Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona per a la realització conjunta del Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies amb titulació expedida per cada una de les universitats participants

Barcelona / Palma, 23 de maig de 2007

REUNITS

D'una banda, la Mgfca. Sra. Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada per Decret 55 /2007, de 20 d'abril de 2007 (BOIB núm. 60 , de 21 d'abril), com a representant d'aquesta institució en virtut de les competències que preveuen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears.

D'altre, el Magfc. Sr. Màrius Rubiralta Alcañiz, Rector de la Universitat de Barcelona, nomenat pel Decret 103/2005, de 31 de maig (DOGC núm. 4397, de 2 de juny), com a representant d'aquesta institució en virtut de les competències que preveu l'Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d'octubre).

Totes les parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i

MANIFESTEN

I.- Que la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona tenen, entre els seus objectius, l'organització i desenvolupament de programes de postgrau.

II.- Que el Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau, estableix que les universitats espanyoles podran organitzar programes oficials de postgrau conjunts, mitjançant la subscripció del conveni corresponent.

III.- Que, atesa la coincidència d'objectius formatius a més de l'acreditada experiència en l'àmbit de la Biologia Vegetal, les universitats esmentades s'han proposat realitzar conjuntament el Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies articulat en els programes oficials de postgrau (POP) de la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona que s'han presentant per a ser aprovats pels òrgans competents de les universitats signants i per les Comunitats Autònomes d'acord amb la normativa legal vigent.

IV.- Que és voluntat de les parts l'establiment d'una fórmula de col·laboració per a l'organització i el desenvolupament de l'esmentat màster.

I, amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts acorden subscriure el present conveni específic que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

1 . El present conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre les universitats signants per a la realització i l'organització del Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, que s'ha proposat per a ser impartit a partir del curs acadèmic 2007-2008.

2. El màster estarà format per un únic pla d'estudis. El nombre de crèdits del pla d'estudis que impartirà cada universitat s'especifica en el document que s'adjunta com annex 1 a aquest conveni. En el cas que en successives edicions del màster hi hagi una variació en la participació d'alguna de les universitats incloses en aquest conveni sense que afecti a la resta del contingut del conveni, la modificació es formalitzarà mitjançant la subscripció dels annexos corresponents.

3. El màster es convocarà de forma conjunta i tota la documentació recollirà expressament el seu caràcter interuniversitari fent constar les universitats participants.

Segona. Aprovació del màster

1. La proposta del màster, així com els seus continguts organitzatius i acadèmics, es realitzarà d'acord amb els criteris establerts i amb l'imprès o suport informàtic normalitzat a aquest efecte per cada una de les universitats.

2. La proposta del màster haurà de ser aprovada pels òrgans competents de cadascuna de les universitats signants i per les seves respectives Comunitats Autònomes, d'acord amb la normativa legal vigent.

3. L'eficàcia del conveni queda supeditada a aquestes aprovacions.

Tercera. Òrgans de govern del màster i mecanismes per assegurar la coordinació acadèmica interuniversitaria

 1. Durant el curs 2007-08, la Universitat coordinadora del màster és la Universitat de les Illes Balears.
 2. Per tal garantir la coordinació acadèmica de l'oferta formativa i l'assegurament de la qualitat del màster, es crearan els següents òrgans de govern i mecanismes de coordinació del màster interuniversitari:
 1. Coordinador/a general del màster, designat pels coordinadors interns de cada universitat entre els seus membres
 2. Coordinador/a intern/a del màster per a cada una de les universitats, designat/da d'acord amb els mecanismes establerts per cada universitat,
 3. Comissió de coordinació del màster, integrada pel coordinador/a general i els coordinadors interns de cada universitat, que serà l'òrgan responsable del desenvolupament del programa. Les funcions de la Comissió són:

 

3. Les funcions dels diferents òrgans de govern del màster són:

 1. Coordinador/a intern/a de cada una de les universitats participants en el màster:
   1. Coordinació del professorat implicat
   2. Gestió de les activitats de pràctiques que tinguin lloc en el seu centre
   3. Elaboració de la memòria del màster i filosofia de la part del màster responsable
   4. Millora de la qualitat a través de les propostes que presenti la comissió de coordinació
   5. Anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster
 1. Comissió de coordinació del màster:

 

    

  1. Informar sobre les condicions del conveni de col·laboració
  2. Responsable del funcionament general del programa, d'estimular i coordinar la mobilitat i d'analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.
  3. Plantejar propostes de millora, així com establir els mecanismes per fer un seguiment de la implantació.
  4. Decidir si s'opta per un títol conjunt o per l'expedició del títol per cada una de les universitats.
  5. Establir la periodicitat de les seves reunions i el sistema de presa de decisions per arribar als acords corresponents.
  6. Vetllar pel correcte desenvolupament de les obligacions, deures i compromisos derivats del contingut del conveni
  7. Resoldre els dubtes que puguin plantejar-se en la interpretació i l'execució de l'acord
  8. Decidirà sobre els aspectes docents que no estiguin regulats per les disposicions legals o per les normatives de les universitats.

