Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i la Universitat de les Illes Balears sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors a Menorca 2006-2007

Maó, 29 de maig de 2007

REUNITS

D'una banda, la presidenta del Consell Insular de Menorca (CIM), Honorable Senyora Joana M. Barceló Martí, d'acord amb les facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

I de l'altra, la Rectora de la Universitat de les Illes Balears, Magnífica Senyora Montserrat Casas Ametller, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Universitat Oberta per a Majors (UOM) 2006-2007, en la vuitena edició a diferents poblacions de l'illa.

ACORDEN

La UOM té com a finalitat bàsica dotar la UIB d'una oferta específica per a gent gran.

La UOM s'estructura en un cicle de conferències i en un títol propi de la UIB de formació bàsica.

El nombre màxim d'alumnes serà segons la capacitat de les aules, i els requisits per poder-s'hi matricular són tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta-cinc anys, o menors de cinquanta-cinc prejubilats o jubilats.

L'organització de la UOM serà responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.

El CIM finançarà aquesta edició de la UOM a Menorca amb la quantitat de 7.507,50 ¿ (set mil cinc-cents set euros amb cinquanta cèntims).

La UIB executarà les accions objecte del present conveni, fent constar la col·laboració del CIM amb la imatge corporativa, en lloc destacat, a totes les publicacions que faci amb motiu de l'acció objecte del present conveni. Igualment haurà de contenir la recomanació de visitar l'adreça www.cime.es

S'acorda expressament que en cas d'incompliment de que disposa el paràgraf anterior no serà imputable al present conveni cap tipus de despesa derivada de la realització dels corresponents esdeveniments.

La validesa temporal de cobertura econòmica d'aquest conveni s'ajustarà a la durada acadèmica de l'activitat que n'és l'objecte, és a dir, a la durada de la UOM durant l'any acadèmic 2006-2007.

La UOM presentarà al Consell Insular de Menorca, com a justificació, una memòria de les activitats realitzades, amb un estat comptable de les despeses produïdes.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

La presidenta del Consell Insular de Menorca
La rectora de la Universitat de les Illes Balears
Joana M. Barceló
Montserrat Casas

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 8 de maig de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data .13 de.juny de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).