Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i les institucions promotores del Dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO) per a la incorporació de les revistes de la universitat a l'esmentat dipòsit

Palma / Barcelona, 29 de juny de 2007

REUNITS

D'una part, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Sr. Jaume Casals Pons, president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya amb CIF Q5856412A i seu social a Gran Capità, 2-4, Edifici Nexus, Despatx 301 de Barcelona, en nom i representació de les institucions promotores del dipòsit Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO),

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni i

MANIFESTEN

Primer. Que l'any 2005 el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya, el Centre de Supercomputació de Catalunya i el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per a desenvolupar un dipòsit des del qual es difonguin en forma oberta (gratuïta) les revistes científiques, culturals i erudites catalanes per a permetre'n la seva comunicació i posada a disposició a través de la xarxa Internet, facilitar-ne la consulta per mitjà d'una interfície comuna i assegurar-ne la preservació dels continguts, tot respectant la naturalesa i criteris propis de cada publicació i en benefici de l'interès general.

Segon. Que la UIB, en compliment de les seves finalitats de crear, transmetre i difondre la cultura i els coneixements científics, tècnics i professionals és editora de diferents revistes acadèmiques.

Tercer. Que ambdues parts comparteixen la voluntat d'impulsar el progrés i desenvolupament de la societat mitjançant la transmissió i difusió de coneixements, tot aprofitant les noves oportunitats que ofereixen les tecnologies de la informació, per la qual cosa consideren important fer presents a la xarxa Internet els continguts de les revistes editades per la UIB per a augmentar-ne la seva visibilitat i consulta entre la comunitat científica nacional i internacional, en benefici de la recerca i la cultura, així com dels propis autors dels treballs, per la qual cosa

ACORDEN

Primer. Objectiu del conveni

És objectiu d'aquest conveni la inclusió dels sumaris i articles a text complet de les revistes editades per la UIB al dipòsit RACO. Mitjançant aquest acord, la UIB cedeix als promotors del dipòsit els drets que com a editora li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública dels números de la revista ja publicats o a publicar en el futur, a fi i efecte de la seva difusió per mitjà de l'esmentat dipòsit i de preservació dels seus continguts .

Segon. Abast de la cessió

Aquesta cessió és gratuïta, amb eficàcia a nivell mundial i s'efectua en règim de no exclusivitat. Habilita als promotors del dipòsit a efectuar les accions necessàries (reproducció, transformació o adaptació a formats o presentacions diferents) per al compliment de l'objectiu del conveni, ja sigui directament o per encàrrec dels promotors del dipòsit a terceres persones sota la seva responsabilitat directa. Amb aquesta mateixa finalitat la UIB autoritza la utilització del nom i imatge de capçalera de les publicacions, així com altres elements d'identificació inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.

Tercer. Obligacions de la UIB

Mitjançant aquest acord la UIB es compromet a:

  1. Introduir el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de les revistes editades per la UIB al dipòsit RACO cada vegada que aparegui un nou número. Aquesta introducció s'efectuarà tan aviat com sigui possible a partir de la seva distribució o comunicació.
  2. I ncorporar el sumari, els resums (si la revista en disposa) i el text complet dels articles de números ja publicats de les revistes editades per la UIB al dipòsit RACO fins a la data, en la mesura que sigui possible.

Aquestes operacions es realitzaran d'acord amb els procediments establerts pel CBUC (vegeu annex 1).
La UIB nomenarà les persones que s'indiquen a l'annex 2 com a representant executiu i interlocutor tècnic de RACO a la institució.

Quart. Obligacions dels promotors del dipòsit

Mitjançant la signatura del present document els promotors del dipòsit assumeixen els compromisos següents:

  1. Fer possible la presència a RACO de les revistes editades per la UIB tant a efectes de difusió com de preservació dels seus continguts, tot assumint les despeses que se'n derivin.
  2. Assessorar a la UIB en els aspectes legals i tècnics relatius al compliment de l'objectiu del conveni.
  3. Respectar en tot moment les dades d'identificació de les revistes editades per la UIB com a publicació d'origen dels articles i treballs que es difondran per mitjà del dipòsit.
  4. Facilitar informació regularment a la UIB d'aspectes referits a la consulta de les seves revistes per part d'usuaris del dipòsit RACO.

Cinquè. Vigència del conveni

El present conveni tindrà efectes a partir del moment de la seva signatura i es mantindrà en vigor durant un període de dos anys. Un cop transcorregut aquest termini s'entendrà tàcitament prorrogat per biennis successius, excepte que una de les parts notifiqui a l'altra el seu propòsit de denunciar-lo, notificació que es comunicarà per escrit almenys amb tres mesos d'antelació al venciment del termini.

En relació a la difusió dels continguts la durada de la cessió dels drets coincidirà amb la convinguda entre els autors i la UIB.

Sisè. Modificació del conveni

Els pactes d'aquest conveni es podran modificar per acord mutu. La modificació s'inclourà mitjançant addenda als pactes d'aquest instrument.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni les parts el signen per duplicat i a un sol efecte en el lloc i data esmentats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya,

Jaume Casals
President

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1: Indicacions tècniques que estableix el CBUC per introduir el text complet dels articles de les revistes editades per la UIB en el dipòsit de RACO.

Cada revista pot donar accés al text complet dels seus articles amb una de les dues modalitats següents: descàrrega de fitxers (PDF) o enllaç URL. De cara a facilitar l'accés i la preservació dels articles, el CBUC recomana la primera de les dues modalitats mencionades.

Sigui quina sigui l'opció triada, prèviament a la introducció del primer sumari amb text complet, s'haurà de decidir quina de les dues opcions es farà servir i comunicar-ho a l'oficina del CBUC. El sistema no es podrà canviar a no ser que se n'informi anticipadament al CBUC.

  • I ntroducció del text complet dels articles amb càrrega de fitxers. Amb aquesta modalitat el fitxer amb text complet de l'article resideix dins del propi dipòsit. Per cada article cal carregar un fitxer PDF. Cada fitxer ha de correspondre només a un article de la revista (que no pot ser fragmentat).
  • Introducció del text complet dels articles amb enllaç URL. Amb aquesta modalitat el fitxer amb el text complet de l'article és extern al dipòsit. Per cada article cal fer un enllaç des del dipòsit a l'adreça URL corresponent. Aquest enllaç ha de ser de tipus absolut ( http://www ...). L'enllaç, ha de ser estable i ha de portar directament a l'article de la font original que pot ser en qualsevol format estàndard.

ANNEX 2: Representants anomenats per la UIB

Representant executiu

Nom

Miquel

Cognoms

Pastor Tous

Departament

Servei de Biblioteca i Documentació

Càrrec

Director

Adreça

Ctra. de Valldemossa, km. 7,500

CP i Ciutat

07122 Palma de Mallorca

Telèfon

971 17 28 15

Correu electrònic

miquel.pastor@uib.es

Interlocutor tècnic

Nom

Eduard

Cognoms

del Valle Pérez

Departament

Digitalització i Web (Servei de Biblioteca i Documentació)

Càrrec

Cap d'Unitat

Adreça

Ctra. de Valldemossa, km. 7,500

CP i Ciutat

07122 Palma de Mallorca

Telèfon

971 17 33 56

Correu electrònic

eduard.delvalle@uib.es