Quarta.- Admissió i matrícula dels estudiants

1. Els estudiants que estiguin interessats en cursar el màster podran preinscriure's en qualsevol de les universitats organitzadores dins dels períodes establerts Finalitzat el termini fixat, les preinscripcions seran trameses al coordinador del màster intern de la respectiva universitat.

2. Els estudiants interessats han d'acreditar estar en possessió dels requisits legals d'accés, així com dels requisits específics d'admissió i els aprenentatges previs establerts en el programa aprovat.

3. Les universitats del consorci aplicaran els criteris d'admissió i selecció d'estudiants que consta a la proposta del màster.

4. Els coordinadors del màster interns de cada universitat proposaran a la comissió de coordinació del màster l'admissió dels estudiants que reuneixin els requisits legals d'accés i els requisits específics d'admissió i aprenentatges previs establerts en el màster aprovat. La Comissió coordinadora del màster farà la selecció dels candidats d'acord amb els criteris d'admissió i selecció o de valoració de mèrits establerts en el màster aprovat, en funció del nombre de places establert en la proposta del màster i aprovat d'acord amb la programació universitària de les Illes Balears i Catalunya

5. Els estudiants admesos al màster es podran matricular en la Universitat per a la qual han estat admesos.

Cinquena.- Gestió d'expedients i títol

1. La matriculació i gestió acadèmica dels estudiants es realitzarà en la universitat signatària del conveni per a la qual ha estat admès l'estudiant.

Cada universitat és responsable de la tramitació dels expedients i de la gestió acadèmica de l'alumnat que hagi matriculat.

2. Cada universitat és la responsable de la tramitació expedició i registre del títol de màster per la respectiva universitat, que serà expedit pel rector de la universitat corresponent, de conformitat amb el model i requisits que estableixi el Ministeri de Educació i Ciència i demés disposicions legals vigents.

En cap cas es podrà expedir més d'un títol a favor de l'interessat.

3. Els estudiants quedaran vinculats a tots els efectes (normatives acadèmiques, règim disciplinari, assegurança escolar, participació, eleccions...) a la universitat a la que es matriculen.

Sisena.- Mobilitat d'estudiants i professorat

El període d'estudi, els mòduls realitzats i avaluats i els exàmens aprovats a una de les universitats organitzadores seran reconeguts completament i automàticament per l'altre universitat, seguint els principis del sistema ECTS.

Cada universitat conveniant facilitarà als estudiants matriculats en el màster la utilització dels serveis de la universitat corresponent, durant el període en que l'estudiant estigui realitzant els estudis en aquesta.

La mobilitat de professorat entre universitats és considerada un aspecte positiu de valor afegit. Les universitats signatàries podran aportar part del seu professorat i reconeixeran dins de la seva dedicació docent la docència duta a terme pel seu professorat en les altres universitats participants en aquest conveni.

Les universitats signatàries del conveni es faran càrrec de les despeses de desplaçament del professorat acollit i de les despeses que aquest desplaçament generi.

Setena.- Compromisos acadèmics

1. Per obtenir el títol interuniversitari de Màster en Biologia de les Plantes en Condicions Mediterrànies, els estudiants hauran de superar un mínim de 90 crèdits

2. El període d'estudi, els mòduls realitzats i avaluats i els exàmens aprovats a una de les universitats organitzadores seran reconeguts completament i automàticament per els altres universitats, seguint els principis del sistema ECTS.

3. La Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona es comprometen a proporcionar els medis materials i humans per a assegurar la impartició de la docència descrita a la proposta aprovada pels òrgans competents de les universitats signants i per les respectives Comunitats Autònomes, d'acord amb la normativa legal vigent, i tal com es descriu a la clàusula segona del present conveni.

Vuitena. Condicions econòmiques

1. Els preus públics a abonar pels estudiants seran els que s'estableixi al decret de preus de la Comunitat Autònoma a la que pertanyen les Universitats signatàries del conveni

2. El percentatge inicial de crèdits a impartir per cada una de les universitats és el que consta a l'annex 1 d'aquest conveni

3. Cadascuna de les universitats participants gestionarà econòmicament el seu màster. La signatura del present acord no implica cap compromís econòmic entre les universitats participants.

Novena. Vigència

1. Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i serà vigent el curs 2007-08, sempre que no sigui denunciat per cap de les parts, denúncia que haurà de formular-se per escrit amb sis mesos d'antelació respecte de l'inici del curs acadèmic següent.

