Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, la Societat Arqueològica Lul·liana i la Universitat de les Illes Balears (UIB) per dur a terme la digitalització del «Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana »

Palma, 6 de juliol de 2007

REUNITS

D'una part, el senyor Fernando Alzamora Carbonell, amb NIF 41334166-S, com a president de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, i el senyor Andreu Ramis Puig-gros, amb NIF 42982637-F, com a director gerent de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, actuant ambdós en representació d'aquesta entitat, amb domicili social a Palma, al carrer de Can Tàpera, núm. 5, i CIF G-57100141, d'acord amb el que disposen els seus estatuts.

D'una altra part, la presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana (SAL), senyora Maria Barceló Crespí, amb DNI 41398343-E, amb representació d'aquesta d'acord amb els seus estatuts.

I d'una altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre totes tres institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions,

ACORDEN

Primer. Objectius

La SAL és l'editora de la publicació periòdica de caràcter científic Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana , disposa d'una col·lecció completa d'aquesta publicació i vol dur-ne a terme la digitalització per tal de facilitar-ne l'ús i la consulta i, alhora, preservar els originals impresos.

La UIB, a través del seu Servei de Biblioteca i Documentació, té els mitjans tècnics i l'experiència necessaris per dur a terme projectes de construcció de biblioteques digitals i versions digitals de documents. La UIB, d'acord amb els seus Estatuts, té entre les seves missions la col·laboració amb les institucions de les Illes Balears, amb una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears, i considera que aquest projecte és important per a aquestes qüestions i per ampliar l'àmbit d'investigació, amb vista a facilitar tant a la comunitat universitària com al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears l'accés a la informació continguda en aquests documents.

La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, col·labora activament en diversos projectes de difusió cultural, ha donat suport diverses vegades tant a iniciatives de la UIB com de la SAL, i vol, en aquesta ocasió, contribuir a la digitalització del Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana .

Segon. Tipus de cooperació

Per aquests motius i atesa l'experiència i la reconeguda capacitat tècnica de la UIB en aquest camp, les tres institucions, la Societat Arqueològica Lul·liana, la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, i la UIB, signen el present conveni, mitjançant el qual es comprometen a col·laborar en matèria de publicacions digitals.

Tercer. Equip de treball

La realització d'aquests treballs serà coordinada per la presidenta de la Societat Arqueològica Lul·liana, pel director gerent de la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, i pel director del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB. Els coordinadors dels treballs podran sol·licitar la col·laboració de les persones que considerin convenients per al seu bon desenvolupament.

Cada una de les entitats, individualment, serà responsable de les persones que treballin i/o es contractin per a aquesta finalitat.

Quart. Compromisos

La UIB es compromet a:

Realitzar una versió digital de la col·lecció completa de la publicació periòdica Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana , formada per 62 volums enquadernats, que contenen un total aproximadament de 27.400 pàgines, que inclourà les operacions següents:

1. Digitalització dels volums mitjançant escaneig d'alta resolució.
2. Restauració digital de les imatges obtingudes.
3. Conversió a format pdf amb OCR.
4. Entrega d'una imatge tiff d'alta resolució per cada pàgina i d'un arxiu pdf multipàgina amb OCR per a cada número.
5. Construcció d'una revista electrònica sobre la plataforma Greenstone Digital Library accessible a través de la xarxa Internet.
6. Edició de mil DVD amb la revista digital.

La SAL es compromet a:

  1. Aportar els originals del fons documental que s'ha de digitalitzar durant el temps necessari per realitzar els treballs i traslladar-los a la UIB.
  2. Autoritzar la UIB a incloure els documents digitals producte d'aquest projecte a la seva biblioteca digital, cedint els drets que com a editora li corresponen en matèria de reproducció i comunicació pública dels números de la revista ja publicats o a publicar en el futur, a fi i efecte de fer-ne la difusió per mitjà de l'esmentada biblioteca digital.
    Aquesta cessió és gratuïta, amb eficàcia a nivell mundial, i s'efectua en règim de no exclusivitat. Amb aquesta mateixa finalitat la Societat Arqueològica Lul·liana autoritza la utilització del nom i imatge de capçalera de les publicacions, així com altres elements d'identificació, inclosos els gràfics, tipogràfics, de disseny o similars.
  3. Nomenar un responsable tècnic que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

La Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears, es compromet a:

  1. Aportar un ajut total de 17.215 euros (inclòs el 20% de despeses generals UIB i els imposts) a la UIB per finançar els costs del projecte de digitalització. L'ajut econòmic serà ingressat al compte núm. 2051-0151-65-1014198336 de la Universitat de les Illes Balears en dos pagaments de 8.607,50 euros cada un. El primer pagament es farà efectiu a la signatura del present acord, i el segon, en els trenta dies posteriors a la finalització del projecte, lliurats prèviament a la Fundació Sa Nostra 150 exemplars del DVD.
  2. Nomenar un responsable tècnic, que serà l'interlocutor de la direcció del Servei de Biblioteca i Documentació.

Cinquè. Operacions comercials

Les operacions econòmiques derivades de la realització d'aquest projecte es canalitzaran a través de Sa Nostra, Caixa de Balears.

Perquè una altra entitat financera pugui adherir-se al projecte serà necessari el consentiment per escrit de les entitats signants del present acord.

Sisè. Accions de difusió

La Societat Arqueològica Lul·liana difondrà el resultat del projecte entre els seus socis de manera gratuïta, fent constar que la seva realització ha estat possible gràcies a l'esforç de les tres entitats col·laboradores.

A tota la difusió gràfica, inclosos els DVD i la biblioteca digital, i pública del projecte haurà de quedar palesa la participació de les tres entitats signants del present acord, mitjançant la inclusió dels respectius logotips. Així mateix, a la biblioteca digital s'establirà un enllaç amb les pàgines web de les institucions participants.

Setè. Vigència i durada

El present conveni entrarà en vigor el dia de la signatura i finirà en tenir completament finalitzat el projecte, com a màxim el dia 31 d'octubre de 2008.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en tres exemplars i amb un sol efecte.

 

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,

Fernando Alzamora
President

Per la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears,

Andreu Ramis
Director gerent

   

Per la Societat Arqueològica Lul·liana,

Maria Barceló
Presidenta

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).