Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de seguretat alimentària

Palma, 2 d'abril de 2007

REUNITS

D'una part, l'Honorable Sra. Aina Maria Castillo Ferrer, consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, càrrec per al qual fou nomenada per Decret 7/2003, de 30 de juny, del president, actuant en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en virtut de la competència que li ha estat conferida d'acord amb el que disposen els articles 11 i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, en el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

Ambdues parts intervenen en funció dels seus respectius càrrecs, que han quedat expressats, i en l'exercici de les facultats que a cadascun li estan conferides, es reconeixen capacitat jurídica suficient per a subscriure el present Conveni de Col·laboració, i a aquest efecte

EXPOSEN

Primer . Que el Decret 6/2005, de 21 de gener, crea el Consell Assessor de la Seguretat Alimentària de la comunitat autònoma de les Illes Balears, adscrit a la Conselleria de Salut i Consum, l'àmbit d'actuació del qual és la seguretat dels aliments destinats al consum humà, la qual cosa inclou aspectes tals com la nutrició i la seguretat de la cadena alimentària, abastant totes les seves fases.

Les funcions del Consell són, entre d'altres:

 1. assessorar científicament i tècnicament les autoritats competents en totes aquelles qüestions que tinguin incidència directa o indirecta en la seguretat alimentària;
 2. promoure estudis d'avaluació de riscs relacionats amb la producció i el consum d'aliments, sobretot aquells d'especial rellevància a la comunitat;
 3. Crear i disposar d'una base documental sobre les evidències científiques en matèria d'avaluació de riscs per a la seguretat alimentària;
 4. Proposar mesures de coordinació d'actuacions dels diferents òrgans executius de l'Administració autonòmica competents en matèria de seguretat alimentària;
 5. Procurar, en matèria de seguretat alimentària, una adequada coordinació amb la resta d'administracions públiques i cooperar amb elles en la millora de la seguretat alimentària;
 6. Conèixer dels avantprojectes d'especial rellevància relatius a la normativa de seguretat alimentària;
 7. Qualsevol altra funció que, en l'àmbit de les seves competències, li atribueixi l'òrgan competent en la matèria, per a la protecció col·lectiva de la salut dels ciutadans.

Segon . Que la UIB és una entitat que duu a terme activitats d'investigació i desenvolupament científic i tècnic i posseeix una gran experiència en diferents aspectes de l'alimentació, la nutrició i la seguretat alimentària.

Tercer . Que, en el marc d'aquest conveni, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (fundació cultural privada de caràcter permanent, constituïda per la Universitat de les Illes Balears, i promoguda mitjançant Acord de la Junta de Govern de la UIB del dia 26 de febrer de 1996, i Acord del Consell Social de la UIB del dia 29 de febrer de 1996) està disposada a col·laborar amb l'equip investigador de la UIB dirigit pel professor Andreu Palou i la Conselleria de Salut i Consum de la comunitat autònoma de les Illes Balears en el marc de l'Acord normatiu 3236/1996, de 18 de setembre, sobre l'organització de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FOU núm. 124, de 20 de setembre).

I com a prova de conformitat amb tot el que antecedeix, les parts interessades acorden subscriure el present conveni de col·laboració, que es regirà d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni

L'objecte del present conveni és establir un marc de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum de la comunitat autònoma de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears perquè la UIB, mitjançant l'equip de recerca implicat, realitzi una tasca continuada d'assessorament en la seguretat alimentària; proposi estudis i bases documentals sobre les evidències científiques en matèria d'avaluació de riscs per a la seguretat alimentària i, en particular, que es comenci per un projecte anomenat "L'estudi i el seguiment dels riscos emergents en seguretat alimentària i la seva extensió i pecularitats en la comunitat autònoma de les Illes Balears ".

Segona. Obligacions de la UIB

Per part de l'equip de recerca de la UIB es realitzaran les tasques indicades en el present conveni i, en particular, en aquesta primera etapa realitzarà l'estudi i el seguiment dels riscos emergents en seguretat alimentària i la seva extensió i pecularitats en la comunitat autònoma de les Illes Balears el qual contindrà, almenys, els següents apartats:

 1. Riscos emergents associats a l'alimentació humana.
 2. Tipus de riscos.
 3. Sistemes de detecció anticipada de riscos.
 4. Sistemes de reacció, control i informació.
 5. Anàlisi de les peculiaritats del sistema d'anàlisi i control de riscos a la CAIB. Propostes.
 6. Conclusions i establiment de possibles recomanacions.

