Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Bancaja i la Universitat de les Illes Balears per a la creació de la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors - Universitat de les Illes Balears

València, 22 d'octubre de 2007

REUNITS

D'una banda, Miguel Ángel Urtillas Jáuregui, com a gerent de la Fundació Bancaja, amb domicili social a València, plaça Tetuan, 23, CIF G12232294 i inscrita al Registre de fundacions culturals privades de la Generalitat Valenciana per Resolució de la Conselleria de Cultura de 10 de febrer de 1995.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

 1. Que ambdues entitats tenen objectius i interessos en els camps formatiu, científic, tecnològic i cultural.
 2. Que la Fundació Bancaja, com a gestora i administradora de l'Obra Social de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón, Alicante, Bancaja, té entre els seus objectius la realització d'activitats formatives en el seu àmbit geogràfic d'actuació.
 3. Que ambdues institucions firmaren un acord marc de col·laboració amb data 7 de juny de 2007 que té entre els seus objectius el desenvolupament de convenis específics per a la realització d'activitats conjuntes.
 4. Que la Universitat de les Illes Balears està interessada a col·laborar amb la Fundació Bancaja en el desenvolupament d'aquest projecte, realitzant programes formatius, culturals i d'extensió universitària, així com activitats de consultoria i assistència que puguin tenir rellevància per al seu desenvolupament.

ACORDEN

Formalitzar el present conveni específic de col·laboració d'acord amb les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ

Per donar compliment a l'anterior, és objecte del present conveni la creació de la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors - Universitat de les Illes Balears, encarregada de fomentar l'esperit i la vocació empresarial i de donar suport a les iniciatives emprenedores i a la generació de nous projectes empresarials al territori espanyol.

SEGONA. ACTIVITATS

La Càtedra servirà de marc per a la realització de les activitats següents:

 1. Organitzar i fer activitats formatives com seminaris, jornades, cicles de conferències o classes magistrals.
 2. Desenvolupar programes d'investigació relacionats amb l'estudi de l'emprenedor i la creació d'empreses.
 3. Donar suport a la publicació de monografies sobre els temes objecte d'estudi de la Càtedra.
 4. Desenvolupar les activitats culturals i de difusió de l'activitat docent i d'investigació que s'acordin.
 5. Impulsar el desenvolupament de l'emprenedor i la creació d'empreses a les zones d'influència i d'actuació de Bancaja.
 6. Col·laborar en projectes similars amb altres universitats amb les quals Bancaja mantingui convenis.

Per al cas de cursos organitzats per la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors - Universitat de les Illes Balears que ofereixin crèdits de lliure configuració als estudiants de la Universitat de les Illes Balears, se signaran addendes a aquest conveni, diferents per a cada curs, on se n'especificarà la descripció, així com els crèdits concedits en cada cas.

TERCERA. TITULAR DE LA CÀTEDRA

El nomenament del director de la Càtedra serà realitzat per una comissió de provisió presidida per la Rectora (o persona que delegui) i integrada per representants, en igual nombre, de les parts signants del conveni de creació de la Càtedra.

Les funcions del director de la Càtedra són les següents:

  1. Elaborar i presentar a la comissió mixta, per a la seva aprovació, el programa anual d'activitats de la Càtedra.
  2. Elaborar i presentar a la comissió mixta, per a la seva aprovació, la Memòria anual d'activitats de la Càtedra.
  3. Coordinar i desenvolupar les activitats establertes a la clàusula segona d'aquest conveni.
  4. Gestionar els fons de la Càtedra.
  5. Difondre la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors de la Universitat de les Illes Balears als diferents àmbits universitaris, socials i culturals.
  6. Donar les ordres de pagament corresponents a proveïdors, serveis i activitats realitzades.
  7. Col·laborar activament amb la Universitat de les Illes Balears en el desenvolupament de la cultura emprenedora en aquesta institució.

QUARTA. FINANÇAMENT

La Fundació Bancaja finança la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors - Universitat de les Illes Balears amb 25.000 euros (imposts inclosos). Anualment es concretarà en un programa i una memòria de les despeses detallades de la Càtedra, és a dir, els específics per a l'execució de les activitats de la Càtedra en les línies indicades a l'apartat anterior.

