Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears per a la creació de l'Institut de Física Interdisciplinària de SistemesCcomplexos (IFISC) com a centre mixt de titularitat compartida entre les institucions esmentades

Madrid, 20 de juny de 2007
Palma, 18 de juny de 2007

 

INTERVENEN

D'una part, el senyor Carlos Martínez Alonso, president del Consell Superior d'Investigacions Científiques (d'ara endavant, CSIC), que actua en el seu nom i representació en l'exercici de la competència que té atribuïda pels articles 15.1 a ) i f ) i 46.3 de l'Estatut de l'Organisme Autònom Consell Superior d'Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1945/2000, d'1 de desembre (BOE de 2 de desembre de 2000).

De l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les dues parts es reconeixen mútuament la capacitat i el poder necessaris per obligar-se en aquest conveni específic de col·laboració, a l'efecte del qual

 

EXPOSEN

Primer

Que la Llei 13/1986, de 14 d'abril, de foment i coordinació de la investigació científica i tècnica estableix el marc normatiu per promoure la cooperació i la col·laboració dels organismes públics estatals d'investigació amb les comunitats autònomes, amb les universitats, fundacions o amb institucions sense ànim de lucre, tant nacionals com estrangeres, així com amb empreses públiques i privades, en l'àmbit de la investigació científica i el desenvolupament i innovació tecnològica.

 

En aquest sentit, l'article 15.2 de l'esmentada Llei 13/1986, de 14 d'abril, preveu que els organismes públics d'investigació puguin subscriure convenis de col·laboració amb les universitats per a la creació, la gestió o el finançament de centres o unitats d'investigació.

Segon

El Consell Superior d'Investigacions Científiques és un organisme públic d'investigació amb caràcter d'organisme autònom, d'acord amb el que preveu l'article 43.1. a ) de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri d'Educació i Ciència a través de la Secretaria d'Estat d'Universitats i Investigació, sota la direcció de la qual executa, en l'àmbit de les seves competències, les tasques d'investigació científica i de coordinació que es deriven de les directrius que estableix el Govern en matèria de política científica i de desenvolupament tecnològic. Té com a finalitat primordial promoure i realitzar la investigació científica i tècnica dins del marc i al servei de la política científica i tecnològica del país, per tal d'impulsar i contribuir al seu desenvolupament econòmic, social i cultural.

Que, a l'article 5 de l'Estatut de l'Organisme Autònom Consell Superior d'Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1945/2000, d'1 de desembre, es determinen les activitats que el CSIC pot dur a terme per complir les seves funcions, entre les quals s'inclou la participació en la creació i el manteniment d'unitats d'investigació i desenvolupament de caràcter mixt, mitjançant un conveni amb les universitats o amb altres institucions. En aquest mateix sentit, l'article 37 de l'estatut esmentat estableix que el Consell Superior d'Investigacions Científiques pot participar, mitjançant un conveni subscrit amb aquest objectiu, en la creació i el manteniment d'unitats d'investigació i desenvolupament de caràcter mixt i de titularitat compartida amb universitats i altres organismes públics i privats.

Tercer

Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic que exerceix els drets reconeguts per l'ordenació jurídica per realitzar el servei públic de l'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

Quart

Que el CSIC i la UIB van subscriure un acord marc de col·laboració, el dia 30 de març de 1995, per instrumentar i regular les relacions entre aquestes dues institucions, en el qual es preveuen diverses modalitats de col·laboració que s'han de desenvolupar a través de convenis específics.

Que, en el desenvolupament d'aquest acord marc, ambdues institucions van subscriure un conveni específic de col·laboració el 19 de juny de 1995, que va permetre la reestructuració del llavors centre mixt UIB-CSIC, Institut d'Estudis Avançats de les Illes Balears, que va passar a anomenar-se Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), un centre mixt estructurat en dos departaments, el de Física Interdisciplinària i el de Recursos Naturals.

Cinquè

Que, durant l'any 2005, el CSIC va sotmetre a un procés d'avaluació externa, per part de l'European Science Foundation, els plans d'actuació de tots els seus centres. L'avaluació del pla d'actuació del Departament de Física Interdisciplinària de l'IMEDEA va ser gestionada des de la Comissió d'Àrea de Ciències i Tecnologies Físiques del CSIC. Partint d'aquest procés d'avaluació, el pla d'actuació del CSIC, aprovat el maig de 2006, preveu en la seva línia estratègica RETICULA, dins de l'eix "Física i matemàtiques", la creació d'un institut de física interdisciplinària com a unitat mixta amb la UIB.

