Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració institucional entre la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de les Illes Balears

Bellaterra, 27 de juliol de 2007
Palma, 3 de juliol de 2007

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (en endavant UAB), Magnífic Senyor Lluís Ferrer Caubet, segons decret com a representant d'aquesta, amb adreça social a Campus UAB, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), i amb número d'identificació fiscal Q-0818002-H, en virtut de les competències que li atorga l'article 75 paràgraf M dels Estatuts.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

I. Que per resolució de 29 de setembre de 2006 (BOE núm. 243, d'11 d'octubre) del Ministeri de Ciència i Tecnologia, s'ha concedit un ajut al doctor Jaume Cruz Feliu, del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la UAB, per al desenvolupament del projecte d'investigació DEP2006-56013: Creació d'una xarxa temàtica sobre motivació, cooperació, compromís o abandonament en l'esport infantil i juvenil.

II. Que en el desenvolupament del projecte mencionat hi participa el doctor Alexandre Garcia Mas, professor del Departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears.

III. Que per poder facilitar el desenvolupament de les activitats de l'equip investigador, ambdues institucions consideren convenient el traspàs d'una part de l'ajut a la UIB perquè sigui gestionat per aquesta entitat directament.

Per tot això, ambdues entitats signen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera

L'objectiu del present conveni és facilitar les tasques que ha de dur a terme el doctor Alexandre Garcia Mas, professor del Departament de Psicologia de la UIB, a través del traspàs a aquesta universitat del finançament necessari per poder atendre les despeses generades pel seu treball d'investigació.

Segona

La UAB, amb càrrec al centre de cost 121.914, transferirà a la UIB la quantitat de 7.735,54 euros: aquesta quantitat inclou els costs indirectes, que ingressarà en el seu compte general d'administració núm. 2051.0151.65.1014198336 de la Caixa de Balears «Sa Nostra», per tal que aquesta ho posi a disposició del doctor Alexandre Garcia Mas, segons la següent distribució:

1a anualitat 2a anualitat 3a anualitat
Despeses de personal 445,37 336,34 373,30
Costs d'execució 2.019,77 1.525,31 1.692,92
Costs indirectes 517,68 390,95 433,91
TOTAL 2.982,82 2.252,59 2.500,13

Tercera

D'acord amb el que estableix la Resolució abans esmentada de 29 de setembre de 2006 (BOE núm. 243, d'11 d'octubre), en relació amb la presentació dels informes de seguiment corresponents al projecte, els serveis corresponents de comptabilitat de la UIB es comprometen a trametre a l'Oficina d'Investigació i Transferència de Tecnologia de la UAB el certificat corresponent a les despeses realitzades amb càrrec a la transferència efectuada en virtut del present acord.

Quarta

Aquest conveni s'inicia el dia de la seva signatura i finalitzarà el dia 30 de setembre de 2009, data en la qual finalitza el projecte d'investigació.

I com a mostra de conformitat i d'acceptació, ambdues parts subscriuen el present document, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats al capdamunt.

 

Per la Universitat Autònoma de Barcelona, Per la Universitat de les Illes Balears,
Lluís Ferrer
Rector
Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).