Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Palma, 24 de maig de 2007

ACORD

El 30 de novembre de 2005 es va subscriure un Conveni de col·laboració per a l'edició d'un codi de legislació turística entre la Conselleria de Relacions Institucionals, la Conselleria de Turisme, la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears.

L'apartat 6 de la clàusula quarta del Conveni esmentat establia que "l'obra es podrà vendre al públic al preu fix, impostos inclosos, que prèviament acordin les parts". Actualment, aquest projecte editorial, titulat Legislació turística , integrat en la Col·lecció legislativa de l'Institut d'Estudis Autonòmics, es troba en procés d'impressió.

L'IEA, mitjançant conversacions prèvies, ha proposat a totes les parts signatàries i aquestes han acceptat, que el preu de venda públic de l'obra Legislació turística , sigui de 30 euros (TRENTA euros), en ambdues versions (catalana o castellana).

Així mateix, l'IEA té prevista l'actualització dels preus de les publicacions que edita mitjançant la publicació de la corresponent Resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals, en la que s'ha d'incloure-hi aquesta obra.

Per això, a efectes de donar compliment a l'establert en l'apartat 6 de la clàusula quarta del Conveni, així com de poder incloure-hi aquesta obra en la Resolució esmentada en el paràgraf anterior, es signa aquest Acord, en quatre exemplars, en prova de conformitat amb el preu esmentat anteriorment.

Per la Conselleria de Relacions Institucionals, Per la Conselleria de Turisme,
Per la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca,

Per la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell de Direcció de data 19 de juny de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 25 de juliol de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).