Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc entre l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de juny de 2007

REUNITS

D'una banda, el senyor Lluís Amengual, que actua en nom i com a president de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears (en endavant ALCAIB), amb domicili al carrer Flor de Ricomana, 11, 2n (CP 07460) Pollença.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears (en endavant UIB), Magnífica i Excel·lentíssima Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . Que l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears és una entitat sense afany de lucre que reuneix els llicenciats i estudiants de la llicenciatura de Ciències Ambientals que o bé són residents o bé exerceixen la seva professió a les Illes Balears. Igualment promou el coneixement d'aquesta disciplina dins el conjunt de la societat de les Illes Balears.

Segon . L'ALCAIB té, entre altres, els objectius següents:

 • Defensar els interessos professionals dels llicenciats i estudiants de la llicenciatura de Ciències Ambientals.
 • Oferir formació a socis i interessats en l'àmbit de les Ciències Ambientals.
 • Proporcionar informació de caràcter professional a socis i interessats.
 • Promocionar els estudis de Ciències Ambientals.
 • Facilitar la inserció laboral als membres de l'associació.
 • Col·laborar amb tot tipus d'entitats relacionades amb les activitats professionals dels membres associats.
 • Qualsevol altra activitat lícita que sigui necessària per al compliment de les finalitats socials.

Tercer . Que la UIB és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari, que desenvolupa activitats de suport científic i tècnic al desenvolupament cultural, social i econòmic. La UIB pretén intervenir activament en el camp del medi ambient per mitjà de diverses línies d'actuació:

 • Sensibilitzar els membres de la comunitat universitària sobre les problemàtiques ambientals.
 • Potenciar l'educació i la recerca per a la sostenibilitat.
 • Promoure projectes directes que afavoreixin la defensa de la naturalesa i el medi ambient, atenent el coprotagonisme i la coresponsabilitat entre els diferents agents implicats, així com l'impacte sobre les persones i les seves necessitats.

Quart . Que tant la UIB com l'ALCAIB estan d'acord a establir un marc de col·laboració que afavoreixi la relació institucional entre ambdues parts.

Tenint en compte tot el que s'ha exposat anteriorment, les parts

CONVENEN

Estrènyer les seves relacions, ajuntar esforços i establir normes àmplies d'actuació que canalitzin, incrementin i institucionalitzin, dins el marc establert, els contactes i col·laboracions d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Finalitat del conveni

L'objecte d'aquest conveni és definir el marc de col·laboració entre la UIB i l'ALCAIB per reforçar els vincles institucionals entre ambdues parts en matèria de medi ambient per a la millor consecució dels objectius socials de cadascuna de les parts.

Segona . Modalitats de col·laboració

Les accions objecte del present conveni poden emmarcar-se dins els camps d'actuació següents:

 1. Realització d'accions educatives emmarcades en l'àmbit pluridisciplinari de les ciències ambientals.
 2. Realització de projectes d'estudi, recerca i divulgació del medi ambient per a una millor gestió ambiental.
 3. Possibilitar l'intercanvi de serveis entre les dues entitats.
 4. Qualsevol altra activitat que sigui considerada d'interès mutu, dins les disposicions de les parts i de les que constitueixen l'objecte del present conveni de col·laboració.

Tercera . Normes de funcionament

Les col·laboracions derivades del present conveni quedaran subjectes a un protocol específic de col·laboració que tindrà en compte la naturalesa de la col·laboració i el centre on es realitzi el projecte i/o actuació, i que haurà de contenir entre d'altres els aspectes següents:

 1. L'origen, la naturalesa i la descripció del projecte i/o actuació.
 2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
 3. La durada del projecte i/o actuació.
 4. Els recursos financers i mitjans materials prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i/o actuació i la distribució dels diners en qüestió.
 5. Normes per a la coordinació, execució i seguiment del projecte i/o actuació.

Quarta . Establiment de la comissió mixta

Per facilitar el desenvolupament i seguiment del present conveni de col·laboració es constituirà, en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de la signatura del present conveni, una comissió mixta paritària integrada pels signants del conveni, o persones que deleguin.

La comissió mixta dictarà les seves normes internes de funcionament.

Cinquena . Funcionament de la comissió mixta

A la comissió mixta li corresponen, entre d'altres, les funcions següents:

 1. Promoure possibilitats de col·laboració en temes d'interès comú.
 2. Preparar els protocols de col·laboració del present conveni, dins les modalitats de col·laboració establertes a la clàusula segona.
 3. Elevar les propostes que elabori als òrgans competents de les dues parts.
 4. Aclarir i decidir qualsevol dubte que pugui plantejar-se en la interpretació i execució dels protocols de col·laboració.
 5. Realitzar el seguiment dels protocols de col·laboració que se subscriguin.
 6. Responsabilitzar-se de la bona marxa del conveni.

Sisena . Propietat dels treballs i estudis

Tota la informació i els resultats dels projectes i/o actuacions derivats d'aquest conveni són de propietat conjunta entre la UIB i l'ALCAIB.

Setena . Entrada en vigor i durada

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura i la seva vigència serà d'un any, renovable pel mateix període mitjançant acord tàcit, excepte denúncia de qualsevol de les parts amb sis mesos d'antelació a la data de rescissió.

En cas que el conveni es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i/o actuacions que hi hagi en fase de realització.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni de col·laboració, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears,

Lluís Amengual
President

Per la Universitat de les Illes Balears,


Montserrat Casas
Rectora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).