Escoltar

Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord entre el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i la Universitat de les Illes Balears per a la donació d'un fons bibliogràfic

Palma, 17 d'abril de 2007

REUNITS

D'una banda, el senyor Bernadí Coll i Martorell, que representa, com a president, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, amb CIF G-57290140 i domicili al carrer General Riera, 113, 07010 Palma.

D'una altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

En el marc del conveni de col·laboració que ambdues entitats varen subscriure i que fou signat en data 18 d'octubre de 2004,

MANIFESTEN I CONVENEN

Primer . Que el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació és propietari d'un fons bibliogràfic especialitzat en temes de cooperació per al desenvolupament i solidaritat amb els països subdesenvolupats, format per uns dos mil exemplars de llibres, revistes i altre material bibliogràfic.

Segon . Que la Universitat de les Illes Balears, amb el suport del Govern de les Illes Balears, ha posat en marxa un Centre de Documentació en Cooperació al Desenvolupament que té entre els seus objectius formar una col·lecció bibliogràfica especialitzada per posar-la a disposició de les institucions, els investigadors i totes aquelles persones interessades en el camp de la cooperació i facilitar-ne la consulta pública.

Tercer . El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació fa donació a la Universitat de les Illes Balears de l'esmentat fons bibliogràfic, amb la condició que sigui posat permanentment a disposició pública d'acord amb la normativa de funcionament dels seus serveis.

Quart . La Universitat de les Illes Balears accepta la cessió efectuada pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i es compromet a inventaria-la i catalogar-la, custodiar-la, mantenir-la organitzada i a desenvolupar i facilitar la consulta de la col·lecció bibliogràfica a aquells que hi puguin estar interessats per raons d'estudi o investigació.

Així mateix la Universitat crearà una secció bibliogràfica especialitzada en cooperació municipalista.

Cinquè . Per poder garantir la continuació de la tasca documental duta fins ara, el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació esdevindrà entitat assessora del Servei de Biblioteca i Documentació de la UIB pel que fa al desenvolupament de la col·lecció bibliogràfica especialitzada en cooperació al desenvolupament i especialment en cooperació municipalista. El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació presentarà, com a mínim un cop cada any, una proposta de noves adquisicions bibliogràfiques i subscripcions, que la UIB manifesta la intenció d'adquirir per incorporar a la col·lecció atenint-se a les disponibilitats pressupostàries.

Sisè . La Universitat de les Illes Balears es compromet a realitzar a càrrec seu les tasques necessàries per a l'embalatge i el trasllat del material bibliogràfic objecte d'aquesta donació.

Llegit per ambdues parts aquest acord i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el firmen i rubriquen en dos exemplars al lloc i en la data indicats anteriorment.

Pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació,

Bernadí Coll
President

Per la Universitat de les Illes Balears,


Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de març de 2007 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 9 de maig de 2007, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).