Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació, la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en relació amb l'aplicació del sistema informatitzat de gestió de biblioteques en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Palma, 10 de maig de 2007

Parts

Lluís Ramis d'Ayreflor, conseller d'Economia, Hisenda i Innovació i Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura i president del Consell de Direcció del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, en nom i representació del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, i a més Francesc Fiol en nom i representació del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, del qual és el president.

Montserrat Casas Ametller, rectora de la Universitat de les Illes Balears, nomenada pel Decret 55/2007, de 20 d'abril (BOIB núm. 60, de 21 d'abril de 2007), en l'exercici de les facultats atribuïdes per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada Universitat.

Antecedents

 1. El 28 de maig de 1999 el conseller d'Educació Cultura i Esports, en qualitat de conseller i de president del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears, d'ara endavant el Consorci, va signar un acord amb SLS División Europea de Innovate Interfaces, per al desenvolupament del projecte d'automatització de biblioteques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, basat en el sistema de gestió d'INNOPAC Millennium.
 2. L'objectiu del projecte esmentat és establir les bases per a una xarxa global de biblioteques de la comunitat autònoma, que inclogui totes les biblioteques de les Illes Balears, tant les de competència del Govern balear com les d'altres institucions en la comunitat autònoma que vulguin adherir-se al projecte amb la garantia d'obtenir una alta funcionalitat, una tecnologia capdavantera i una implantació de qualitat a un cost reduït, que millora els serveis a tots els ciutadans de les Illes Balears.
 3. Posteriorment, el dia 17 de març de 2000, el Consorci va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat de les Illes Balears per posar en marxa un sistema informatitzat de gestió de biblioteques en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears al qual s'hi podien adherir les institucions públiques que volguessin integrar-se en el sistema de gestió de biblioteques d'acord amb alguna de les modalitats que es descriuen en l'annex G del conveni subscrit entre el Consorci i l'empresa SLS Innovative Interfaces.
 4. Amb el conveni esmentat, la Universitat de les Illes Balears assumia la direcció tècnica de la instal·lació, la posada en marxa i l'administració del sistema, l'assessorament per a la reconversió de les actuals bases de dades informatitzades de les diverses institucions que s'integrin al sistema nou i la formació del personal bibliotecari perquè pogués utilitzar amb eficàcia el programari nou en les seves tasques diàries.

 5. Durant l'any 2000 es varen signar diversos convenis de col·laboració entre el Consorci i diverses entitats per dur a terme el desenvolupament d'automatització de les biblioteques de les Illes Balears mitjançant el sistema integrat de gestió de biblioteques INNOPAC Millennium, concretament amb els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, amb l'Ajuntament de Palma i la Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró. Aquests convenis tenen una durada de vuit anys que s'han de comptar des de la data de la signatura i per tant finalitzen en les dates següents:

  ¿ Consell de Mallorca 22 de novembre de 2008
  ¿ Consell Insular de Menorca 3 d'octubre de 2008
  ¿ Consell Insular d'Eivissa i Formentera 8 de novembre de 2008
  ¿ Ajuntament de Palma 3 d'octubre de 2008
  ¿ Fundació Biblioteca d'Alcúdia
  - Can Torró 2 de juny de 2008

