Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic de col·laboració entre la Fundació Bancaja i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 7 de juny de 2007

REUNITS

D'una banda, el Molt Honorable Senyor José Luis Olivas Martínez, President de la Fundació Bancaja, amb domicili social a València, plaça de Tetuan, 23, i CIF G12232294, i inscrita en el Registre de Fundacions Culturals Privades de la Generalitat Valenciana, per Resolució de la Conselleria de Cultura de 10 de febrer de 1995, d'ara endavant "la Fundació".

I de l'altra, la Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, Rectora de la Universitat de Illes Balears, amb domicili social a Palma, carretera de Valldemossa, km 7.5, CP 07122, i CIF Q0718001A, d'ara endavant UIB.

Actuen, el primer, en representació de la Fundació, gestora de l'Obra Social de Bancaja, i el segon en representació de la UIB, reconeixent-se ambdós posseir capacitat legal i poder suficient per fer aquest acte.

EXPOSEN

Que en desenvolupament de l'acord segon del conveni marc de col·laboració entre Bancaja i la UIB, signat en data d'avui, s'estableix un conveni específic que determinarà les condicions de la col·laboració entre la Fundació Bancaja i la UIB ¿la Fundació actuarà com a gestora de l'Obra Social Bancaja¿, que es concreten en les següents

CLÀUSULES

Primera . La Fundació Bancaja, sempre que existeixi consignació pressupostària per a això, destinarà una quantitat anual de CENT MIL euros (100.000 ¿), imposts inclosos, durant el període de durada de l'acord marc al qual fa referència l'apartat "Exposen".

Segona . Per al període del conveni la indicada quantitat s'aplicarà a l'activitat següent:

  • Fins a SETANTA MIL euros (70.000 ¿), imposts inclosos, per establir un Programa de beques internacionals Bancaja de caràcter anual.
  • Fins a TRENTA MIL euros (30.000 ¿), imposts inclosos, per al patrocini de la Universitat d'Estiu UIB.

  Tercera . Es constituirà una comissió mixta integrada per dos representants de cadascuna de les parts, que es reuniran almenys dues vegades l'any, que s'encarregarà de redactar les bases específiques per a la concessió d'aquests ajuts i de la seva adjudicació. Així mateix, la comissió mixta determinarà la convocatòria, el calendari de pagament, la forma d'abonament de les quantitats compromeses i la justificació de la despesa i altres matèries que puguin sorgir en l'execució d'aquest conveni específic. La comissió realitzarà, a més, propostes d'altres activitats que interessin ambdues institucions, que, si escau, tramitaran per a l'aprovació pels òrgans corresponents.

  Quarta . La col·laboració de la Fundació Bancaja en totes les activitats previstes a les clàusules anteriors tindrà preferentment caràcter exclusiu, i en cas de participació d'altres organismes, aquests no estaran vinculats amb una altra entitat financera.

  Cinquena . La UIB es compromet a deixar constància en les seves publicacions, edicions, divulgacions en qualsevol mitjà de comunicació (inclosos els audiovisuals) etc., relatives a les activitats objecte del present conveni, de la col·laboració rebuda per part de la Fundació Bancaja, mitjançant la inserció del logotip de l'entitat que li serà facilitat per a aquest efecte. Tot això haurà de ser revisat pel departament de Comunicació de la Fundació Bancaja. De la mateixa manera, la Fundació Bancaja es reserva el dret d'anunciar la seva participació de la manera que estimi convenient. En cas que hi hagi roda de premsa, durant aquesta hi ha d'haver suficient presència del logotip i símbol de Bancaja, que figurarà de manera visible en un paper multilogos darrere la taula dels intervinents. En cas que la UIB no faciliti aquest element, la Fundació Bancaja estarà facultada per col·locar algun element publicitari propi.

  Sisena . El present conveni queda subjecte a la condició suspensiva de la seva aprovació per la Comissió Permanent de la Fundació Bancaja i del Consell de Govern de la UIB.

  Setena . Són causes d'extinció del present conveni específic:

   • La resolució anticipada del conveni marc de col·laboració entre la UIB i la Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja.
   • La falta de dotació economicopressupostària a la Fundació Bancaja deguda a manifests condicionaments econòmics o legals.
   • Que la UIB no destini la quantitat rebuda a la finalitat general prevista en aquest conveni i l'acordada per la comissió mixta.
   • L'incompliment greu i manifest d'alguna de les seves clàusules.

   Vuitena . En cas de controvèrsia, ambdues parts tractaran de solucionar les divergències que puguin plantejar-se amb vista a la interpretació o el compliment del present conveni per mutu acord, a través de la comissió mixta.

   I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, signen el present conveni específic en quatre exemplars, dos en castellà i dos en català, i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament:

   Per la Fundació Bancaja,
   José Luis Olivas
   President

   Per la Universitat de les Illes Balears,
   Montserrat Casas
   Rectora

   Diligència

   El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).