Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'un programa d'ajudes destinades als professors i al personal d'administració i serveis (PAS), funcionaris o amb contracte laboral indefinit de la UIB, per a estades a universitats estrangeres, amb la finalitat de conèixer la posada en pràctica de les directrius de l'espai europeu d'educació superior

Palma, 21 de juny de 2007

PARTS

Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat pel Decret 7/2003, de 30 de juny (BOIB núm. 93, d'1 de juliol de 2003), en l'exercici de les facultats que li atribueix l'article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril de 2007), en l'exercici de les facultats que li atribueixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

ANTECEDENTS

  1. La Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, a l'article 89.4, estableix que l'Estat, les comunitats autònomes i les universitats han de fomentar la mobilitat dels professors en el marc de l'espai europeu de l'ensenyament superior a través de programes i convenis específics i dels programes de la Unió Europea. Per tant, és objectiu comú de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la Universitat de les Illes Balears la implantació de l'espai europeu d'educació superior a la UIB.
  2. La Conselleria d'Educació i Cultura ha publicat la Resolució de 26 d'abril de 2007 (BOIB núm. 70, de 10 de maig de 2007), per la qual es convoquen ajudes per compensar el cost del desplaçament i de l'estada del professorat i del personal d'administració i serveis (PAS), funcionaris o amb contracte laboral indefinit de la UIB, a una universitat estrangera que imparteixi estudis en el format de crèdit europeu o crèdits ECTS ( European Credits Transfer System ).
  3. El coneixement de les experiències dutes a terme en altres universitats amb estudis amb el format de crèdit europeu o crèdits ECTS pot servir per a una millor implantació d'aquests estudis a la UIB.
  4. De conformitat amb el que disposen els articles 26, 27 i 28 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions i l'article 10 de l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de 2005, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria d'educació i cultura, la Universitat de les Illes Balears té interès en participar com entitat col·laboradora en la convocatòria esmentada a l'apartat 2.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

L'objecte d'aquest Conveni és concretar els termes de la col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura, que convoca ajudes destinades als professors i al personal d'administració i serveis (PAS), funcionaris o amb contracte laboral indefinit de la UIB, per a estades a universitats estrangeres, amb la finalitat de conèixer la posada en pràctica de les directrius de l'espai europeu d'educació superior, i la Universitat de les Illes Balears, que hi participa com a entitat col·laboradora.

2. Actuacions que ha de realitzar la Universitat de les Illes Balears

La Universitat de les Illes Balears, com a entitat col·laboradora, ha de realitzar les següents actuacions:

  1. Ha de supervisar que l'estada en una universitat estrangera sigui coherent amb la planificació organitzativa del departament a què pertany el professor o del servei a què pertany el personal d'administració i serveis (PAS).
  2. Realitzar el pagament de les despeses subvencionades, corresponents al desplaçament, allotjament i manutenció, als beneficiaris de les ajudes, a partir de la data de publicació de la resolució de concessió en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .
  3. Rebre i custodiar la documentació dels beneficiaris de les ajudes que justifica les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció que són objecte de subvenció, mitjançant factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa.
  4. Abans del 10 de novembre de 2007, ha de trametre a la Direcció General d'Universitat de la Conselleria d'Educació i Cultura un certificat del gerent de la Universitat de les Illes Balears acreditatiu de la realització de l'activitat i del compliment de la finalitat de la subvenció, així com de la veracitat i la regularitat de la documentació justificativa de l'ajuda. Aquest certificat haurà de contenir, desglossada, la relació dels beneficiaris i la quantitat abonada a cada un, i haurà d'adjuntar la còpia dels justificants de les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció i del justificant dels dies d'estada.

3. Abonament de les ajudes a l'entitat col·laboradora

La Conselleria d'Educació i Cultura abonarà a la Universitat de les Illes Balears, mitjançant transferència bancària, l'import de les ajudes concedides, després d'haver-se realitzat i justificat l'activitat, en els termes que s'estableixen a la clàusula anterior, i després d'haver rebut del beneficiari la memòria i el projecte a què fa referència l'apartat 18.3 de la convocatòria.

Si el beneficiari no ha desenvolupat l'activitat en els termes prevists en la convocatòria o si de la revisió de la documentació justificativa se'n deriva que l'activitat no s'ha realitzat en els termes que varen servir de base per a la concessió de l'ajuda, es revisarà la resolució de concessió, atès que el pagament a l'entitat col·laboradora es duu a terme després d'haver-se realitzat i justificat l'activitat. En el supòsit d'incompliment parcial de les obligacions per part dels beneficiaris es minorarà la quantia de la subvenció i es farà el pagament de la part justificada correctament.

4. Obligacions de l'entitat col·laboradora

La UIB, com a entitat col·laboradora, ha de complir les obligacions que s'estableixen en l'article 28 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de subvencions.

5. Vigència

Aquest conveni serà vigent fins el 31 de desembre de 2007.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

Francesc J. Fiol
Conseller

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).