Aquests documents s'incorporaran com a addendes al present conveni.

L'abonament per la Fundació Bancaja de la quantitat expressada a la present clàusula s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte obert per la Universitat de les Illes Balears a l'entitat Bancaja, oficina 812 - Palma Centre, amb el número 3100513881, una vegada s'hagin presentat la/les petició/peticions d'abonament corresponent/corresponents, amb totes les dades necessàries per a la seva correcta gestió financera, a nom de la Fundació Bancaja, plaça Tetuan, 23, 46003 València, i NIF G-12232294, seguint el calendari següent:

El primer semestre el 50%.
El 50% restant el segon semestre, una vegada entregada la memòria justificativa de les activitats realitzades.

La UIB, una vegada comprovada la recepció correcta dels fons, emetrà rebuts a la Fundació Bancaja per l'import abonat.

L'aportació de la Fundació Bancaja es concreta exclusivament en l'abonament de la quantitat indicada, per la qual cosa no li pot ser exigida cap altra obligació econòmica, ni fiscal ni d'altre tipus que no sigui l'entrega de la quantitat esmentada.

CINQUENA. INFRAESTRUCTURA

La Universitat de les Illes Balears gestionarà la posada a disposició de la infraestructura necessària per a l'exercici de les activitats de la Càtedra. Així mateix, la Universitat de les Illes Balears establirà els mecanismes de reconeixement dels cursos impartits per la Càtedra, d'acord amb la legislació vigent.

SISENA. RESPONSABILITATS

Del seguiment del conveni se'n farà responsable una comissió mixta creada a l'efecte, que s'encarregarà de l'aprovació anual del projecte d'activitats i de la memòria d'activitats i coordinarà la possible publicació de treballs. Aquesta comissió mixta la formaran dos membres de la Universitat, un membre de Bancaja i un membre de la Fundació Bancaja. Cada una de les entitats nomenarà els membres de la comissió que li corresponguin i un responsable d'entre aquests per part de la seva entitat. Per part de la Universitats de les Illes Balears serà la Rectora qui els nomenarà, tant els membres de la comissió com la persona responsable de la Càtedra.

La comissió es constituirà en un termini de quinze dies a partir de l'entrada en vigor del present conveni. Tindrà com a objectius principals:

 1. Dur a terme el seguiment del desenvolupament del projecte.
 2. Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts, resolent tot allò que sigui possible de forma immediata o sol·licitant, en cas contrari, la intervenció dels responsables adequats en cada cas.

La comissió mixta prevista en aquesta clàusula valorarà, al principi de cada curs acadèmic i a la llum dels informes presentats anualment pel responsable, si es compleixen adequadament els seus objectius.

SETENA. COORDINACIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT

La comissió es reunirà anualment com a mínim dues vegades. Aquest any, a la primera, a més de la constitució, es produirà la proposta de nomenament de la persona responsable de la Càtedra. A la segona es discutirà, i aprovarà si escau, la Memòria econòmica i el Projecte d'activitats a desenvolupar.

VUITENA. PLA DE TREBALL

La Universitat de les Illes Balears, en relació amb la creació de la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors - Universitat de les Illes Balears, dins el marc general d'assessorament acadèmic i científic integral, desenvoluparà el programa d'activitats que la comissió mixta aprovi a partir de la proposta elaborada per la persona responsable de la Càtedra.

NOVENA. ENTRADA EN VIGOR I DURADA

El present conveni entrarà en vigor en el moment que es firmi. Tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2007, durant la qual es desenvoluparan les activitats que en són objecte.

Quan venci, i sempre que existeixi consignació pressupostària a la Fundació Bancaja, quedarà tàcitament prorrogat per períodes addicionals de 12 mesos, per als quals prèviament s'establirà un annex on es determinarà el programa i el finançament de les activitats de la Càtedra.