Sisè

Que, amb les conclusions del procés d'avaluació esmentat i del pla d'actuació del CSIC, el CSIC i la UIB van subscriure un conveni específic de col·laboració, el dia 2 d'agost de 2006, amb la finalitat de constituir el Departament de Física Interdisciplinària de l'IMEDEA com a una unitat independent de l'institut esmentat.

Setè

Que aquest conveni específic de col·laboració ha estat autoritzat pels òrgans competents de cada una de les parts.

Pel que exposa aquest conveni, en el desenvolupament dels antecedents esmentats, els sotasignats acorden formalitzar aquest conveni específic de col·laboració, d'acord amb les següents

 

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

L'objectiu d'aquest conveni és la creació per part dels sotasignats de l'Institut de Física Interdisciplinària de Sistemes Complexos (d'ara endavant, IFISC), com un centre mixt de titularitat compartida entre el CSIC i la UIB, de conformitat amb el que disposa l'article 37 de l'Estatut de l'Organisme Autònom Consell Superior d'Investigacions Científiques, aprovat pel Reial decret 1945/2000, d'1 de desembre.

La definició programàtica d'objectius de l'IFISC es crea a partir de constatar quins punts importants del desenvolupament científic apareixen entre les fronteres de camps establerts, i pretén el desenvolupament d'una investigació interdisciplinària i estratègica des de la perspectiva de la física. La investigació interdisciplinària indica la voluntat de transferir coneixement i mètodes a través dels marcs disciplinaris tradicionals, i no la superposició (multidisciplinària) de disciplines o experts en diversos camps. La investigació estratègica indica centrar-se en estudis avançats en camps amb potencial de futur i rellevància social en l'avenç del coneixement, la qual cosa evita la dicotomia "bàsica-aplicada". Això es tradueix en la recerca de finestres d'oportunitat en àrees emergents més enllà de les temàtiques tradicionals que van definir la física del segle XX.

Segona. Funcions

Les funcions de l'IFISC són les següents:

a ) Contribuir a l'avenç de la investigació científica avançada en sistemes complexos: física estadística i no lineal, que constitueix la línia transversal d'investigació de l'IFISC, i en les línies específiques següents: 1) òptica no lineal i dinàmica de dispositius optoelectrònics; 2) informació quàntica i nanociència; 3) dinàmica de fluids, biofluids i fluids geofísics; 4) biofísica i fenòmens no lineals en ecologia i fisiologia; 5) dinàmica i fenòmens col·lectius en sistemes socials.
La renovació d'aquestes línies d'investigació és objecte de decisió de la Comissió Rectora, partint de l'elaboració interna i avaluació externa de successius plans d'actuació.

b ) Promoure la formació de personal investigador i donar suport a la docència de postgrau.

c ) Col·laborar amb les administracions públiques i contribuir al progrés científic mitjançant la difusió nacional i internacional del coneixement generat i transferència dels resultats de la investigació a la societat.

d ) Potenciar les relacions amb altres centres nacionals i internacionals per integrar-se al màxim a l'Espai Europeu d'Investigació (ERA).

e ) Promoure la captació dels recursos econòmics necessaris per complir els objectius d'aquest conveni.

f ) Intervenir i prendre part en tots els àmbits que, en general, estiguin relacionats amb aquests objectius.

Tercera. Personal

L'IFISC es constitueix amb personal que pertany al CSIC i a la UIB.

a ) Investigadors permanents : s'adscriuen a l'IFISC els investigadors amb plaça o contracte permanent que es preveuen en el pla d'actuació 2006-09 del Departament de Física Interdisciplinària de l'IMEDEA. La relació d'aquests investigadors és adjunt a l'annex I, que queda unit a aquest conveni com a part integrant i inseparable. L'adscripció de nous investigadors permanents és objecte de decisió de la Comissió Rectora partint de l'elaboració interna i avaluació externa de successius plans d'actuació.

