Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord específic de col·laboració entre l'Institut Balear de la Dona i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament d'un curs de postgrau en línia

Palma, 10 de maig de 2007

  PARTS

El senyor Antoni Amengual Ribas, secretari de la Conselleria de Presidència i Esport, per suplència de la directora de l'Institut Balear de la Dona, d'acord amb l'Ordre de la consellera de Presidència i Esport, de 13 d'abril de 2007, de suplència del director o de la directora de l'Institut Balear de la Dona, (BOIB núm. 61, de 24 d'abril).

La Rectora de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen l'article 20.1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre d'universitats, i l'article 30.1.b) dels Estatuts de l'esmentada universitat aprovats mitjançant el Decret 170/2003, de 26 de setembre

MANIFESTEN

1. Que la Llei 5/2000, de 20 d'abril, de creació de l'Institut Balear de la Dona, li atribueix com a finalitats bàsiques elaborar i executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d'igualtat de l'home i de la dona, i impulsar i promoure la participació de la dona a les Illes Balears.

2. Que els apartats h) i j) de l'article 3 de la Llei determinen com a funcions de l'Institut, entre d'altres, les següents:

- Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a favor de la dona, preferentment dirigits a aquelles que tinguin una especial necessitat d'ajuts.
- Establir relacions i formes de participació amb ens i organismes que, pels seus fins i funcions, contribueixen a la consecució dels fins de l'Institut, així com amb institucions i organismes anàlegs d'altres comunitats autònomes de l'Estat i de la comunitat internacional.

3. La recentment aprovada Llei 12/2006, de 20 de setembre, de la dona, a l'article 12, Promoció a la universitat de la igualtat d'oportunitats,diu: «A aquest efecte, les administracions públiques, dins l'àmbit de les respectives competències, han de subscriure convenis de col·laboració amb les universitats per fomentar la creació de càtedres i projectes docents o d'investigació i innovació, amb un enfocament de gènere.»

4. Que el dia 26 de juliol de 2005 es va firmar un acord de col·laboració entre la Conselleria de Treball i Formació i l'Institut Balear de la Dona, en el marc de la iniciativa comunitària EQUAL. La Direcció General de Formació és l'entitat que actua com a interlocutora davant la Unitat Administrativa del Fons Social Europeu (UAFSE).

5. Que l'Institut Balear de la Dona participa en les iniciatives comunitàries cofinançades  per aquest Fons en l'àmbit de les Illes Balears.

6. Que el 17 de novembre de 2004, la UAFSE va aprovar la resolució per la qual va resoldre la convocatòria aprovada el 18 de març de 2004, i es varen aprovar set projectes presentats per la Conselleria de Treball i Formació (BOE núm. 301, de 15 de desembre). Entre aquests projectes aprovats, hi ha el projecte EQUILIBRIO.

7. Que l'Institut Balear de la Dona, dins el projecte EQUILIBRIO, té assignades diverses actuacions i una de les quals és es la realització d'un curs de postgrau d'especialista d'igualtat d'oportunitats.

8. Que la UIB té una àmplia tradició en la realització d'activitats de formació, recerca i divulgació en l'àmbit de la igualtat entre homes i dones.

9. Que a la UIB hi ha càtedres d'estudis en diversos camps del coneixement per promoure la recerca, la docència i la divulgació. Aquestes càtedres, que funcionen mitjançant conveni amb entitats públiques i privades en relació amb temàtiques d'interès comú, són un instrument de demostrada eficàcia que la UIB promou.

10. Que ambdues institucions el dia 3 de juliol de 2002 varen signar un conveni marc de col·laboració que preveu el desenvolupament posterior de les col·laboracions en programes concrets, mitjançant protocols específics que quedaran incorporats com a addendes del conveni original.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per signar aquest document i obligar-se d'acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objecte

L'objecte d'aquest acord específic de col·laboració és la realització d'un curs de postgrau en línia d'agent d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes amb aquestes característiques:

1. L'objectiu és formar especialistes universitaris en igualtat d'oportunitats per dotar els agents d'igualtat d'oportunitats de les habilitats necessàries per aplicar la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i la perspectiva de gènere a qualsevol àmbit d'actuació.  
2. El postgrau es desenvoluparà a Mallorca, Menorca i Eivissa de forma simultània, en format en línia
3. Les activitats seran organitzades conjuntament.
4. Es promourà la participació d'homes en un mínim del 50% de total de les places disponibles, sempre que sigui possible.
5. La formació serà integral i abraçarà competències tant professionals com personals, i els continguts s'adaptaran al perfil de l'alumnat.
6.  El material formatiu s'elaborarà amb perspectiva de gènere i sense un llenguatge sexista.
7.  Les alumnes i els alumnes rebran el títol del postgrau atorgat per la UIB

2. Obligacions de les parts

Per desenvolupar l'actuació objecte d'aquest acord específic de col·laboració, l'Institut Balear de la Dona es compromet a assumir unes despeses, amb un màxim de 15.000 euros, per fer front a la seva organització, coordinació i realització. Les factures es tramitaran segons la normativa vigent.

3. Comissió de seguiment

Cada una de les parts nomenarà dues persones per formar part de la comissió de seguiment del conveni. Aquesta comissió haurà de traslladar qualsevol modificació a cada una de les parts d'aquest acord de col·laboració per aprovar-la.

4. Vigència

Aquest conveni tindrà vigència des que se signi fins al dia 31 d'octubre de l'any 2007

5. Supòsits d'extinció

Aquest conveni es resol, amb l'audiència prèvia de les parts, per les causes següents:

a) L'acord mutu entre les parts.
b) L'incompliment de les obligacions essencials de les parts.

I, com a prova de conformitat amb tots els punts d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per l'Institut Balear de la Dona,
Per la Universitat de les Illes Balears,
Antoni Amengual
Secretari de la Conselleria de Presidència i Esport
Montserrat Casas
Rectora
Diligència
El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 d'abril de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).