DESENA. LLOC DE REALITZACIÓ

Les activitats objecte del conveni referent a la Càtedra Bancaja Joves Emprenedors - Universitat de les Illes Balears es realitzaran a la seu de les instal·lacions pròpies de la Universitat de les Illes Balears o de la Fundació Bancaja o a qualsevol altre espai determinat de comú acord per ambdues institucions.

ONZENA. CONFIDENCIALITAT

La confidencialitat, la publicació dels resultats, la propietat industrial i intel·lectual i l'explotació de resultats es regularà de mutu acord entre la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Bancaja.

DOTZENA. IMATGE

La Universitat de les Illes Balears es compromet a deixar sempre constància del caràcter de patrocinador principal de la Fundació Bancaja. Així, la Fundació Bancaja amb caràcter general tindrà dret que el seu logotip i/o denominació social o la marca gràfica que designi apareguin o siguin esmentats absolutament en tota la difusió que la Universitat de les Illes Balears faci de les activitats contingudes en aquest conveni.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer que en les divulgacions que faci d'aquest conveni, ja sigui per mitjans escrits, orals, audiovisuals i Internet (cartell, fullets divulgatius, programes de mà, llibre oficial, impresos, lones publicitàries i espais sobre l'escenari, insercions publicitàries en pàgina web, publicitat en mitjans de comunicació, etc.), la imatge de la Fundació Bancaja tingui la mateixa visibilitat i importància que la seva pròpia.

La realització de tot el material que es derivi d'aquest conveni ha de fer-se, sempre, sota el criteri, la supervisió prèvia i l'autorització del Departament de Comunicació de la Fundació Bancaja.

Durant la roda de premsa o l'acte de presentació de qualsevol dels actes relatius a les activitats objecte d'aquest conveni, si se'n fa, hi haurà suficient presència del logotip i símbol de Bancaja, que figurarà de forma visible en un plafó multilogos o similar, a la part de darrera de la taula dels intervinents. En el supòsit que la Universitat de les Illes Balears no faciliti aquest element, Bancaja estarà facultat per col·locar-hi algun element publicitari propi. Si la Universitat de les Illes Balears fa dossier de premsa, aquest ha de dur el logotip de Bancaja i ser consensuat amb el Departament de Comunicació Bancaja.

Així mateix, la Fundació Bancaja pot fer pel seu compte, havent-ne informat prèviament la Universitat de les Illes Balears, la publicitat que consideri oportuna sobre l'esdeveniment, i es pot reservar la facultat de fer pública la seva col·laboració.

A l'entrada de la seu de la Càtedra hi ha d'haver un rètol amb el logotip de Bancaja i el nom «Càtedra Bancaja Joves Emprenedors - Universitat de les Illes Balears».

TRETZENA. MODIFICACIÓ I RESCISSIÓ

Les parts poden modificar o denunciar el present document en qualsevol moment per mutu acord. Qualsevol de les parts pot, al mateix temps, denunciar el present conveni específic de col·laboració si ho comunica per escrit a l'altra part amb dos mesos d'antelació a la data en què hagi de donar-se per acabat. En ambdós casos s'han de finalitzar les tasques pendents.

Són causa d'extinció del present conveni:

 • La resolució anticipada del conveni marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Bancaja.
 • La falta de dotació economicopressupostària deguda a condicionants econòmics o legals manifests.
 • Que la Universitat de les Illes Balears no destini la quantitat rebuda als fins acordats per la comissió mixta.
 • L'incompliment greu i manifest d'alguna de les seves clàusules.

CATORZENA. JURISDICCIÓ

En cas de controvèrsia, ambdues parts tractaran de resoldre les divergències que puguin plantejar-se pel que fa a la interpretació o a l'incompliment del present conveni de mutu acord. Si no és possible arribar un acord satisfactori per a ambdues parts en un termini raonable, les parts se sotmetran als jutges i tribunals del domicili de la part demandada.

I com a prova de conformitat de tot el que precedeix, se subscriu al lloc i en la data indicats el present Conveni de col·laboració, redactat en 4 exemplars, 2 en català i 2 en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Fundació Bancaja,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Miguel Ángel Utrillas
Gerent
Montserrat Casas
Rectora
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 12 de setembre de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 6 de novembre de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).