Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre l'Associació Pen Català i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 20 de juny de 2007

 

REUNITS

D'una part, la senyora Dolors Oller Rovira, presidenta del PEN Català (PENC), amb domicili legal a Barcelona, carrer de la Canuda, 5, 5è, CP 08002, com a representant d'aquest, elegida per l'Assemblea General del dia 12 de maig de 2005.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària i suficient per establir aquest acord marc d'acord amb les següents

 

CLÀUSULES

Primera. Objectius

Amb aquest acord el PENC i la UIB pretenen promoure, mitjançant programes comuns, l'organització de trobades literàries i científiques, estudis i publicacions.

La cooperació s'articularà essencialment en les formes següents:

  • Organització de trobades científiques comunes (congressos, convenis, simposis)
  • Participació de docents, investigadors, llicenciats i estudiants pròxims a llicenciar-se en seminaris, trobades i congressos organitzats per una de les dues seus
  • Organització de cursos, seminaris i conferències durant el període dels cursos acadèmics
  • Estudis i investigacions per part de professors, investigadors, llicenciats i estudiants pròxims a llicenciar-se de les dues seus
  • Publicació de llibres, revistes i altres obres científiques i intercanvi de publicacions especialitzades en els àmbits de la cooperació

  Segona. Programa de cooperació

  Els programes, el temps i les modalitats de la cooperació seran establerts per mitjà de convenis específics, elaborats per a aquest fi, d'una durada mínima d'un any i màxima de tres, a partir de l'1 de gener, signats pels representants del PENC i la UIB.

  Els convenis específics seran preparats de comú acord per una comissió acadèmica mixta formada a cada seu, pel representant legal de la institució, o persona que delegui, i dos membres més de cada institució. La comissió mixta té la facultat de comptar amb experts.

  Els convenis específics, signats per la presidenta del PENC i per la Rectora de la UIB, s'adjuntaran al present conveni.

  Aquests hauran de contenir la indicació precisa de les formes de cooperació que s'hagin de realitzar entre les previstes a la clàusula primera i la indicació analítica dels pressuposts relatius a les despeses.

  Correspondrà als representants de cada seu informar els docents interessats dels criteris operatius prevists per aquest acord.

  Tercera. Cobertura econòmica

  Per al desenvolupament dels programes de cooperació les dues entitats assignaran, en funció de les disponibilitats pressupostàries, una suma adequada a la seva cobertura.

  Les despeses resultants per als acords executius signats i adjuntats al conveni seran sostingudes, en general, separadament per les dues parts. La repartició diferent per a casos específics s'establirà en els mateixos convenis específics o mitjançant declaracions específiques d'objectius.

  L'especificació de despeses d'estada serà concordada per la comissió mixta de la qual es parla a la clàusula segona.

  Quarta. Vigència i durada

  El present acord marc entra en vigor el dia de la signatura i té una validesa d'un any, període que es renovarà tàcitament. Cadascuna de les parts pot, en qualsevol moment, renunciar a l'acord sempre que ho comuniqui de forma expressa de manera que l'altra part en pugui tenir constància.

  La renúncia produirà efecte des de l'inici de l'any financer següent a aquell en el qual hagi estat exercit.

  Cinquena. Modificacions

  El present acord pot ser, en qualsevol moment, esmenat o modificat de comú acord, signat per la presidenta del PENC i per la Rectora de la UIB.

  I com a prova de conformitat, el signen les dues parts en dos exemplars, en el lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

  Pel PEN Català,

   

  Per la Universitat de les Illes Balears,

   

  Dolors Oller
  Presidenta

  Montserrat Casas
  Rectora

   

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 14 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears de data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).