2. Com a màxim dos mesos abans de finalitzar l'esmentat curs 2007-08 s'haurà de revisar el conveni per tal de valorar la participació i la implicació de cada una de les universitats participants i la seva adequació als acords adoptats per les universitats, en quant a col·laboració interuniversitaria, i introduir si s'escau les modificacions que s'estimin oportunes.

3. La desvinculació d'una universitat comportarà un nou plantejament del màster i, en qualsevol cas, sempre s'haurà de garantir als estudiants la possibilitat de finalitzar aquests estudis.

Desena. Incorporació d'altres universitats

El Programa oficial de màster objecte d¿aquest conveni estarà obert a la incorporació d'altres universitats en cursos futurs sempre que acceptin tots els termes del present acord. Totes les universitats que s'adhereixin al conveni tindran els mateixos drets i obligacions que les que ja hi participen. La incorporació d'altres universitats comportarà, en tot cas, un nou plantejament del màster i haurà de documentar-se a través d'un annex en el que figuri l'acceptació de les clàusules i compromisos per part de la nova universitat amb les signatures de conformitat dels representants legals de totes les universitats que, en el moment de l'adhesió, participin en el programa.

Onzena. Arbitratge

Les qüestions litigioses que puguin sorgir en al interpretació i compliment d'aquest conveni seran resoltes per acord de les parts i, si no fos possible aquest acord, les parts es comprometen a sotmetre's a l'arbitratge d'un comitè d'arbitratge format per un membre designat per cada universitat i dos àrbitres més, designats de comú acord pels rectors de les universitats signants.

Dotzena. Modificació del conveni

Qualsevol canvi que modifiqui el que s'ha establert en aquest conveni, haurà de ser ratificat de mutu acord per part de totes les parts abans de l'inici del curs acadèmic en que es pretenguin introduir les possibles modificacions.

I perquè així consti, totes les parts signen aquest document per duplicat exemplar en els llocs i les dates que figuren més avall.

 

Per la Universitat de les Illes Balears, Per la Universitat de Barcelona,
Montserrat Casas,
Rectora
Màrius Rubiralta,
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex 1

ESTRUCTURA SIMPLIFICADA DE PLA D'ESTUDIS DEL MÀSTER

Màster Interuniversitari: BIOLOGÍA DE LES PLANTES EN CONDICIONS MEDITERRÀNIES

Especialitat o Itinerari

1. Avanços en Biologia de les plantes
2. Avanços en agronomia
3. Gestió de la vegetació i paisatge mediterranis

Tipologia del Màster: Recerca i Professional

Crèdits del Màster : 90

Universitat Coordinadora: Universitat Illes Balears

Universitats Participants: Universitat Illes Balears i Universitat de Barcelona

Especialitat o itinerari AVANÇOS EN BIOLOGIA DE LES PLANTES

 

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul

ECTS

ECTS/ Universitats

1

 

Especiació i diferenciació de plantes

OB

5

5/UIB

     

1

 

Biodiversitat Vegetal en zones mediterrànies

OB

5

5/UIB

     

1

 

Relacions planta/sol

OB

7

 

7/UB

   

2

 

Respostes de les plantes a l'estrès hídric

OB

5

5/UIB

     

2

 

Rego y eficiència en el us de l'aigua

OB

5

5/UIB

     

2

 

Dinàmica del aigua en las plantes y noves tecnologies de reg.

OB

5

2/UIB

   

3/IRTA

2

 

Mecanismes de dissipació de energia en plantes

OB

5

 

5/UB

   

2

 

Respiració y balanç de carboni

OB

5

 

5/UB

   

3

 

Tècniques ecofisiològiques

OB

7

7/UIB

     

3

 

Marcadors moleculars en plantes

OB

5

   

5/UV

 

3

 

Anàlisi de dades

OB

5

5/UIB

     

4

 

Biotecnologia Vegetal

OP

10

10/UIB

     

4

 

Tecnologia de la producció vegetal

OP

10

10/UIB

     

4

 

Productes del metabolisme secundari en plantes mediterrànies

OP

5

5/UIB

     

5

 

Gestió de recursos vegetals

OP

10

10/UIB

     

5

 

Paisatge vegetal

OP

10

10/UIB

     

5

 

Ecofisiología Vegetal

OP

7

 

4,5/UB

 

2,5 IRTA

6

 

Agricultura ecològica

OP

10

10/UIB

     

6

 

Producció primària en ciultivos, matorrales y boscos

OP

7

 

7/UB

   

6

 

Jardineria mediterrània

OP

10

10/UIB

     
   

TREBALL DE RECERCA

OB

15

15

15

   

TOTAL

99

99 UIB

28,5 UB

5/UV

5,5 IRTA

Especialitat o itinerari AVANÇOS EN AGRONOMIA

 

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul

ECTS

ECTS/ Universitats

1

 

Especiació i diferenciació de plantes

OP

5

5/UIB

     

1

 

Biodiversitat Vegetal en zones mediterrànies

OP

5

5/UIB

     

1

 

Relacions planta/sol

OP

7

 

7/UB

   

2

 

Respostes de les plantes a l'estrès hídric

OP

5

5/UIB

     

2

 

Rego y eficiència en el us de l'aigua

OP

5

5/UIB

     

2

 

Dinàmica del aigua en las plantes y noves tecnologies de reg.

