Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni entre la Fundació Drac i la Universitat de les Illes Balears per a l'activitat de Textos en Moviment

Palma, 11 d'octubre de 2007

REUNITS

Vicenç J. Grande Garau, president de la Fundació Drac, amb domicili legal al camí de Jesús, 77, Palma.

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

  1. El dia 14 de juny de 2006 la Fundació Drac (en aquell acte anomenada Fundació Cabana) i la Universitat de les Illes Balears, representades pels reunits, signaren un acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural.
  2. La clàusula 4 de l'esmentat acord preveia la possibilitat d'establir programes projecte específics de cooperació.
  3. Les dues institucions manifesten interès per publicar assaigs sobre la relació entre literatura i noves tecnologies.

CLÀUSULES

  1. La Fundació Drac es compromet a finançar l'activitat Textos en Moviment, que consta de dues línies d'actuació segons que es descriu al document adjunt.
  2. La Universitat de les Illes Balears es compromet organitzar un taller en línia d'escriptura creativa i un cicle de conferències, aquest darrer amb el títol Fronteres de l'escriptura.
  3. La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar en totes les comunicacions públiques relacionades amb aquesta activitat el nom i el logotip de la Fundació Drac.
  4. La Universitat de les Illes Balears es compromet a notificar amb caràcter immediat a la Fundació Drac totes les informacions relacionades amb aquesta activitat.
  5. L'accés a l'espai virtual del taller d'escriptura creativa implicarà l'accés al portal JoEscric.com.
  6. La Fundació Drac podrà oferir als alumnes del taller d'escriptura creativa la publicació dels productes d'aquest taller al portal JoEscric.com.
  7. La Fundació Drac farà efectiu el pagament a la Universitat de les Illes Balears de 8.920 (vuit mil nou-cents vint) euros, repartits en dos terminis: un del 40% a l'inici de l'activitat i un altre del 60% en el termini de trenta dies a comptar de la recepció de la memòria final de l'activitat.

Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts indicats, signam aquest protocol en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Fundació Drac,
Per la Universitat de les Illes Balears,

Vicenç J. Grande
President

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 5 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de setembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).