Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de desenvolupament del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca, TIRME, SA, i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme el projecte d'investigació «estudi i caracterització de les olors generades en la gestió de residus urbans dins de les actuacions previstes en el programa de mesures i vigilància ambiental dels residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca»

Palma, 24 de maig de 2007

REUNITS

D'una banda el senyor Àngel Fernández Homar, amb DNI 42958251-R, en qualitat de director gerent de TIRME, SA, domiciliada a la carretera de Sóller, km 8,2, Palma, que actua en representació d'aquesta.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

ANTECEDENTS

El dia 23 de maig de 2007 les entitats que encapçalen aquest document signaren un conveni de col·laboració amb la finalitat de realitzar les actuacions següents:

  • El control i seguiment mediambiental de les infraestructures de tractament dels residus urbans de Mallorca que s'indiquin.
  • El desenvolupament de projectes de recerca + desenvolupament + innovació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.
  • El desenvolupament de programes de formació en matèria de gestió, tractament i reciclatge de residus.

L'esmentat conveni estipulava que TIRME, SA, en qualitat de concessionari del Servei de Gestió de Residus Urbans de Mallorca signaria amb la Universitat de les Illes Balears els contractes necessaris que en cada cas s'estableixin per dur a terme les actuacions concretes i on es preveuran els aspectes tècnics i econòmics de la col·laboració.

Amb data 30 d'abril de 2001 es va aprovar el Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions previstes en el Pla director sectorial per a la gestió dels residus sòlids urbans de l'illa de Mallorca, segons Resolució de la consellera de Medi Ambient.

Posteriorment, el dia 1 de gener de 2003 es va firmar el I Protocol de desenvolupament del conveni esmentat a fi de dur a terme actuacions previstes en el Programa de mesures i vigilància ambiental.

Entre els controls a realitzar d'acord amb el Programa de mesures i vigilància ambiental de les instal·lacions previstes en el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca (BOIB, núm. 59 de 17 de maig de 2001) s'inclou el control d'olors de les instal·lacions situades a la zona 1, així com de les plantes de compostatge de fangs de Felanitx, Ariany i sa Pobla. En el mateix programa s'assenyala la necessitat de realitzar un estudi especialitzat que permeti determinar quines substàncies es poden considerar indicadores de males olors.

L'any 2004 es va publicar la norma UNEIX-EN 13725: «Determinació de la concentració d'olor per olfatometria dinàmica», basada en l'ús d'avaluadors humans (panelistes) per a la mesura d'olor. No obstant això, aquesta norma no preveu la determinació dels composts indicadors de males olors, ni la relació entre emissions, dispersió, exposició i molèstia.

ACORDS

Primer . És l'objecte del present protocol la col·laboració entre les entitats signatàries a fi i efecte de realitzar l'actuació següent:

  • ESTUDI I CARACTERITZACIÓ DE LES OLORS GENERADES EN LA GESTIÓ DE RESIDUS DE RESIDUS URBANS

Segon . TIRME i la UIB treballaran conjuntament per aconseguir el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, descrit a l'annex I.

Tercer . La contribució de la UIB es concreta en la realització de la investigació descrita a l'annex I, l'objectiu de la qual és:

  • Establir una correlació entre la quantificació d'una sèrie de composts amb la percepció de la intensitat de les olors, establint així el que es podria anomenar un índex d'olors.
  • L'aportació de la part anomenada «cofinançat UIB» que s'estableix en el pressupost adjunt de l'annex I.

Quart . L'aportació de TIRME es concreta en:

  • L'aportació de 28.000 euros anuals a la UIB perquè el projecte es pugui dur endavant, contractant un investigador en formació per desenvolupar-lo.
  • L'aportació d'assessorament tecnològic i de suport necessari per al desenvolupament de la investigació.

Cinquè . S'estableix una junta de coordinació formada per un membre designat pel Consell de Mallorca, un altre de l'empresa TIRME i un tercer membre designat per la Universitat, que es reunirà cada tres mesos.

Per part del Consell de Mallorca la persona que s'integrarà dins l'equip que dirigirà les tasques de recerca serà la senyora Ana M. Bistuer, de la Direcció Insular de Gestió de Residus de Residus.

Per part de la empresa TIRME la persona que s'integrarà dins l'equip serà la doctora Amàlia Cerdà, cap del Departament de Medi Ambient i Qualitat.

Per part de la UIB la persona que s'integrarà dins l'equip serà el doctor Víctor Cerdà, catedràtic de Química Analítica del Departament de Química.

Sisè . Pel que fa a la forma de pagament, la UIB lliurarà una factura, el tercer trimestre de cada any natural, per l'import d'euros segons el que recull l'annex I d'aquest document, i l'empresa TIRME el farà efectiu a trenta dies.

Setè . La UIB lliurarà les dades mitjançant informes trimestrals, excepte en el cas de trobar dades anòmales, que es comunicaran de forma immediata tant al Consell de Mallorca com a l'empresa TIRME.

Vuitè . Si per acord entre ambdues parts, i sempre amb el vistiplau del Consell de Mallorca, s'acorda la modificació de l'annex I, no serà necessària la modificació o anul·lació d'aquest protocol de col·laboració.

Novè . El present acord entre en vigor el dia que se signi i té una validesa prevista de dos anys, revisable cada any. Dos mesos abans de la finalització prevista de l'acord es reuniran ambdues parts per plantejar-ne la renovació. En qualsevol cas s'estableix el compromís d'acabar el projecte objecte d'aquest conveni, llevat denúncia expressa de qualsevol d'ambdues parts, la qual cosa s'ha de comunicar almenys amb dos mesos d'anterioritat a la data de finalització del conveni.

I com a prova de conformitat amb l'anterior, se signa el present protocol en dos exemplars, al lloc i en la data expressats a l'encapçalament del present document.

Per TIRME, SA,

Àngel Fernández
Director gerent

Per la Universitat de les Illes Balears,

Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de febrer de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de març de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).