 6. L'objecte del Consorci, d'acord amb els seus estatuts vigents actualment, és essencialment la formació lingüística de la llengua catalana no reglada dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears i la promoció exterior de la cultura de les Illes Balears, com també la realització d'activitats que s'adiguin amb la finalitat del Consorci. Per això, el Consorci no pot continuar duent a terme tot el procés de desenvolupament d'un sistema informatitzat de gestió de biblioteques en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, perquè no s'inclou en els seus objectius, ni té capacitat tècnica (material i personal) per fer-ho.
 7. Pels motius que exposam en la manifestació anterior, el Consorci, mitjançant els escrits de dia 10 de maig i 9 de setembre de 2005 els quals va trametre respectivament a SLS División Europea de Innovative Interfaces i a la UIB, va donar per acabats i rescindits els acords que tenia amb aquestes entitats a les quals s'ha fet referència en les manifestacions 1 i 3 anteriors.
 8. No obstant això, atès que el sistema informatitzat de gestió de biblioteques en l'àmbit de la comunitat autònoma mitjançant el sistema integrat de gestió de biblioteques INNOPAC Millennium, s'ha dut a terme de manera satisfactòria tal com ho han manifestat els usuaris del sistema amb els quals s'han signat els convenis que s'indiquen en la manifestació 4, la Conselleria d'Educació i Cultura i la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació tenen interès a prorrogar el conveni esmentat i assumir els drets i obligacions que se'n deriven, d'acord amb el que disposa l'acord 10 del conveni.
 9. La Universitat de les Illes Balears, d'acord amb els seus estatuts, té entre les seves missions col·laborar amb les institucions públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, especialment en el que fa referència a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears. Per la qual cosa, considera que aquest projecte de cooperació bibliotecària és molt important per a aquestes qüestions, tant per a la comunitat universitària com per al conjunt dels ciutadans de les Illes Balears, ja que suposa facilitar, d'una manera extraordinària, l'accés a la informació i l'aprofitament dels recursos bibliogràfics existents.
 10. Dia 30 de novembre de 2006 es va publicar al BOIB número 170 la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears, que preveu l'ordenació del sistema bibliotecari, dirigit pels principis de coordinació i de col·laboració entre els centres bibliotecaris i les institucions que en són titulars. L'article 7 d'aquesta norma preveu que l'organització del Sistema Bibliotecari de les Illes Balears (entès com a conjunt organitzat de biblioteques, òrgans i serveis bibliotecaris de les Illes Balears) es regeix pels principis de cooperació, coordinació i gestió participativa de les diferents administracions públiques.
  L'article 34 de la Llei 19/2006 estableix que correspon a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el Sistema Bibliotecari de les Illes Balears i la coordinació dels sistemes insulars de biblioteques públiques.
 11. Consideram necessari que es continuï prestant el servei esmentat i que la direcció tècnica es continuï duent per mitjà de la Universitat de les Illes Balears, que ha d'aplicar i desenvolupar el sistema integrat de gestió de biblioteques INNOPAC Millennium.

Les tres parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

Primera. La Conselleria d'Educació i Cultura mitjançant aquest conveni es compromet a sol·licitar la pròrroga del conveni signat amb SLS, División Europea de Innovative Interfaces el dia 28 de maig de 1999.

Segona. La Universitat de les Illes Balears mitjançant aquest conveni es compromet a dur a terme la direcció tècnica del sistema informatitzat de gestió de biblioteques en l'àmbit de la comunitat autònoma, mitjançant el sistema integrat de gestió de biblioteques INNOPAC Millennium previst en l'esmentat conveni de 28 de maig de 1999. Per això, la UIB ha de dur a terme la realització de les tasques de gestió de les actuacions de caràcter material i tècnic necessàries per al desenvolupament i aplicació del sistema integrat de gestió de biblioteques, com també les contractacions necessàries per al compliment d'aquestes tasques.

En concret, la UIB es compromet a:

 1. Analitzar amb el Govern de les Illes Balears les necessitats i els requeriments generals del sistema i definir a continuació el disseny de l'estructura general.
 2. Analitzar, amb cada una de les institucions que s'hi integrin, les necessitats i els requeriments específics de cada xarxa bibliotecària i adaptar-hi el sistema de gestió.
 3. Assessorar sobre les instal·lacions de maquinari i les connexions telemàtiques necessàries de cada una de les institucions integrades.
 4. Assessorar sobre la reconversió dels catàlegs informatitzats de cada una de les institucions integrades i supervisar-la.
 5. Atendre les consultes sobre el funcionament del sistema informàtic del personal bibliotecari de totes les institucions integrades, en un horari de dilluns a divendres entre les 9 i les 18 hores, d'acord amb el circuit que s'estableixi.
 6. Supervisar la instal·lació, el manteniment i l'actualització del programari per part de l'empresa subministradora.
 7. Controlar la integritat de la base de dades, aplicant totes les mesures de seguretat recomanades per aquest fi.
 8. Coordinar una comissió, integrada pels responsables tècnics de cada institució, per fer un seguiment constant del funcionament del sistema i prendre decisions sobre innovacions o modificacions que s'hi puguin fer.
 9. Programar i implementar un pla de formació del personal bibliotecari de totes les institucions integrades, en el maneig dels mòduls que han d'utilitzar en la seva feina diària, com també en la catalogació en format MARC. Aquesta formació es donarà en cada una de les illes, i en el cas de Mallorca, a Palma, Inca i Manacor.

Per dur a terme aquesta tasca la UIB hi dedicarà un informàtic d'alt nivell amb formació bibliotecària i un auxiliar de biblioteca, com també el suport necessari de l'administració del sistema i de la resta de personal del Servei de Biblioteca i Documentació i del Servei de Càlcul i Informatització.

