com també les dades de contacte dels candidats seleccionats.
  5. La Fundació Drac es compromet a contactar amb els candidats seleccionats i a fer-los efectiu l'import de la beca en el termini de trenta dies a comptar de la notificació de la resolució.
  6. Aquest programa projecte entrarà en vigor a partir de la data de la signatura i tindrà efecte per primera vegada per a l'any acadèmic 2007-2008.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts indicats, signam aquest protocol en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Drac,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Vicenç J. Grande
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de setembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).