Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears

Palma, 5 de març de 2007

Parts

Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears, constituïda davant el senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

Kurt Joseph Viaene, president de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (en endavant IDI), de conformitat amb el que es disposa a l'article 13 de l'Ordre del conseller de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears, de 29 de desembre de 2003, per la qual s'aprova el text refós dels estatuts de l'esmentat Institut, publicada en el BOIB número 181, extraordinari, de dia 31 de desembre de 2003.

Antecedents

1. La UIB és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i tecnològic, interessada en col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar una de les finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

2. L'IDI, d'acord amb els seus estatuts, és una entitat de dret públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat que té com objectiu genèric impulsar el desenvolupament empresarial a les Illes Balears.

3. Tant l'IDI com la UIB estan interessats en potenciar la formació dels alumnes d'aquesta universitat en matèries relacionades amb la creació d'empreses i la millora de la seva competitivitat, incidint especialment en temes relacionats amb la gestió empresarial.

4. L'IDI i la UIB ja han col·laborat al llarg d'aquests darrers anys en la creació i/o consolidació d'assignatures relacionades amb el món de les petites i mitjanes empreses i la qualitat, amb resultats satisfactoris per ambdues parts.

Les dues parts ens reconeixem la capacitat legal necessària per formalitzar aquest Conveni, d'acord amb les següents

Clàusules

1. L'IDI i la UIB col·laboraran durant el curs 2006-2007 en la impartició a la UIB de les següents assignatures:

 • Tècniques de comerç exterior per a la pime.
 • Anàlisi econòmica i financera de la pime.

Aquestes dues assignatures estaran incloses dins el pla d'estudis de la Diplomatura en Ciències Empresarials i donaran lloc a l'obtenció, en cas de ser triades i aprovades per un alumne a l'obtenció del títol de tècnic universitari en Gestió de la pime familiar i comerç.

 • Creació d'empreses de base tecnològica.
 • Gestió de qualitat.

  2. La Universitat seleccionarà i contractarà els professors que hagin d'impartir aquestes assignatures i determinarà els continguts docents de les mateixes. Ambdós extrems hauran de ser comunicats a l'IDI. L'aprovació de les assignatures mencionades suposarà l'obtenció de crèdits per als estudiants de la UIB i per tant tendrà incidència en el seu currículum docent.

  3. L'IDI transferirà a la UIB les següents quantitats com a aportació a la realització de l'acord:

  - 8.000 ¿ per cadascuna de les tres primeres assignatures.
  - 16.000 ¿ per a l'assignatura de gestió de qualitat, atès que aquesta haurà de ser impartida per a dos grups diferents d'alumnes.

Aquestes quantitats seran transferides a la UIB de la següent manera:

 • en iniciar-se el curs i una vegada l'IDI hagi rebut de la UIB els noms dels professors que impartiran l'assignatura i els seus temaris, un 50% de la quantitat que pertoca.
 • L'altre 50% es transferirà en rebre l'IDI i l'informe final del desenvolupament del curs confeccionat pels professors de les assignatures.

4. Aquest conveni tendrà vigència durant el curs 2006-2007, però s'entendrà prorrogat per cursos acadèmics successius en cas de no ser denunciat per una de les parts. En cas de pròrroga, les parts podran acordar modificar les condicions del present conveni.

5. En el cas que una assignatura no s'arribi a programar durant un curs o la seva impartició es suspengui, la UIB ho comunicarà a l'IDI i les parts es posaran d'acord, per escrit, sobre les implicacions financeres d'aquest fet.

6. Tot el material gràfic o audiovisual que es produeixi amb motiu de la impartició d'aquestes assignatures informarà del patrocini de les assignatures per part de l'IDI. Per altra banda, els professors titulars de les assignatures col·laboraran amb l'IDI en aquelles iniciatives de difusió o promoció del desenvolupament empresarial de les Illes Balears que aquest consideri oportú.

7. Les parts podran denunciar el present conveni, amb dos mesos d'antelació, comunicant per escrit la seva decisió a l'altre part, sense que aquesta decisió pugui afectar negativament els alumnes.

Com a prova de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco

Per l'IDI,

Kurt Joseph Viaene,

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).