Tercera. La Conselleria d'Educació i Cultura ha d'aportar anualment a la UIB la quantitat de 60.000 euros durant el període de vigència d'aquest conveni (anys 2007 i 2008) en contrapartida a les tasques que ha de dur a terme la UIB, les quals s'indiquen a l'anterior clàusula segona. Aquestes aportacions s'han de fer cada any amb càrrec a la partida 13201.455A01.44113.00 dels Pressuposts Generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Aquest pagament s'ha de fer una vegada que la UIB hagi justificat les despeses que la realització de les actuacions establertes en la clàusula segona li hagin ocasionat. Aquesta justificació, que s'ha de presentar a la Direcció General de Cultura de la Conselleria d'Educació i Cultura abans del 30 d'octubre de cada any, s'ha de fer mitjançant un certificat del gerent de la Universitat de les Illes Balears, que acrediti la realització de les activitats i el compliment de la finalitat d'aquestes.


Quarta. El Consorci s'obliga a col·laborar amb la UIB i signar els documents que siguin necessaris perquè la UIB assumeixi la direcció tècnica del sistema informatitzat de gestió de biblioteques i coordini aquest programa amb les altres institucions.

Cinquena. La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació es fa càrrec del pagament del cost anual del servei de suport i manteniment previst en l'annex F del conveni de 28 de maig de 1999, i que per a l'any 2007 es preveu que serà d'un import màxim de 43.500 euros, IVA inclòs. Per això, l'esmentada Conselleria signarà amb l'empresa SLS Innovative Interface els contractes anuals corresponents.

L'objecte d'aquests contractes és la prestació d'un servei per executar de les tasques necessàries per:

 1. Donar suport per correu electrònic o per telèfon sobre l'aplicació.
 2. Actualitzar els productes INNOPAC adquirits. Incloure les versions noves i mantenir el producte.
 3. Instal·lar les versions noves i formar en aquestes.

Sisena. La Conselleria d'Educació i Cultura ha de notificar a l'empresa SLS Innovative Interface el seu interès a prorrogar el conveni de dia 28 de maig de 1999 fins al 31 de desembre de 2008 amb les mateixes condicions establertes, tot això amb el benentès que els compromisos establerts en l'acord són només entre la Conselleria d'Educació i Cultura i SLS Innovate Interface, i que en queda exclòs el Consorci.

Setena. Poden sol·licitar adherir-se en aquest conveni totes les institucions públiques de les Illes Balears amb competències bibliotecàries, perquè les biblioteques i xarxes de biblioteques que en depenen puguin utilitzar el sistema informatitzat de gestió bibliotecària del Govern de les Illes Balears i tots els serveis de suport, administració del sistema i formació que s'encarreguen a la UIB. Aquesta adhesió es realitzarà en alguna de les modalitats que es descriuen en l'annex G del conveni signat amb SLS, División Europea de Innovative Interfaces el dia 28 de maig de 1999.

La Conselleria d'Educació i Cultura ha de promoure la signatura de convenis de col·laboració nous amb els consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera, amb l'Ajuntament de Palma i la Fundació Biblioteca d'Alcúdia Can Torró, en substitució dels convenis signats per aquestes institucions amb el COFUC l'any 2000. Aquests nous convenis han de permetre la continuïtat en aquestes institucions del sistema d'automatització de les biblioteques de les Illes Balears mitjançant el sistema integrat de gestió de biblioteques INNOPAC Millennium.

En els convenis esmentats al paràgraf anterior, que substituiran els que es varen signar per aquestes institucions amb el COFUC l'any 2000, s'ha de fer constar:

 • Que la direcció tècnica, l'administració del sistema, l'assessorament i formació de personal bibliotecari per poder utilitzar amb eficàcia el sistema implantat, s'ha de dur a terme per mitjà de la UIB.
 • Que les entitats adherides han d'assumir les despeses anuals de manteniment que es descriuen en l'annex G del conveni signat amb SLS, División Europea de Innovative Interfaces el dia 28 de maig de 1999. Les entitats adherides realitzaran aquests pagaments directament a SLS División Europea de Innovative Interfaces.
 • Que té vigència fins al dia 31 de desembre de 2008.

Vuitena. Els acords que s'estableixen en aquest document seran vigents fins al 31 de desembre de 2008. No obstant això, ambdues conselleries i la UIB podran prorrogar el conveni amb la forma i condicions que considerin adients.

Com a prova de conformitat, signam aquest conveni en tres exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura i pel Consorci

Per la Conselleria d'Economia
Hisenda, i Innovació

Per la Universitat de les Illes Balear

Francesc Fiol Lluís Ramis Montserrat Casas

Diligència
El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 d'octubre de 2006 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de juny de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).