A més dels investigadors permanents que constitueixen d'inici l'IFISC, s'hi adscriuen, durant el període 2006-09, les noves places de personal científic funcionari assignades a l'IMEDEA en el desenvolupament del pla d'actuació d'aquell període de l'Àrea de Ciències i Tecnologies Físiques del CSIC. Igualment, s'adscriuen a l'IFISC els contractes i places permanents de la UIB que corresponen a l'estabilització de contractes actualment adscrits per part de la UIB al Departament de Física Interdisciplinària de l'IMEDEA.

b ) Investigadors no permanents : passen a formar part del personal científic de l'IFISC tots els científics contractats i becaris actualment adscrits al Departament de Física Interdisciplinària de l'IMEDEA. D'ara endavant, formen part del personal científic de l'IFISC els investigadors el contracte o beca dels quals hi estigui adscrit per part del CSIC o de la UIB. El personal docent de la UIB sense plaça o contracte permanent que participi en projectes d'investigació de l'IFISC, i que així ho sol·liciti al director de l'IFISC, ha de tenir la consideració de personal científic després d'haver-se elaborat un informe favorable de la Junta de l'IFISC.

c ) Personal tècnic, de suport i personal administratiu : el CSIC i la UIB han d'adscriure a l'IFISC el personal necessari per al seu bon funcionament.

d ) Altre personal científic : la Junta de l'IFISC pot associar-lo al personal científic d'altres institucions que desenvolupin tasques significatives d'assessorament o de col·laboració científica estable.

El personal que integri l'IFISC ha de mantenir el règim jurídic que en cada cas sigui aplicable en funció de l'organisme del qual depengui. Amb independència de la seva dependència institucional, els investigadors gaudeixen d'igualtat de drets pel que fa al règim de subvencions, ús d'infraestructures i direcció i participació en projectes i contractes del CISC i la UIB.

Quarta. Espais, infraestructura. Finançament. Participació en inversions i despeses de funcionament

Les parts han d'aportar els recursos necessaris que garanteixin el compliment de les funcions que es detallen a la clàusula segona d'aquest conveni, d'acord amb els criteris següents:

a ) Seu i locals : l'IFISC ha d'establir la seva seu a l'edifici d'instituts d'investigació del campus de la UIB, finançat amb recursos econòmics procedents del Fons per al Desenvolupament Regional (FEDER) (2005-2006) ref. UNBB05-35-022 i cofinançat entre la UIB i l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb el protocol de col·laboració subscrit entre ambdues institucions el 31 de juliol de 2006 (apartat 4 i annex 4). Com a locals mínims inicials, l'IFISC ha d'ocupar els espais de l'edifici esmentat, descrits a l'annex II, que queda unit a aquest conveni com a part integrant i inseparable d'aquest, i ja previstos en el projecte FEDER de referència. Fins que la construcció de l'edifici d'instituts de la UIB permeti l'ocupació d'aquests locals, el personal de l'Institut ha d'ocupar els locals actualment utilitzats pels membres del Departament de Física Interdisciplinària de l'IMEDEA.

b ) Les infraestructures científiques transportables, recursos econòmics i projectes adscrits actualment a l'IMEDEA, el responsable científic del qual passi a formar part de l'IFISC, queden adscrits a l'IFISC.

c ) Els actius aportats a la signatura d'aquest conveni o adquirits en un moment posterior , amb el finançament de cada un dels sotasignats, queden a disposició de l'IFISC, per al seu ús, dirigit a la consecució dels objectius manifestats en aquest conveni, durant el seu període de vigència, sense que això suposi la transmissió del títol de propietat, que roman en els cedents/finançadors.

d ) L'IFISC ha de mantenir actualitzat, en qualsevol moment, un inventari dels béns que tingui adscrits (mobles, immobles i històric), que ha d'assenyalar la institució a la qual en cada cas correspongui la propietat d'aquests.

e ) En matèria de despeses de funcionament:

- Els sotasignats acorden dotar l'IFISC d'un pressupost anual de caràcter funcional únic. Aquest pressupost ha d'estar constituït per les aportacions del CSIC i de la UIB, segons els conceptes que es determinin, agrupats en ingressos i despeses, i s'ha de presentar anualment a la Comissió Rectora, la qual l'aprovarà quan les parts n'hagin tingut coneixement.

