Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració entre Bancaja i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 7 de juny de 2007

REUNITS

D'una banda, el Molt Honorable Senyor José Luís Olivas Martínez, President de la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, amb domicili social a Castelló, carrer Cavallers, 2, i CIF G46002804, d'ara endavant "Bancaja".

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de les Illes Balears, amb domicili social a Palma, carretera de Valldemossa, km 7.5, CP 07122, i CIF Q0718001A, d'ara endavant UIB.

Actuen, el primer, en representació de Bancaja, i el segon, en representació de la UIB. Ambdues parts es reconeixen posseir capacitat legal i poder suficient per fer aquest acte.

 

EXPOSEN

1. Que Bancaja és una entitat de crèdit amb naturalesa fundacional de caràcter beneficosocial, regida per uns Estatuts aprovats legalment.

2. Que la UIB és una entitat de dret públic, dotada de personalitat jurídica i patrimoni propi, així com d'autonomia reconeguda per la Constitució, la finalitat de la qual es recull als seus Estatuts.

3. Que la UIB té entre els seus objectius els següents:

  1. La creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica de la ciència, de la tècnica i de la cultura.
  2. La preparació per a l'exercici d'activitats professionals que exigeixin l'aplicació de coneixements i mètodes científics o per a la creació artística.
  3. El suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic del seu àmbit d'actuació.

  4. Que Bancaja presta serveis financers i desenvolupa una àmplia Obra Social en tot el territori de la seva actuació, a més de disposar d'una estructura organitzativa que fa possible l'atenció de les necessitats de la UIB en el seu propi àmbit territorial.

  5. Que és voluntat de les dues institucions que representen conjuminar i coordinar els seus esforços, amb la finalitat d'afavorir la col·laboració entre ambdues com a via per contribuir al desenvolupament de l'àmbit d'actuació comuna.

   

  ACORDEN

  Primer . Aquest conveni té el caràcter d'acord marc de col·laboració i assistència mútua entre Bancaja i la UIB.

  Segon . El present conveni serà desenvolupat posteriorment en els seus aspectes concrets i específics, mitjançant convenis singularitzats.

  Tercer . Tant en aquest conveni com en els que ulteriorment puguin desenvolupar-se es tindran en compte els principis següents:

   1. El de la mútua col·laboració per desenvolupar conjuntament activitats de tipus docent i cultural.
   2. El de la reciprocitat de la prestació en activitats culturals.
   3. El de la cooperació per a l'acollida de les diferents línies de negoci traçades per Bancaja, en relació amb la demanda de serveis bancaris que pugui realitzar la UIB.
   4. El d'assistència i assessorament tant tècnic com científic sobre tot tipus de temes i qüestions que ambdues institucions plantegin.

   Quart . El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura per ambdues parts, sens perjudici de la corresponent i preceptiva aprovació pels òrgans superiors

   .

   Cinquè . El present conveni finalitzarà el 31 de desembre de l'any de la seva signatura. La seva renovació es farà de manera automàtica, tret que alguna de les parts el denunciï formalment amb trenta dies d'antelació a la data de venciment.

    

   En aquestes condicions queda formalitzat el present conveni, que, llegit prèviament, se signa en quatre exemplars, dos en castellà i dos en català, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

   Per la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante,
   José Luis Olivas
   President

   Per la Universitat de les Illes Balears,
   Montserrat Casas
   Rectora

   Diligència

   El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).