Tercera. Obligacions de la Conselleria de Salut i Consum

La Conselleria establirà criteris i directrius i aportarà per al desenvolupament del conveni la quantitat estipulada en la clàusula cinquena, en la forma igualment allà determinada.

Quarta. Comitè de seguiment

S'establirà un Comitè de seguiment de caràcter paritari del present conveni, compost per dos representants designats per cada una de les parts que, periòdicament, avaluarà el desenvolupament del Conveni, interpretant i resolent els dubtes que en sorgeixin, i que aprovarà, en cas d'haver-n'hi, les modificacions en la realització del treball que per causes no previstes fos necessari introduir-hi.

Així mateix, amb el vistiplau de la Conselleria, de la FUEIB (Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears) i del director de l'equip de recerca, establirà els objectius de forma anual.

Cinquena. Finançament i forma de pagament

L'aportació econòmica prevista que suposen l'organització i el desenvolupament de les actuacions objecte del Conveni puja a la quantitat de trenta mil euros (30.000,00 ¿) anuals, que la Conselleria ha d'abonar amb càrrec a l'aplicació pressupostària que es defineixi.

La UIB s'encarregarà de la gestió econòmica-administrativa del conveni, i tots els pagaments per part de la Conselleria es realitzaran un cop presentades les factures corresponents per part de la UIB.

En particular, l'aportació econòmica que exigeix l'execució de la tasca específica plantejada en aquesta primera etapa anual del present conveni (l'estudi i el seguiment dels riscos emergents en seguretat alimentària i la seva extensió i pecularitats en la comunitat autònoma de les Illes Balears) es realitzarà de la següent manera: la UIB s'encarregarà de la gestió econòmica-administrativa del conveni, i tots els pagaments per part de la Conselleria es realitzaran un cop presentades les factures corresponents per part de la UIB, en les quals s'indicarà el número de compte bancari d'ingrés.

La realització de qualsevol pagament per part de la Conselleria a la UIB haurà de ser, sempre i en tot cas, en el cas en què l'equip investigador de la UIB hagi complert, i així ho acrediti, les obligacions assumides en el present Conveni de col·laboració, amb conformitat prèvia de la Conselleria.

Sisena. Publicitat

La col·laboració oferta per la Conselleria constarà de manera fàcilment llegible i expressa en tota la publicitat, la difusió de resultats, les publicacions científiques o altres divulgacions que es realitzin en qualsevol mitjà de difusió i derivin de l'execució d'aquest Conveni.

Setena. Propietat dels treballs

La propietat intel·lectual dels treballs realitzats, així com qualsevol resultat patentable, correspondrà, a parts iguals, a la UIB i a la Conselleria. En tot cas, qualsevol ús dels treballs realitzats en el marc del present Conveni haurà de comptar amb l'aprovació de la Conselleria.

Per a la difusió o cessament a tercers dels resultats de la investigació, cada una de les parts haurà de comptar amb el consentiment per escrit de l'altra.

Vuitena. Durada

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la signatura i tindrà una durada anual que es pot prorrogar de forma expressa per les parts.

El present període anual finalitzarà l'1 de setembre de 2007.

Novena. Modificació i resolució

El present Conveni de Col·laboració podrà ser modificat per comú acord de les parts, o per acord motivat d'una d'elles, mitjançant la formalització de la corresponent modificació o addenda, que haurà de ser subscrita amb antelació a la data prevista de finalització.

El present Conveni de Col·laboració podrà ser resolt per comú acord de les parts, o per acord motivat d'una d'elles, la qual ho haurà de comunicar per escrit a l'altra amb, almenys, un mes d'antelació. No obstant això, les parts estan obligades al compliment dels seus respectius compromisos fins a la data en què la resolució s'estableixi, de manera que no afectarà la finalització de les actuacions que en l'esmentat moment s'haguessin començat a executar.

Desena. Règim jurídic i resolució de conflictes

El present Conveni es regeix per l'article 3.1 c del text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació, la modificació, els efectes o la resolució del contingut del present Conveni de Col·laboració que no hagi pogut resoldre el Comitè de Seguiment previst a la clàusula quarta del Conveni, s'hauran de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de l'esmentada jurisdicció.

I com a prova de conformitat, signen el present Conveni, en dos exemplars, en el lloc i en la data indicats en l'encapçalament.

Per la Conselleria de Salut i Consum,

Aina M. Castillo
Consellera

Per la Universitat de les Illes Balears i la FUEIB,
Avel·lí Blasco
Rector i president

Acceptació per l'equip de recerca
Prof. Andreu Palou
Catedràtic de la UIB

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de novembre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 19 de desembre de 2006, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).