A aquests efectes, cada any, les parts han de signar els documents d'addenda econòmica corresponents, en els quals s'han d'especificar les aportacions de cada una d'aquestes. No obstant això, la UIB es fa càrrec de les despeses ordinàries de manteniment de la seu i locals adscrits a l'IFISC al Campus de la UIB.

Les parts poden obrir, respectivament, una unitat de despesa diferenciada, d'acord amb el que disposen els apartats anteriors d'aquesta clàusula, gestionada sota les directrius de la direcció de l'IFISC.

El finançament de projectes d'investigació de convocatòries públiques o privades, en règim de concurrència competitiva, no es comptabilitzen com a aportacions en espècie a les despeses de funcionament del centre.

La justificació de les subvencions rebudes per l'Institut s'ha de fer a les entitats que les lliurin.

- Amb independència dels compromisos econòmics reflectits en l'apartat anterior, els sotasignats es comprometen a impulsar, a través dels seus programes, les línies d'investigació de l'IFISC, mitjançant la seva inclusió en les convocatòries d'ajuts que realitzin, i a les quals l'IFISC ha d'acudir en règim de concurrència competitiva.

- Els possibles retorns o de venda de drets d'explotació sobre patents contribueixen al pagament de les despeses de funcionament del centre en la proporció que determini la Comissió Rectora, i no es comptabilitzen com a aportació de les parts.

  • Els sotasignats adquireixen el compromís que els resultats econòmics dels projectes d'investigació, o dels contractes, així com qualsevol altre ingrés relacionat amb la investigació que desenvolupin els investigadors adscrits a l'IFISC s'han de considerar ingressos d'investigació de l'IFISC, i, per això, han de quedar sotmesos als acords d'aquest conveni.

Cinquena. Òrgans

L'IFISC es crea amb els òrgans següents:

a ) Òrgan rector: la Comissió Rectora.
b ) Òrgans i càrrecs de direcció i gestió: la Junta del centre, el director, el vicedirector i el gerent.
c ) Òrgans d'assessorament: el Claustre Científic i la Comissió d'Assessorament Extern.

La Comissió Rectora està integrada pels membres següents:

  • Tres representants del Consell Superior d'Investigacions Científiques, designats pel seu president.
  • Tres representants de la Universitat de les Illes Balears, designats pel seu rector.
  • El/La director/a de l'Institut, amb veu i sense vot.

  La Comissió Rectora és l'òrgan de direcció superior de l'IFISC i té competències sobre totes aquelles qüestions i incidències que afecten la definició de línies d'investigació, composició, estructura i bon funcionament de l'IFISC.

  La presidència de la Comissió Rectora serà exercida pel període d'un any i de forma rotatòria per les institucions cotitulars, i iniciarà el mandat aquella que decideixin de mutu acord els representants de les institucions a la primera reunió que faci la Comissió Rectora.

  La composició dels altres òrgans de l'IFISC, així com les funcions específiques d'aquests i les normes de funcionament de l'IFISC, es determinaran al reglament de règim intern a proposta de la Comissió Rectora, i s'enviarà a les parts per a l'aprovació dels òrgans competents, en el termini màxim de sis mesos a partir de la signatura d'aquest conveni, i a iniciativa del director en funcions.

  Cal que les parts designin un director i un vicedirector en funcions. Dels càrrecs esmentats, indistintament, un ha de recaure en el personal científic de plantilla del CSIC i l'altre en el personal científic de plantilla de la UIB d'entre els membres de l'Institut. La representació del centre correspon al director. El seu objectiu principal és l'adopció de les mesures necessàries per a la posada en marxa de l'IFISC. Igualment les parts han de designar un gerent en funcions.

  Durant el període transitori de constitució dels òrgans col·legiats de l'IFISC han d'exercir les funcions de director el doctor Maximino San Migual Ruibal, i les de vicedirector, el senyor Emilio Hernández García.

  En el termini d'un mes des de la constitució de la Junta de l'Institut, aquesta ha de proposar a la Comissió Rectora la llista raonada de candidatures a la direcció de l'Institut.

  En el període 2006-2009, l'IFISC fa seu el pla d'actuació elaborat per l'antic Departament de Física Interdisciplinària de l'IMEDEA i aprovat pel CSIC en el seu pla d'actuació per a aquell període.

