Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme el projecte d'investigació en el jaciment de Son Matge (Valldemossa)

Palma, 28 de maig de 2007

REUNITS

D'una part, l'Hble. Sr. Joan Cerdà Rull, conseller executiu en funcions del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural del Consell Insular de Mallorca, amb CIF S-0711002-F i domicili al carrer General Riera, 113 de Palma, amb habilitació expressa de l'Hble. Sra. Presidenta en funcions del Consell Insular de Mallorca en virtut de Decret d'habilitació de data 26/04/2007, assistit per l'Il·lm. Sr. Secretari Tècnic en funcions, Miquel Ferrà i Jaume.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar per aquest acte, i

DIUEN

El Consell Insular de Mallorca té les competències en matèria de Patrimoni Històric, en virtut de la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als Consell Insulars en matèria de Patrimoni històric, de promoció sòciocultural, d'animació sòciocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports. Entre les competències de patrimoni històric s'inclouen les de fomentar i estimular la realització d'activitats encaminades a l'estudi i conservació del nostre patrimoni històric, entre les quals cal destacar la importància de les excavacions arqueològiques i paleontològiques.

La Bauma de Son Matge fou descoberta com a jaciment arqueològic per William H. Waldren el 1968. Durant l'any 2006 es signà un conveni amb la UIB perquè un dels seus equips dugués a terme les tasques de conservació i delimitació del jaciment esmentat, el qual fa pocs anys patí l'esbucament d'una part de la cornisa rocosa que el cobreix. L'actuació esmentada enguany es vol completar amb la realització d'una sèrie d'analítiques de diferents materials tendents a revisar les datacions que es feren en els primers temps de l'excavació de la bauma. Aquesta actuació també s'insereix en el projecte d'investigació emparat pel Ministeri d'Educació i Ciència i desenvolupat per l'equip arqueològic Subsistence and Resources in a mediterranean insular environment. The balearic human comunities during prehistory

A aquest efecte, d'acord amb les competències que són pròpies d'ambdues institucions, i amb ple respecte a l'ordenament jurídic vigent,

CONVENEN

PRIMER . El Consell Insular de Mallorca col·laborarà amb la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme el Projecte d'investigació en el jaciment de Son Matge, de Valldemossa. El projecte d'intervenció fou aprovat per la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Històric a la sessió de dia 20 d'abril de 2007.

Les actuacions que comprendrà aquesta investigació es detallen a l'apartat Objectivos del proyecto i objetivos terminales (ANNEX I).

SEGON . Per a la realització d'aquesta activitat el Consell Insular de Mallorca aportarà SIS MIL EUROS (6.000 ¿) a càrrec a la partida 30.45310.78904 del Pressupost per a l'any 2007, i reserva de crèdit autoritzada núm. 200700007760. El pressupost total de l'activitat és de sis mil euros (6.000 ¿), com s'especifica al projecte (ANNEX I).

TERCER . El projecte d'actuació haurà d'obtenir totes les autoritzacions preceptives.

QUART . Aquesta quantitat es farà efectiva prèvia presentació de les factures demostratives de la despesa i la memòria de l'activitat dins del termini de justificació que acabarà el 31 d'octubre de 2007 . Per fer-ne efectiu el pagament, les factures hauran de dur el vistiplau del conseller executiu del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural. Qualsevol modificació que es produeixi en la realització de l'activitat esmentada, haurà d'ésser notificada al CIM.

CINQUÈ . Una vegada finalitzada l'activitat, o conclosa l'obra o servei o actuació, objecte de subvenció, el servei responsable de Patrimoni Històric emetrà informe d'avaluació i de comprovació de la subvenció i de la seva adequació amb la finalitat del present conveni.

SISÈ . Seran obligacions de la Universitat de les Illes Balears:

  1. Acreditar la realització de l'activitat, el compliment de les condicions, i les modificacions que s'hagin produït.
  2. Comunicar al Consell Insular de Mallorca, en qualsevol moment, l'obtenció de subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat i no consignades en la sol·licitud.
  3. Facilitar tota la informació que li sigui requerida pel Consell Insular de Mallorca.

d) Constituir les garanties que siguin exigibles, en el seu cas.

e) Fer en llengua catalana, si n'és el cas, la publicitat de l'activitat subvencionada.

  1. Fer constar que l'activitat està subvencionada o patrocinada pel Consell Insular de Mallorca.

g) El Consell Insular de Mallorca podrà, en qualsevol moment, auditar, tant econòmica com tècnicament, el programa objecte de la subvenció

  1. Sotmetre's a les actuacions de fiscalització i control de la Intervenció del Consell Insular de Mallorca i del Tribunal de Comptes.

i) Fer constar la percepció i l'aplicació de la subvenció en la seva comptabilitat o en els llibres de registre. En cas de no tenir obligació de dur la comptabilitat, deixar-ne constància en la documentació que la substitueixi.

SETÈ . Els òrgans competents del Consell Insular de Mallorca podran anul·lar total o parcialment la subvenció concedida en el cas d'incompliment per part del beneficiari d'alguna de les obligacions establertes, el qual vendrà obligat al reintegrament de les quantitats rebudes i dels interessos de demora que corresponguin, prèvia la tramitació del corresponent procediment previst a les lleis. El procediment utilitzat serà el contradictori, garantint sempre el dret de l'interessat a l'audiència.

VUITÈ . El fet d'alterar les condicions determinades en el conveni podrà comportar una modificació de l'acord de concessió de la subvenció.

NOVÈ . Aquest conveni serà vigent fins al 31 de desembre de 2007.

Així ho acorden ambdues parts, firmen per duplicat i a un sol efecte el present conveni de col·laboració.

El conseller executiu en funcions del Departament de Patrimoni i Identitat Cultural La rectora de la UIB
Joan Cerdà Montserrat Casas
El secretari tècnic en funcions
Miquel Ferrà

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).