OP

5

2/UIB

   

3/IRTA

2

 

Mecanismes de dissipació de energia en plantes

OP

5

 

5/UB

   

2

 

Respiració y balanç de carboni

OP

5

 

5/UB

   

3

 

Tècniques ecofisiològiques

OP

7

7/UIB

     

3

 

Marcadors moleculars en plantes

OP

5

   

5/UV

 

3

 

Anàlisi de dades

OP

5

5/UIB

     

4

 

Biotecnologia Vegetal

OB

10

10/UIB

     

4

 

Tecnologia de la producció vegetal

OB

10

10/UIB

     

4

 

Productes del metabolisme secundari en plantes mediterrànies

OB

5

5/UIB

     

5

 

Gestió de recursos vegetals

OP

10

10/UIB

     

5

 

Paisatge vegetal

OP

10

10/UIB

     

5

 

Ecofisiología Vegetal

OP

7

 

4,5/UB

 

2,5 IRTA

6

 

Agricultura ecològica

OB

10

10/UIB

     

6

 

Producció primària en ciultivos, matorrales y boscos

OB

7

 

7/UB

   

6

 

Jardineria mediterrània

OB

10

10/UIB

     
   

TREBALL DE RECERCA

OB

15

15

15

   

TOTAL

99

99 UIB

28,5 UB

5/UV

5,5 IRTA

 

 

Especialitat o itinerari GESTIÓ DE LA VEGETACIÓ I PAISATGE MEDITERRÀNIS

Nº Mòdul

Curs

Nom Mòdul

TipologiaMòdul

ECTS

ECTS/ Universitats

1

 

Especiació i diferenciació de plantes

OB

5

5/UIB

     

1

 

Biodiversitat Vegetal en zones mediterrànies

OB

5

5/UIB

     

1

 

Relacions planta/sol

OB

7

 

7/UB

   

2

 

Respostes de les plantes a l'estrès hídric

OP

5

5/UIB

     

2

 

Rego y eficiència en el us de l'aigua

OP

5

5/UIB

     

2

 

Dinàmica del aigua en las plantes y noves tecnologies de reg.

OP

5

2/UIB

   

3/IRTA

2

 

Mecanismes de dissipació de energia en plantes

OP

5

 

5/UB

   

2

 

Respiració y balanç de carboni

OP

5

 

5/UB

   

3

 

Tècniques ecofisiològiques

OP

7

7/UIB

     

3

 

Marcadors moleculars en plantes

OP

5

   

5/UV

 

3

 

Anàlisi de dades

OP

5

5/UIB

     

4

 

Biotecnologia Vegetal

OP

10

10/UIB

     

4

 

Tecnologia de la producció vegetal

OP

10

10/UIB

     

4

 

Productes del metabolisme secundari en plantes mediterrànies

OP

5

5/UIB

     

5

 

Gestió de recursos vegetals

OB

10

10/UIB

     

5

 

Paisatge vegetal

OB

10

10/UIB

     

5

 

Ecofisiología Vegetal

OB

7

 

4,5/UB

 

2,5 IRTA

6

 

Agricultura ecològica

OP

10

10/UIB

     

6

 

Producció primària en ciultivos, matorrales y boscos

OP

7

 

7/UB

   

6

 

Jardineria mediterrània

OP

10

10/UIB

     
   

TREBALL DE RECERCA

OB

15

15

15

   

TOTAL

99

99 UIB

28,5 UB

5/UV

5,5 IRTA

 

 

Estructura o Itinerari 1

Estructura o Itinerari 2

Estructura o Itinerari 3

ECTS Obligatoris

ECTS Optatius

ECTS Obligatoris

ECTS Optatius

ECTS Obligatoris

ECTS Optatius

UIB

34

65

45

54

30

69

UB

32

41,5

22

21,5

26,5

17

IRTA

3

2,5

0

5,5

2,5

3

UV

5

0

0

5

0

5

 

 

% Professorat

UIB

52,38

UB

33,33

IRTA

9,52

UV

4,76

 

TOTAL

 

100