  L'IFISC es crea inicialment amb dos departaments, denominats «Física Interdisciplinària» i «Sistemes Complexos», i una Unitat de Serveis de Computació i Càlcul Científic. El Departament de Física Interdisciplinària queda inicialment constituït pel personal científic permanent següent: Dr. P. Colet i Dr. M. Matías (CSIC), Dr. S. Balle, Dra. M. Casas, Dr. C. Mirasso, Dr. M. San Miguel i Dr. LL. Serra (UIB). El Departament de Sistemes Complexos queda inicialment constituït pel personal científic permanent següent: Dr. E. Hernández-García i Dr. V. Martínez-Eguíluz (CSIC), Dr. C. López-Sánchez, Dr. O. Piro, Dr. T. Sintes i Dr. R. Toral (UIB).

  Sisena. Difusió i publicitat de l'IFISC

  L'IFISC ha d'elaborar anualment una memòria de les seves activitats científiques que ha de remetre als sotasignats i a la Comissió Rectora.

  En les publicacions o qualsevol altra forma de difusió dels resultats dels treballs d'investigació realitzats s'ha de reconèixer i fer constar la participació de tots els investigadors que hagin intervingut en els treballs esmentats, així com la pertinença a la institució que correspongui a cadascú. En aquestes publicacions o altres suports cal mencionar l'IFISC i les institucions que comparteixen la seva titularitat, i cal expressar-ho com s'indica a continuació:

  «Institut de Física Interdisciplinària de Sistemes Complexos, IFISC (CSIC-UIB)»

  Setena. Propietat industrial i explotació dels resultats

  En el supòsit que els projectes desenvolupats a l'IFISC produïssin resultats patentables, la titularitat de la patent correspon als sotasignats, i cal acordar a través de la Comissió Rectora la decisió sobre els drets d'explotació que correspondran a cada una i que seran proporcionals a la participació directa de cada part, en l'obtenció del resultat. La inscripció de patents s'ha de fer a nom de la institució, d'entre totes dues, que estigui disposada a fer-se càrrec de les despeses que s'originin. Els beneficis que s'obtinguin de l'explotació comercial dels resultats, patentats o no, de la investigació conjunta, una vegada deduïdes les despeses, repercuteixen en l'entitat o entitats al nom de les quals s'ha inscrit la patent. Aquestes han de repercutir els beneficis en els investigadors, en l'Institut a favor de l'entitat amb les seves respectives normatives internes.

  Vuitena. Acords unilaterals amb tercers

  Els sotasignats poden subscriure unilateralment convenis, contractes o altres documents relatius a l'activitat de l'IFISC, sempre que no hi hagi disconformitat de l'altra part. A aquest efecte, la part interessada ha de comunicar per escrit a l'altra la seva intenció de formalitzar el document, i ha de manifestar la seva conformitat o disconformitat expressa en el termini de 30 dies naturals, comptats a partir de la recepció de l'esmentada comunicació. Un cop transcorregut el termini esmentat, s'entén que la falta de resposta equival a la seva conformitat tàcita.

  Novena. Comissió de seguiment

  Per tal de realitzar un seguiment detallat d'aquest conveni, la Comissió Rectora prevista a la clàusula cinquena ha d'actuar de comissió de seguiment, la finalitat de la qual és assegurar el seu compliment íntegre, així com la resolució dels problemes d'interpretació i compliment que puguin plantejar-se.

  Per a tot el que no prevegi, expressament, aquesta clàusula s'ha d'aplicar supletòriament el que disposa el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

  Desena. Subrogació

  Qualsevol modificació de la naturalesa jurídica relativa a la personalitat de qualsevol dels sotasignats determina la subrogació de la nova entitat en els drets de l'entitat de la qual s'hagi modificat la personalitat jurídica.

  Onzena. Responsabilitat civil de les parts

  Les parts han d'assumir conjuntament la responsabilitat pels danys personals o materials causats a tercers que es produeixin ocasionalment o com a conseqüència de les activitats i el funcionament de l'IFISC, sempre que en l'origen del dany no hi hagi negligència. En aquest cas, les parts que hi estiguin implicades directament o a través dels professionals que hi pertanyin han d'assumir-ne la responsabilitat.

  En el cas del CSIC, s'han de tenir en compte les particularitats que siguin d'aplicació per la normativa existent per als organismes públics estatals quant a responsabilitat civil.

  Igualment, les parts sotasignades són responsables del compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals a l'IFISC.

  Dotzena. Vigència

  Aquest conveni entra en vigor en el moment que el signin les parts i té una vigència de deu anys, prorrogable automàticament per períodes de cinc anys si no hi ha cap denúncia de les parts. No obstant això, qualsevol de les parts sotasignades pot desvincular-se de l'Institut, cas en què ha de formular una denúncia davant de l'altra part amb una antelació mínima de sis mesos del dia que vulgui donar per finalitzat aquest conveni. En aquest cas, s'han d'aplicar les normes previstes a la clàusula catorzena. A més, i sense perjudici de l'acord al qual puguin arribar les parts, la part denunciant ha d'abonar a l'altra els danys i perjudicis ocasionats per la denúncia.

  Tretzena. Resolució del conveni

  Les causes que determinen la resolució d'aquest conveni, i la dissolució consegüent de l'IFISC, són:

   • L'acord exprés i per escrit de les parts sotasignades.
   • L'incompliment per alguna de les parts sotasignades de qualsevol de les clàusules establertes en aquest conveni. En aquest supòsit, aquesta part ha d'indemnitzar l'altra pels danys i perjudicis causats pels incompliments que hagin tingut lloc.
   • La denúncia del conveni formulada per alguna de les parts sotasignades, en els termes previstos a la clàusula dotzena.

   Catorzena. Dissolució i liquidació del conveni

   En el supòsit de resolució del conveni i la dissolució consegüent de l'IFISC, s'ha de constituir una comissió liquidadora, en règim de paritat, integrada per representants de les parts sotasignades, l'actuació dels quals ha d'ajustar-se a les normes següents:

   a ) Els immobles i les instal·lacions s'han de revertir als seus propietaris legítims, sense perjudici dels acords que les parts puguin tenir respecte al seu ús, al marge del que preveu aquest conveni.

   b ) El material inventariable s'ha de reintegrar a les respectives entitats propietàries.

   c ) Cada una de les parts sotasignades disposarà la destinació del seu respectiu personal.

   d ) El material adquirit amb recursos generats pel projecte o finançat conjuntament per les parts s'ha de distribuir, amb un acord previ, seguint criteris de proporcionalitat quant a les respectives aportacions.

   e ) Les despeses originades per la reversió dels béns són de responsabilitat exclusiva de la part que hagi de rebre'ls, llevat que s'acordi el contrari.

   f ) Els fons resultants de la liquidació, si n'hi ha, s'han de distribuir en proporció amb la contribució de cada una de les parts.

   g ) La comissió liquidadora ha de finalitzar els treballs en un termini màxim de quatre mesos, a comptar a partir de la data de la seva constitució.

   h ) La comissió liquidadora ha de ser competent per resoldre aquelles qüestions no previstes en les normes precedents, d'acord amb criteris d'equitat.

   Quinzena. Règim jurídic

   Aquest conveni té naturalesa administrativa i d'acord amb el que disposa l'article 3.1. c ) del text refós de la Llei de contracte de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juliol, queda exclosa de l'àmbit d'aplicació de la llei esmentada, sense perjudici de l'aplicació dels seus principis per resoldre els dubtes i les llacunes que puguin presentar-se, funció que ha de recaure en l'òrgan de seguiment previst a la clàusula novena.

   Aquest Conveni es fonamenta en el que disposa l'article 15.2 de la Llei 13/1986, de 14 d'abril, de Foment i Coordinació de la Investigació Científica i Tècnica, segons la redacció de l'article 88.1 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre.

   Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la seva interpretació i compliment, i que no hagi pogut resoldre l'òrgan de seguiment, han de ser de coneixement i competència de l'Ordre Jurisdiccional del Contenciós Administratiu.

    

   I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni específic, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà ; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

    

   Pel Consell Superior d'Investigacions Científiques,

    

   Per la Universitat de les Illes Balears,

    

   Carlos Martínez
   President

   Montserrat Casas
   Rectora

   Diligència

   El present conveni específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 29 de gener de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 7 de febrer de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

   ANNEXOS